تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن و وقفه در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست‌گذاران پولی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

3 دکتری اقتصاد پولی و مالی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل­یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می‌شود، مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست‌گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می‌شود که تورم هدف سیاست‌گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می‌شود. در ادامه با فرض این­که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره‌های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست‌گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implicit Inflation Target, Asymetric Behavior and Recognition Lags by Monetary Authorities in Iran

نویسندگان [English]

  • akbar komijani 1
  • seyed mansoor khalili araghi 2
  • hossein abasi nezhad 2
  • hossin tavakolian 3
چکیده [English]

This paper studies monetary policy in Iran based on a modified version of Taylor rule in which monetary base growth rate is determined according to output and inflation deviations from their target values. One of the characteristics of Iranian economy is that there is no explicit inflation target for monetary policy. Therefore, we assume that the inflation target is known for monetary authorities but not for other agents. Considering this, we first estimate the implicit inflation target using Kalman filtering approach, then using the estimated inflation target, we estimate a markov switching version of our prposed monetary policy reaction function in which it is assumed that the parameters switch in two regims of recession and expansion. The results show that except the first 3 years of the sample period, monetary policy has correctly recognized the state of economy but this recognision has been with delay.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implicit Inflation Target
  • monetary policy
  • Kalman Filter
  • Markov Switching
ابراهیمی،‌ ایلناز (1389)؛ طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت،‌ رساله دکتری،‌ به راهنمایی دکتر محمود متوسلی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
خلیلی عراقی،‌ منصور؛‌ شکوری،‌ حامد و زنگنه،‌ محمد (1388)؛‌ تعیین قاعدة ‌بهینه سیاست‌ پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری‌کنترل بهینه؛ مجله‌تحقیقات‌اقتصادی، پاییز 1388،‌ 44 (88)،‌ 69-94.
درگاهی،‌ حسن و شربت‌اوغلی، رؤیا (1389)؛ تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه؛‌ مجله تحقیقات اقتصادی،‌ زمستان1389،‌ 45 (93)، 1-27.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1390)؛ تحلیل ‌و‌ آزمون‌ عدم‌ تقارن در ‌رفتار ‌سیاست‌ گذاری پولی ‌بانک ‌مرکزی (موردایران)؛ تحقیقات‌مدلسازی‌اقتصادی، دوره2، شماره6، (12-1390)، ص19-42.
عینیان،‌ مجید و برکچیان، سیدمهدی (1391)؛ شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران؛ مجله پول و اقتصاد، (1391).
ابراهیمی،‌ ایلناز (1389)؛ طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت،‌ رساله دکتری،‌ به راهنمایی دکتر محمود متوسلی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
خلیلی عراقی،‌ منصور؛‌ شکوری،‌ حامد و زنگنه،‌ محمد (1388)؛‌ تعیین قاعدة ‌بهینه سیاست‌ پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری‌کنترل بهینه؛ مجله‌تحقیقات‌اقتصادی، پاییز 1388،‌ 44 (88)،‌ 69-94.
درگاهی،‌ حسن و شربت‌اوغلی، رؤیا (1389)؛ تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه؛‌ مجله تحقیقات اقتصادی،‌ زمستان1389،‌ 45 (93)، 1-27.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1390)؛ تحلیل ‌و‌ آزمون‌ عدم‌ تقارن در ‌رفتار ‌سیاست‌ گذاری پولی ‌بانک ‌مرکزی (موردایران)؛ تحقیقات‌مدلسازی‌اقتصادی، دوره2، شماره6، (12-1390)، ص19-42.
عینیان،‌ مجید و برکچیان، سیدمهدی (1391)؛ شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران؛ مجله پول و اقتصاد، (1391).
Adema, Y. (2003); A Taylor Rule for the Euro Area Based on Quasi-real Time Data. Netherlands Central Bank, Research Department.
Bec, F., Salem, M., & Collard, F. (2000); Nonlinear Economic Policies: Pitfalls in the Lucas Critique Empirical Counterpart. In Econometric Society World Congress.
Blinder, A. S. (2000); Central Bank Credibility: Why Do We Care? How Do We Build It? The American Economic Review, 90(5), 1421-1431.
Bruinshoofd, W., & Candelon, B. (2004); Nonlinear monetary policy in Europe: fact ormyth? Netherlands Central Bank, Research Department.
Bry, G., & Boschan, C. (1971); Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. National Bureau of Economic Research. New York, NY: National Bureau of Economic Research.
Castro, V. (2008); Are Central Banks Following a Linear or Nonlinear (Augmented) Taylor Rule? University of Warwick, Department of Economics.
Clarida, R., & al, e. (1997); Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence. Cambridge: National Bureau of Economic Research (Working Paper, 6254).
Clarida, R.; et. al. (2000); Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Quarterly Journal of Economics, 115(1).
Cukierman, A. (2000); The Inflation Bias Result Revisited. Tel-Aviv University, Mimeo.
Cukierman, A. (2004); Nonlinearities in Taylor Rules–Causes, Consequences and Evidence. In Keynote Lecture Presented at the 19th Economic Annual Meeting ofthe Central Bank of Uruguay.
Cukierman, A.; Gerlach, S. (2003); The Inflation Bias Revisited: Theory and Some International Evidence. The Manchester Schoo, 71(5).
Cukierman, A.; Muscatelli, A. (2003); Do Central Banks Have Precautionary Demands for Expansions and for Price Stability? Theory and Evidence. Tel-Aviv University, Mimeo.
Cukierman, A.; Muscatelli, A. (2008); Nonlinear Taylor Rules and Asymmetric Preferences in Central Banking: Evidence from the United Kingdom and the United States. The B.E. Journal of Macroeconomics, 8(1).
Gerlach, S. (2000); Asymmetric Policy Reactions and Inflation. Bank for International Settlements, Mimeo.
Harding, D., & Pagan, A. (2002); Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation. Journal of Monetary Economics, 49(2), 365–381.
Ncube, M., & Tshuma, M. M. (2010); Monetary Policy Conduct Based on-Nonlinear Taylor Rule: Evidence from South Africa. African Development Bank Group., Working Papers Series N° 113, Tunis, Tunisia.
Olmedo, A. (2002); Asymmetries in the Central Bank Behaviour. THEMA (THéorie Economique, Modélisation et Applications), Université de Cergy-Pontoise.
Petersen, K. (2007); Does the Federal Reserve Follow a Nonlinear Taylor Rule? University of Connecticut, Department of Economics.
Surico, P. (2007); Journal of Economic Dynamics and Control. The Fed's Monetary Policy Rule and U.S. Inflation: The Case of Asymmetric Preferences, 31(1).
Taylor, J. B. (1993); Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39.
Taylor, M., & Davardakis, E. (2006); Interest Rate Setting and Inflation Targeting: Evidence of a Nonlinear Taylor Rule for the United Kingdom. The Berkeley Electronic Press, 10(4).
Wolgom, G. (2003); How Has Inflation Targeting Affected Monetary Policy in SouthAfrica? South African Journal of Economics, 71(2), 198-210.
Woodford, M. (2004, July/August). Inflation Targeting and Optimal Monetary Policy. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 86(4), pp. 15-41.