دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-250 
7. تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران

صفحه 159-185

کیومرث شهبازی؛ شهربانو نظرپور


10. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور