داوران نشریه از ابتدای تاسیس

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات سمت / سازمان
محسن ابراهیمی دانشیار دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
مهرزاد ابراهیمی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه
حمید ابریشمی استاد دکترای تخصصی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمدعلی ابوترابی استادیار دکترای تخصصی استادیار اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد حسین احسان فر استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور بابل
خالد احمدزاده استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
مجید احمدیان استاد دکترای تخصصی استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سمیرا اخوان استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه آبیاری دانشگاه بوعلی سینا
باقر ادبی فیروزجایی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
زهرا اردکانی استادیار دکترای تخصصی عضوهیات علمی
علی ارشدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی و مدیر امور پژوهشی
علی حسین استادزاد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی / مجتمع آموزش عالی لارستان
مرضیه اسفندیاری استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
فرزاد اسکندری دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه کردستان
کریم اسلاملوئیان استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه شیراز
سید حمید رضا اشرف زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه و موسسه
یکتا اشرفی سایر دکترای تخصصی عضو هیات علمی  پژوهشکده امور اقتصادی
حسین اصغرپور دانشیار دکترای تخصصی استاد دانشگاه
مریم اصغری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
پروانه اصلانی استادیار دکترای تخصصی گروه اموزشی اقتصاد، دانشگاه رجاء، قزوین
زهرا افشاری استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه الزهرا
مرتضی افقه دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس افلاطونی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا اقبالی استادیار دکترای تخصصی عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور- اقتصاد
احمد اکبری استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین اکبری استادیار دکترای تخصصی استادیار/ دانشگاه شهید باهنر
نعمت‌الله اکبری استاد دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
حسین اکبری فرد استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد باهنر کرمان
رضا اکبریان دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
قدرت اله امام وردی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علی امامی میبدی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی امیدعلی سایر دانشجوی دکترا
وحید امیدی سایر دکترای تخصصی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
هادی امیری استادیار دکترای تخصصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
حسین امیری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
بهنام امین   دکترای تخصصی مشاور اقتصادی
علیرضا امینی استادیار دکترای تخصصی استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی امینی راد سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دانشگاه بوعلی
حبیب انصاری سامانی استادیار دکترای تخصصی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد
ابراهیم انواری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران
حجت ایزدخواستی استادیار دکترای تخصصی استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حمید رضا ایزدی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی گروه اقتصاد
کریم آذربایجانی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان(اصفهان)
سید عزیز آرمن دانشیار دکترای تخصصی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید آسایش استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
حمید آماده استادیار دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
عبدالمجید آهنگری دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد آئینی سایر دکترای تخصصی عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
میترا باباپور سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری
روح اله بابکی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
بیژن باصری استادیار دکترای تخصصی هیأت علمی دانشگاه
صادق بافنده ایماندوست دانشیار دکترای تخصصی پیام نور
صادق بختیاری کوه سرخی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و مدیر گروه پژوهشی عدالت و رفاه اقتصادی
جواد براتی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی پژوهشی - سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
عادل برجیسیان سایر دکترای تخصصی دکتری اقتصاد
مهدی برکچیان استاد دکترای تخصصی مدیریت برنامه ریزی
شکوفه برهمند   دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
فاطمه بزازان دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه الزهرا
حمید بلالی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی بنی اسدی استادیار دکترای تخصصی استادیار اقتصاد کشاورزی / دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود بهبودی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
نفیسه بهرادمهر استادیار دکترای تخصصی استاد
جاوید بهرامی استادیار دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رضا بوستانی سایر دکترای تخصصی محقق/بانک مرکزی
مرضیه بیات سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دانشگاه الزهرا
رسول بیدرام استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد هنر، دانشکده کارآفرینی هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
حجت پارسا استادیار دکترای تخصصی عضو هئت علمی
سلیمان پاک سرشت دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی
زورار پرمه استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
غلامعلی پرهام دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران
سهیلا پروین   دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین پناهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
مصیب پهلوانی   دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزام پوراصغر   دکترای تخصصی رئیس گروه محیط زیست امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین
رقیه پوران سایر دکترای تخصصی مدرس مدعو دانشگاه الزهرا
فرشید پورشهابی استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد
محسن پورعبادالهان کویچ دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
علیرضا پورفرج دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمدحسین پورکاظمی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
خسرو پیرایی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
محمد پیری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه ملایر
اسماعیل ترکمنی سایر دکترای تخصصی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
وحید تقی نژاد عمران دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حسین توکلیان دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
یونس تیموری استادیار دکترای تخصصی برنامه و بودجه
جهانبخش ثواقب دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه لرستان
سعید جعفر زاده استادیار دکترای تخصصی گروه مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه-  ارومیه- ایران
محمد جعفری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه لرستان
احمد جعفری صمیمی استاد دکترای تخصصی استاد /دانشگاه مازندران
افشین جلالی سهی سایر دانشجوی دکترا دپارتمان مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی دلفت
سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید پرویز جلیلی کامجو استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه آیت ا.. بروجردی
علی جمشیدی سایر دانشجوی دکترا دانشگاه دلفت، هلند
اسفندیار جهانگرد استادیار دکترای تخصصی علامه طباطبایی
افسانه جوادی سایر دانشجوی دکترا دانشجو
علی چشمی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی حاجی استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
حمیدرضا حری استادیار دکترای تخصصی هیات علمی  دانشگاه شهید باهنر کرمان
خدیجه حسنلو استادیار دکترای تخصصی عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی خاتم
حسین حسنی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
رمضان حسین زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان
حاتم حسینی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی
سید شمس الدین حسینی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
سیداحسان حسینی دوست استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم حسینی نسب دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
جعفر حقیقت استاد دکترای تخصصی گروه اقتصاد-دانشکده اقتصاد،مدیریت وبازرگانی- دانشگاه تبریز- تبریز - ایران
ایمان حقیقی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم اقتصادی
صمد حکمتی فرید استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی/ دانشگاه ارومیه
باب اله حیاتی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تبریز
حسن حیدری استاد دکترای تخصصی استاد اقتصاد دانشگاه ارومیه
ابراهیم حیدری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی/دانشگاه خلیج فارس
خلیل حیدری استادیار دکترای تخصصی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
آزاد خانزادی استادیار دکترای تخصصی عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
محمد  خدابخشی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اکبر خدابخشی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مهدی خداپرست مشهدی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود خداپناه دانشیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران
فرهاد خداداد کاشی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
محمد خداوردیزاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه- گروه اقتصاد کشاورزی
علی اکبر خسروی نژاد استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالله خشنودی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد
محسن خضری استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا
سپیده خطیبی سایر دکترای تخصصی کارشناس  برنامه ریزی وزارت نفت
مسعود خلیلی استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
منصور خلیلی عراقی استاد دکترای تخصصی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
صادق خلیلیان استاد دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رامین خوچیانی استادیار دکترای تخصصی استادیار اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی
مرتضی خورسندی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد-دانشگاه علامه طباطبایی
موسی خوشکلام خسروشاهی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد
زهرا خوشنود استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
ناصر خیابانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی ومدیر گروه اقتصاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی
امیرسامان خیرخواه استاد دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
یدالله دادگر استاد دکترای تخصصی دانشگاه بهشتی- سردبیر مجله پژوهشهای اقتصادی -تربیت مدرس
پدرام داودی مربی دانشجوی دکترا پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی
رحیم دباغ دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی  دانشگاه صنعتی ارومیه
مسعود درخشان   دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
کاوه درخشانی درآبی استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد / دانشگاه اراک
باقر درویشی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام
قادر دشتی استاد دکترای تخصصی عضوهیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
نادری دشتی استادیار دکترای تخصصی مدیرگروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه نفت
سهراب دل انگیزان دانشیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد
علی دلایی میلان سایر دکترای تخصصی دانشگاه بو علی سینا
محبوبه دلفان استادیار دکترای تخصصی استادیار/دانشگاه لرستان
حسن دلیری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه گلستان
فاطمه دمیری مربی دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
زهرا دهقان استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
زهرا دهقان شبانی استادیار دکترای تخصصی استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
علی دهقانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود
محمد حسین دهقانی فیروزآبادی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نظر دهمرده قلعه نو استاد دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه سیستان ویلوچستان
علی دینی ترکمانی استادیار کارشناسی ارشد عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
محمد ذکایی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدحسین ذوالنور استاد دکترای تخصصی shiraz university
حسین راحلی دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه تبریز
سعید راسخی استاد دکترای تخصصی دانشگاه مازندران
حسین راغفر استادیار دکترای تخصصی استاد
تیمور رحمانی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار، داتشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اشکان رحیم زاده دانشیار دکترای تخصصی
هیوا رحیمی نیا مربی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قزوین
سمیه رزاقی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

مالیه بین الملل- تجارت- همگرایی پولی
رضا رستمیان استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
علی رضازاده استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه ارومیه
ابراهیم رضایی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
الهام رضائی مربی دانشجوی دکترا دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدتقی رضویان     دانشگاه شهید بهشتی
حامد رفیعی سایر دکترای تخصصی دکترای اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
هادی رفیعی دارانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد گردشگری- پژوهشکده گردشگری جههاددانشگاهی خراسان رضوی
رضا رنج پور استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریزعضو
همایون رنجبر استادیار دکترای تخصصی مدیرگروه اقتصاد
محمدرضا رنجبر فلاح استادیار دکترای تخصصی هیأت علمی پیام  نور غرب تهران
علی رهنما سایر دانشجوی دکترا پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
رضا روشن استادیار دکترای تخصصی عضوهیئت علمی-دانشگاه خلیج فارس بوشهر
هاشم زارع استادیار دکترای تخصصی استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدرضا زارع مهرجردی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ژاله زارعی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
هدی زبیری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه مازندران
منصور زراءنژاد استاد دکترای تخصصی استاد
شهریار زروکی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه اقتصاد
حسن زلقی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا -عضو هیات علمی
حمید زمان زاده استادیار دکترای تخصصی tavakolianh@gmail.com
غلامرضا زمانیان استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید محمود زنجیرچی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه یزد
معصومه زیرک سایر دکترای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی
علی اصغر سالم استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی سامتی استاد دکترای تخصصی اقتصاد/ دانشگاه راغب/معاون اداری مالی دانشگاه راغب/ اصفهان/ ایران
حمید سپهردوست دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بو علی سینا
سید حسین سجادی فر مربی دکترای تخصصی مدیر خدمات مشترکین و درآمدشرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
مصطفی سرگلزایی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
احمد سرلک استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشگاه آزاد اراک
رحمان سعادت استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی و مدیر پژوهش دانشکده اقتصاد سمنان
مسعود سعادت مهر استادیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور لرستان
لسیان سعیدپور سایر دکترای تخصصی مدرس دانشگاه
محمدرضا سلمانی بی شک استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه تبریز
مصطفی سلیمی ‏فر استاد دکترای تخصصی استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
کیومرث سهیلی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی / دانشگاه رازی
علی سوری دانشیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ابوالفضل شاه آبادی استاد دکترای تخصصی دانشگاه الزهرا
اصغر شاهمرادی استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه تهران
ناصر شاهنوشی استاد دکترای تخصصی استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامعلی شرزه ای دانشیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مصطفی شریف استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
علیمراد شریفی استادیار دکترای تخصصی عضوهیات علمی دانشگاه اصفهان
حسین شریفی رنانی دانشیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحداصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران
افسانه شفیعی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
علیرضا شکیبایی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهیدباهنر کرمان
کتایون شمشادی یزدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ موسسه پژوهشهای اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
علی شهابی سایر دکترای تخصصی بررسی های اقتصادی بانک مرکزی/ پژوهشگر اقتصادی
کیومرث شهبازی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه ارومیه
فاطمه شهبازی سایر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
حبیب شهبازی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی- گروه اقتصاد کشاورزی
جواد شهرکی     دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سییستان و بلوچستان
سارا شهرکی سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله شهنازی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمدنبی شهیکی تاش دانشیار دکترای تخصصی مدیر گروه اقتصاد صنعتی
زین العابدین صادقی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید کمال صادقی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت وبازرگانی دانشگاه تبریز
مهدی صادقی شاهدانی استاد دکترای تخصصی عضو هیئت علمی
سید کمال صادقی* (داور) دانشیار دکترای تخصصی معاون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
مهدی صارم سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
مجید صامتی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
احمد صباحی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
هانیه صداقت سایر دکترای تخصصی
احمد صدرائی جواهری استادیار دکترای تخصصی دانشگاه شیراز
سعید صفری استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه شاهد تهران
علی حسین صمدی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
احسان صنیعی سایر دکترای تخصصی معاونت برنامه ریزی شستا-دکترای اقتصاد
مسعود صوفی مجیدپور مربی دانشجوی دکترا مدرس دانشگاه (مربی)
محمد صیادی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
رضا طالبلو استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصادنظری دانشگاه علامه طباطبایی
جواد طاهرپور استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
امیر منصور طهرانچیان دانشیار دکترای تخصصی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، بابلسر
سید کمیل طیبی استاد دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
سمانه عابدی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
لطفعلی عاقلی دانشیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد کشاورزی، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین عباسی نژاد استاد دکترای تخصصی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عزت اله عباسیان دانشیار دکترای تخصصی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
غلامحسین عبدااله زاده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
محمد عبدالهی عزت آبادی استادیار دکترای تخصصی بخش اقتصاد کشاورزی- پژوهشکده پسته- موسسه تحقیقات علوم باغبانی- وزارت جهاد کشاورزی
قهرمان عبدلی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
عباس عرب مازار دانشیار دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
حمید عزیز محمدلو استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بین المللی املم خمینی قزوین
حمید عزیز محمدی لو دکترای تخصصی استادیار دانشگاه قزوین
زهرا (میلا) علمی استاد دکترای تخصصی استاد اقتصاد، دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران، بابلسر
محمد علیزاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان
صدیقه علیزاده سایر دکترای تخصصی گروه اقتصاد -دانشکده اقتصاد و مدیریت -دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان-ایران
سعید عیسی زاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا همدان
یعقوب فاطمی زردان سایر دانشجوی دکترا
شهرام فتاحی دانشیار دکترای تخصصی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
جمال فتح‌اللهی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه رازی
سید فخرالدین فخرحسینی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
حسن فدایی     دانشگاه شهید بهشتی ره
حسن فرازمند دانشیار دکترای تخصصی علوم و تحقیقات خوزستان
مهدی فراهانی استادیار دکترای تخصصی مدیر کل آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان؛ و
استادیار دانشگاه واحد علوم و تحقیقات البرز
غلامعلی فرجادی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد
مهدی فردوسی سایر دکترای تخصصی فارغ التحصیل دانشگاه بوعلی سینا- کارشناس اشتغال صندوق کارآفرینی امید
وحید فرزام استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
الهام فرزانگان استادیار دکترای تخصصی دانشگاه نهاوند
اسدالله فرزین وش   دکترای تخصصی دانشگاه تهران
شکوفه فرهمند استادیار دکترای تخصصی دانشگاه اصفهان
علی فریدزاد دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
احسان فضل الهی استادیار دکترای تخصصی
محمدحسن فطرس استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
علی فلاحتی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه رازی
فیروز فلاحی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه تبریز
فیروز فلاحی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمدعلی فلاحی دانشیار  دکترای تخصصی دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
فیروز فلاحی    دکترای تخصصی دانشگاه تبریز
مسعود فهرستی ثانی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان
توحید فیروزان سرنقی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه
محمدعلی فیض پور استادیار دکترای تخصصی دانشگاه یزد
سلیمان فیضی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
سامان قادری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
محمد قاسمی ششده استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده اقتصاد
سوده قدسی سایر دانشجوی دکترا
معصومه قربانی سایر کارشناسی ارشد پژوهشگر
اعظم قزلباش سایر دکترای تخصصی پژوهشگر
علی اکبر قلی زاده استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
صالح قویدل استادیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد فیروزکوه
علیرضا کازرونی استاد   استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
مهیندخت کاظمی استادیار دکترای تخصصی استادیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
علی کاوند استادیار دکترای تخصصی استادیار-دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی
علی کرامت زاده استادیار دکترای تخصصی دکترای اقتصاد کشاورزی> گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمید کردبچه استاد     دانشگاه الزهرا
مصطفی کریم زاده استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد شریف کریمی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
زهرا کریمی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشگاه مازندران
سعید کریمی استادیار دکترای تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی
زهرا کریمی تکانلو استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
پروانه کمالی دهکردی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی
ابراهیم گرجی استاد دکترای تخصصی گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
علیرضا گرشاسبی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
سعید گرشاسبی فخر استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
ابوالقاسم گلخندان سایر دکترای تخصصی دانشگاه لرستان
شهرام گلستانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد گوگردچیان استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
محمد تقی گیلک حکیم آبادی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمد لشکری استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
محمدرضا لطفعلی پور  استاد  دکترای تخصصی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی لطفی مربی دانشجوی دکترا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
وحید ماجد استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
محمد علی متفکرازاد استاد دکترای تخصصی استاد دانشگاه تبریز
سمیرا متقی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه پیام نور تهران
علی متوسلی استادیار دکترای تخصصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
سید مجتبی مجاوریان دانشیار دکترای تخصصی رئیس گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
لیلا محرابی مربی کارشناسی ارشد پژوهشگر- پژوهشکده پولی و بانکی. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعظم محمد باقری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
