دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-300 
2. الگوی رفتاری کارگزاران ناهمگن و سیاست پولی بهینه و روشی برای حل انتظارات ناهمگن

صفحه 19-47

10.22084/aes.2019.16972.2695

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور خلیلی عراقی؛ ابراهیم گرجی؛ سجاد برخورداری


8. طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی سبد ارزی

صفحه 195-219

10.22084/aes.2019.20041.2937

ابراهیم جوشن؛ محمد حسن نژاد؛ محمدتقی وزیری