فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از تایید و بررسی اولیه توسط سردبیر و دبیران تخصصی ( حداکثر زمان : یک هفته ) در صورت تعیین داوران و ارسال به داوری بین 2 الی 8 ماه مشخص شدن نتیجه و اخذ پذیرش به طول می انجامد .