دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-300 
2. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

صفحه 19-47

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری


6. بررسی اثر شاخص‌های جهانی‏شدن و فساد بر اندازه دولت

صفحه 129-159

سیداحسان حسینی دوست؛ حمید سپهردوست؛ اسما کیانی


8. طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی سبد ارزی

صفحه 195-219

ابراهیم جوشن؛ محمد حسن نژاد؛ محمدتقی وزیری