دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 1-250 
عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور