عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی فسیلی در بخش صنعت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

انرژی فسیلی از نهاده­های مهم در فرآیند تولید بنگاه­های صنعتی می­باشند­. بنگاه­های صنعتی از ترکیب انرژی با سایر نهاده­های تولید، محصولات خود را ساخته و به بازار عرضه می­کنند . ازاین‌رو، شناخت تقاضای انرژی فسیلی و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست­های حاکم بر تقاضای انرژی می­تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم­گیری­های اقتصادی داشته باشد­. هدف از این مطالعه­، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی­های فسیلی در بخش صنعت در ایران طی سال‌های 94-1361 با بهره­گیری از روشARDL  است­. نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضای انرژی فسیلی در بلند­مدت و کوتاه­مدت با­کشش هستند؛ بنابراین می­توان نتیجه گرفت که انرژی­های فسیلی در بخش صنعت باکشش هستند و سیاست قیمتی در بهینه کردن تقاضای بنگاه­های صنعتی مؤثر است و می­تواند در مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه تأثیر بگذارد.کشش متقاطع تقاضا در بلند­مدت و کوتاه­مدت رابطه جانشینی بین حامل­های انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی از خود نشان می­دهد­. کشش درآمدی تقاضا نیز در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارای اثر مستقیم بر مصرف بهینه انرژی فسیلی در بخش صنعت است، بطوری­که با افزایش تولیدات صنعتی، ارزش‌افزوده بنگاه­های صنعتی افزایش یافته و تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of Fossil Energy Demand in Iran's Manufacturing Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mowlaee 1
  • Aburaihan Intezar 2
2 Depaertment of Economics, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Fossil energy is one of the most important inputs in the production process of manufacturing enterprises. Industrial enterprises manufacture their products with the mixture of energy and the other inputs and sell them in markets. Hence, understanding the fossil energy demand and its determinants along with the other policies on energy demand can play an effective role in economic decision process. The industrial­, agricultural and transportation sectors are the major energy consumers in Iran. Energy can be divided by fossil energy (such as kerosene, gasoline, natural gas and the other petroleum products) and non-fossil energy (such as electricity, sun and wind energy).Nowadays, most of industrial firms use fossil energy as well as electricity for light and production process. The policy of each firm is also to use optimal energy in its production process. The main purpose of this research is the study of kinds of fossil energy on demand of manufacturing sector of Iran over the period 1982-2015.  The most important variables which affect the demand for fossil energy in the industrial enterprises are fossil prices, electricity price, the value-­added of production and the physical capital. In Iran, the manufacturing sector is the third sector of house-made, commercial and transportation, sectors, and the natural gas consumption is increasing instead of oil products and electricity.­ The estimation technique of this paper is Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL). Thus, the impacts of capital stock, the real price of electricity, and the real prices of various fossil energy in industrial sector in short-run and long­–run. The result of this research show that fossil energy price elasticity in the long and short run is elastic in the manufacturing sector of Iran. Thus, the price policies are effective in industrial enterprises demand and they can lead the consumers to use the optimal energy in the production process. The cross elasticity of demand is negative and it is a good substitution for fossil energy. The long and short run income elasticity of demand has a direct effect on the optimal consumption of fossil energy, so that when the industrial products grow, their value added increases and the demand for fossil energy increases too. Finally, the elasticity of physical capital is not significant in short run­, but it has a negative effect on demand for fossil energy in long-run. Thus, using modern machinery can decrease the demand for fossil energy. Nowadays, in Iran the price of various kinds of energy is relative cheap. So, the energy consumption is very large and extreme. Since the fossil energies are endless, the economizing of them is very necessary. The government can perform the following policies to prevent the extreme energy consumption in industries. Installing Multi-tariff meters, for pricing energy, determining the real price of different kinds of energy­, and eliminating the energy subsidies are some government policies for controlling the energy in manufacturing sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity
  • Fossil energy
  • Long and Short Elasticity
  • Manufacturing Sector
آرمن، سید عزیز؛ کمالی، پروانه و هیبتی، رضا (1389). «بررسی رابطه ی بین مصرف حامل­های انرژی و تولید صنعتی در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 7(27)، 46-19.
الهی، ناصر؛ الهیاری، رضا و زیادی، رضا (1395). «اثرات اصلاح قیمت حامل­های انرژی بر بخش صنعت: مطالعه موردی، استان قم»، فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 12(1)، 52-31.
چنگی آشتیانی، علی و جلولی، مهدی (1391). «برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه­های انرژی»،  فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 2(7)، 190-169.
رحیمی، غلامعلی؛ خادم، فاضله و شهیکی­تاش، محمد نبی (1393). «برآورد تابع تقاضای حامل­های انرژی در صنایع انرژی بر ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 10(40)، 179-149.
قره‌باغی، صغری و امامی میبدی، علی (1396). «برآورد و بررسی تابع تقاضای برق ایران در سه بخش صنعت، خانگی و کشاورزی»، مجله اقتصادی، 17(7 و 8)، 39-23.
شیرانی فخر، زهره و خوش‌اخلاق، رحمان (1395). «برآورد تابع تقاضای انرژی در زیر بخش­های صنعت ایران برای اقلیم­های گوناگون»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 5(20)، 185-115.
مرکز آمار ایران (1394). «نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر»، سال‌های 1394-1360.
مرادی، محمدعلی؛ احمدی، سمیه و عمیدپور، مجید (1392). «توسعه مدل تقاضای انرژی در سطح ملی با استفاده از مدل ساز LEAP»، فصلنامه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاست­گذاری انرژی، 1(3)، 82-51.
ورهرامی، ویدا و شاطری، نفیسه (1395). «برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت استان‌های بزرگ صنعتی با استفاده از پانل پویا»، فصلنامه پژوهش­های سیاستگذاری و برنامه­ریزی انرژی، 2(4)، 59-33.
وزارت نیرو (1394). «ترازنامه انرژی سال 1394»، تهران: معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی کلان و انرژی.
Agnolucci, P. (2009). “The Energy Demand in the British and German Industrial Sectors: Heterogeneity and Common Factors”, Energy Economics, 31(1), 175-187.
Bernard, O. A. & Oludare, A. (2016). “Is Energy Consumption Relevant to Industrial Output in Nigeria?”, European Journal of Research in Social Sciences, 4(4), 1-14.
Bhattacharya, S.C. (2011). Energy Economics: Concepts, Issues, Market and Governance, Springer, London, U.K.
Dilaver, Z. & Hunt, L.C. (2011). “Industrial Electricity Demand for Turkey: A Structural Time Series Analysis”, Energy Economics, 33(1), 426-436.
Hu, Y.; Guo, D.; Wang, M.; Zhang, X. & Wang, S. (2015). “The Relationship between Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from China's Industrial Sectors”, Energies, 8(9), 9392-9406.
Otsuka, A. (2015). “Demand for Industrial and Commercial Electricity: Evidence from Japan”, Journal of Economic Structures, 4(9), 1-11.
Pessaran, M. H. & Shin, Y. (2009). Auto Regressive Distributed Lag Modeling Approach to Co-integration Analysis, Department of Cambridge, England