عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس(جهرم)

3 کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای

4 کارشناس ارشد اقتصاد و مربی دانشگاه غیر انتفاعی عطار مشهد

چکیده

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به­عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی، سهم بالای بخش کشاورزی در اشتغال بر اهمیت این بخش می­افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست. سرمایه همواره به­عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حساب می­آید. با توجه به نقش دولت در اقتصاد و لزوم سرمایه­گذاری بخش خصوصی در اقتصاد، این مطالعه به بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، هـزینه­های زیربـنایی دولت،  مخارج مصرفی دولت، نرخ بهره، تورم و نـااطمینانی بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور از آمار سری زمانی طی دوره­ی 1350 تا 1387 و از روش جوهانسون-جوسیلیوس (1990) استفاده شده است.
    نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که هزینه­های زیربنایی دولت و رشد اقتصادی بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی­دار دارند. از طرفی متغیر نااطمینانی و نرخ بهره  بر سرمایه­گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تأثیر منفی و معنی­داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting private investment in the agricultural sector of Iran

نویسندگان [English]

  • mahmod hoshmand 1
  • mohammad hashem niya 2
  • zahra abdollahi 3
  • zohreh eskandari pour 4
چکیده [English]

In many developing countries, agriculture as the dominant sector of the economy is known. High share of employment and value added in agriculture and increasing food demand increases the importance of this sector and the agricultural sector may be seen as a precondition for economic development. Capital has always been known as one of the factors affecting economic growth is considered. According to the government's role in the economy and the need for private investment in the economy, this study examines the impact of GDP on infrastructure spending, government spending, government consumption, interest rates, inflation and uncertainty on private investment in agriculture has. For this purpose, time series data during 1350 to 1387 and of Johansen - Juselius (1990) are used.
The results of this study indicate that government infrastructure spending and economic growth in private investment in the agricultural sector are significant and positive impact On the other variable interest rate uncertainty and private investment in the agricultural sector are significant and negative impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private investment in agriculture sector
  • Infrastructure government spending
  • Dynamic modeling
  • Iran