اهداف و چشم انداز

1. گسترش، روان­تر کردن و انتشار برخط و چاپی پژوهش­های نظری و کاربردی اقتصادی  با نگرش ویژه به مسایل اقتصاد ایران.

2. فـراهم آوردن زمینه برخورد دیــدگاه­ها درباره پـژوهش­های نظـری و کاربــردی از راه سنجش، نقد و بررسی انتشارات اقتصادی.

3. کوشش در بومی­تر کردن الگوها و مدل­های تحلیلی که از منابع خارجی گرته ­برداری شده ­اند.

4. بالاتـر بردن سطح کیفی مقـاله­ها از راه درگیـر کردن شمار بیشتری از اســتادان و پـژوهـش­گران همه دانشـگاه­هـا و  نهـادهای پـژوهشی کشـور در ارزیــابی و ارزش­گــذاری مقالـه­هـایی که غــربال­گری نخستین را پشت­سر می­گذارند.

5. دوری جسـتن از "رفـتـار غیــراخلاقی علمـی" مـوضوع بـنـد 18 مــاده 7 قــانون مقــررات انتظامی  اعضای هیات علمی دانشگاه­ها.

eb7b2b42a9373b6