عادل محمد پور استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
پرویز محمدزاده دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
یوسف محمدزاده استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
حسین محمدی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود محمودزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد فیروزکوه
رحیم محمودوند استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم مرادی سایر دانشجوی دکترا دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید ابوالقاسم مرتضوی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه نربیت مدرس
امیر حسین مزینی استادیار  دکترای تخصصی تربیت مدرس
الیپس مسیحی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
رسام مشرفی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
مرتضی مظاهری ماربری سایر دکترای تخصصی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رضا معبودی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه
سعید ملکی دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه چمران
سیاب ممی پور سایر دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تهران
امیر حسین منتظرحجت استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
جلال منتظری شورکچالی استادیار دکترای تخصصی استادیار گروه اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
محمد رضا منجذب استادیار دکترای تخصصی دانشگاه علوم اقتصادی
محمدرضا منجذب دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه خوارزمی تهران
حامد منصوری سایر کارشناسی ارشد برق منطقه ای آذربایجان-کارشناس مطالعات اقتصادی بازار برق
بهزاد منصوری استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
داود منظور دانشیار دکترای تخصصی دانشگاه امام صادق
پریسا مهاجری استادیار دکترای تخصصی استادیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی
محمد حسین مهدوی عادلی استاد دکترای تخصصی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین مهرابی    دکتری تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مهرابی استاد دکترای تخصصی عضوهیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن مهرآرا استاد دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نادر مهرگان استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی
علی مهرگان سایر دانشجوی دکترا دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران
فریبا مهری تلیابی سایر دانشجوی دکترا کلان، توسعه
میثم موسایی استاد دکترای تخصصی uq, idhj ugld nhka;ni ug,l h[jlhud nhka'hi jivhk
مصطفی موسوی استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
میرحسین موسوی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار/ دانشگاه الزهرا(س)
سیدنعمت اله موسوی دانشیار دکترای تخصصی معاون برنامه ریزی واموراقتصاد دانش بنیان وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
یگانه موسوی جهرمی استاد دکترای تخصصی استاد واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
رضا موسوی محسنی سایر دکترای تخصصی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
جلال مولابیگی استادیار دکترای تخصصی مدرس دانشگاه
محمد مولایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی مولایی استادیار دکترای تخصصی هیئت علمی دانشگاه ارومیه
محمد علی مولایی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه صنهتی شاهرود
رزیتا مویدفر استاد دکترای تخصصی اقتصاد منطقه ای- شهری
دانشگاه اصفهان
احمد میدری استادیار دکترای تخصصی دانشکده
دانشگاه شهید چمران اهواز
حسین میرشجاعیان حسینی پژوهشگر   دکترای اقتصاد و پژوهشگر در دانشگاه هیروشیما
سید مهدی ناجی استادیار دکترای تخصصی هیات علمی دانشکده اقتصاد تهران
کریم نادری مهدیی استادیار دکترای تخصصی دانشگاه بوعلی سینا
محمد نادعلی سایر دکترای تخصصی رئیس دایره / بانک مرکزی
یونس نادمی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
مهدی نجاتی سایر دکترای تخصصی هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا نجارزاده دانشیار دکترای تخصصی دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل نجارزاده استادیار دکترای تخصصی استاد
عباس نجفی زاده استادیار دکترای تخصصی مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اراک
حامد نجفی علمدارلو استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی/ دانشگاه تربیت مدرس
زهرا نصراللهی دانشیار دکترای تخصصی عضو هیدت علمی
ابراهیم نصیرالاسلامی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
پرویز نصیرخانی استادیار دکترای تخصصی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد زاهدان
علی نصیری اقدم استادیار دکترای تخصصی استادیار و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران
محسن نظری دانشیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عظیم نظری استادیار دکترای تخصصی عضو هیت علمی
محمد کاظم نظیری استادیار دکترای تخصصی هییت علمی دانشگاه بو علی سینا
علیرضا نعمت اللهی استاد دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
ابراهیم هادیان دانشیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی در دانشگاه شیراز
جواد هراتی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد /دانشگاه بجنورد
کامبیز هژبرکیانی استاد دکترای تخصصی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی
مریم همتی استادیار دکترای تخصصی عضو هیت علمی/پژوهشکده پولی و بانکی
محمود هوشمند استاد دکترای تخصصی استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
ویدا واعظی استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بوشهر
داریوش وافی نجار استادیار دکترای تخصصی عضو هیات علمی موسسه مطالعات نین المللی انرژی،  تهران، ایران
ویدا ورهرامی استادیار دکترای تخصصی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
محمد وصال استادیار دکترای تخصصی استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد،‌ دانشگاه صنعتی شریف
سید کاظم یاوری دانشیار دکترای تخصصی هیات علمی
مهدی یزدانی استادیار دکترای تخصصی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی،  دانشگاه شهید بهشتی
محمد قلی یوسفی دانشیار دکترای تخصصی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
رضا یوسفی حاجی اباد استادیار دکترای تخصصی پیام نور
علی یونسی استادیار دکترای تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور