دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 1-260 
سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

صفحه 25-55

10.22084/aes.2019.17891.2780

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 87-105

10.22084/aes.2019.18204.2803

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی