علیت مارکوف سوئیچینگ و رابطه تولید و پول در ایران‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم­ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط علی بین تولید و پول انجام گرفته که نتایج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می­تواند به­دلیل به­کارگیری روش‌های مختلف در این مطالعات بوده‌ باشد. مدل‌های VAR از جمله متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده در این مطالعات می­باشد اما به­دلیل وجود ضعف­های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش­های مناسب و دقیق ضروری است.
    در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره­ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوئیچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم­ترین ویژگی­های روش مارکف سوئیچینگ می­باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می‌دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره­ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی‌باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه­ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغیر در جهت عکس هم تغییر کرده­اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Money-Output Relationship in Iran: A Markov Switching Causality

نویسنده [English]

  • f f
چکیده [English]

The causal link between money and output has been widely debated
in the literature over the past decades; however, the results are inconclusive. The review of the literature shows that results of causality tests appear to be sensitive to the sample period employed. To overcome this problem, we use a VAR model with time varying parameters, and these variations are governed by a Markov chain.
In this paper, we use quarterly data from 1376 to 1391 and a Markov-Switching VAR model with two regimes to examine the causality between the output and money in Iran. The results show that money Granger-causes output only in the first regime, which covers the period from 1384:3 to 1390:3. Therefore, in the Iranian economy money is not always neutral. In addition, the results show that the output is a Granger-cause of the money in both regimes; however, the link is negative in the regime 1. In other words, it indicates that money and output were changing in opposite directions in the regime 1. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Granger Causality
  • Markov Switching
  • Money Neutrality
  • Structural Break
  • Money
  • Output