پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیری جمعیت در سال‌‌های اخیر نگرانی‌هایی را در میان سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف به ­دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه‌های اقتصادی، رشد اندک بهره‌وری در بخش‌ سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می‌دانند.
    مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت‌ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده‌های مربوط به سال‌های 1360 تا 1389 نشان می‌دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره‌وری نیروی کار، تأثیر معنا‌داری بر رشد سهم هزینه‌های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی‌توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت‌ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه‌های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا‌داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش‌بینی رشد بیشتر هزینه‌های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می‌توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهة آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره‌وری در بخش سلامت خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aging and Cost Disease Bamol,s in Iranian health Sector

نویسندگان [English]

  • mahdi basakha 1
  • kazem yavari 2
  • hossin sadeghi 3
  • ali reza naseri 3
چکیده [English]

In recent years, population aging causes some concerns among policy makers. Meanwhile, the share of health expenditures (HE) in gross domestic product has been rising rapidly. Some economic theories consider less growth in productivity as main cause of wage increase and absorbing labor force to the health sector. 
   Present study examines that if wage increases in excess of productivity growth can explain health expenditure growth. To this end, unbalanced growth model is used to determine main drivers of health expenditures growth. Beside the main purpose of the study, model setup allows us to concentrate on the role of per capita income and inflation in the health expenditure growth.  
   Estimating a classical econometric model using data period of 1360-1389 shows that wage increases in excess of productivity growth has a significant effect on HE growth. In other words, existence of the unbalanced growth in Iran has not been rejected. By the way, growth in per capita income and price level in health sector have positive and significant effects on the HE growth.  
   According to the unbalanced growth theory and projected population ageing, HE rises can be considered as a main threat to Iranian health system. It is clear that the best palliative against the future rise in health care expenditure is to increase productivity in the health sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aging
  • Health Expenditures
  • Unbalanced Growth Model
Baumol, W. J. (1967); “Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis”, American Economic Review, 57(3): 415-26.
Brus, D. (1998); “Baumol’s Disease in the Netherlands”, Bureau for Economic Policy Analysis, Policy Paper; No. 4.
Central Bank of Islamic Republic of Iran (2011); Data Bank for Economical Time Series.
Fuchs, V. (1968); The Service Economy, New York and London: Colombia University Press.
Gerdtham, U., Soogard, J., Andersson, F., Jönsson, B. (1992); “Econometric analysis of health care expenditure: a cross-section study of the OECD countries”. Journal of Health Economics, 11(1): 63-84.
Getzen, T. (2000); “Health care is an individual necessity and a national luxury: applying multilevel decision models to the analysis of health care expenditures”, Journal of Health Economics, 19(2): 259-70.
Hartwig, J. (2008); “What drives health care expenditure? – Baumol’s model of ‘unbalanced growth Journal of Health Economics, 27 (3): 603-623.
Hartwig, J. (2008); “Has health capital formation cured ‘Baumol’s Disease’? Swiss Economic Institute 2008; Working paper No. 206.
Hartwig, J. (2011); “Can Baumol’s model of unbalanced growth contribute to explaining the secular rise in health care expenditure? An alternative test”, Applied Economics, 43 (2): 173-184.
Işcan, T. (2010); “How much can Engel's law and Baumol's disease explain the rise of service employment in the United States?” The B.E. Journal of Macroeconomics, 10 (1): 26-59.
Johansen, S. (1995); “Likelihood Based Inferences in Cointegrated Vector Autoregressive Models”. Oxford: Oxford University Press; 1995.
Nordhaus, W. (2008); “Baumol's diseases: A macroeconomic perspective”, The B.E. Journal of Macroeconomics, 8(1): Article 9.
Organization for Economic Cooperation and Development (2006); “Projecting OECD health and long-term care expenditures: What are themain drivers?” OECD Economics Department; Working Paper No. 477.
Pomp, M and Vujic, S. (2008); “Rising health spending, new medical technology and the Baumol effect”, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Discussion paper No. 115.
Roberts, J. (1999); “Sensitivity of elasticity estimates for OECD health care spending: Analysis of a dynamic heterogeneous data field”, Health Economics, 8(5): 459-72.
Seshamani, M., Gray, A. M. (2004); “Ageing and health-care expenditure: the red herring argument revisited”, Health Economics, 13(4): 303-14.
The World Bank (2013); “World Development Indicators”, USA: Washington DC.
Triplett, J. and Bosworth, B. (2003); “Productivity Measurement Issues in Service Industries: Baumol’s Disease Has Been Cures”, Economic Policy Review, Issue Sep: 23-33.
United Nations (2011); “World Population Ageing: 1950-2050”, United Nations Population Division. USA: New York.
Wilson, R. M. (1999); “Medical care expenditures and GDP growth in OECD nations”, American Association of Behavioral and Social Sciences Journal, 2: 159-71.
Zweifel, P., Felder, S., Meier, M. (1999); “Ageing of population and health care expenditure: a red herring?” Health Economics, 8(6): 485-96.
Zweifel, P., Felder, S., Meier, M. (2004); “Population ageing and health care expenditure: new evidence on the ‘red herring’?” Geneva Papers on Risk and Insurance, 29(4):652-66.