دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1398، صفحه 1-260 
2. سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران

صفحه 25-55

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ هاشم زارع


4. نهادها، پیش نیاز تجارت در اقتصاد دانش‌بنیان

صفحه 87-105

رحمن میرزاییان؛ کیومرث سهیلی؛ سید محمدباقر نجفی؛ جمال فتح‌اللهی


5. کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی‌اکسید کربن در نواحی شهری ایران

صفحه 107-129

نجیبه غلامی؛ زین العابدین صادقی؛ سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی


10. برآورد کارایی تخصیصی نهاده‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات

صفحه 223-255

نورالله صالحی آسفیجی؛ سید فرساد میرحسینی گوکی؛ رضا اشرف گنجویی