دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، خرداد 1393 
تجزیه عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آلودگی دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران

صفحه 115-131

محسن پورعبادالهان کویچ؛ محمدمهدی برقی اسکویی؛ سیدکمال صادقی؛ ایرج قاسمی


پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

صفحه 169-187

مهدی باسخا؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری


ارزیابی رشد اقتصاد جهانی در فرآیند جهانی شدن مالی

صفحه 205-221

احمد گوگردچیان؛ سیدکمیل طیبی؛ مرضیه گوگردچیان