تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن‌ها به دست آورده­اند. این تفاوت از یک­سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می­تواند در زمان‌های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین‌رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن‌ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده­های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته­های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی­داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به‌طوری‌که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می­توان توصیه نمود که سیاست­گذاران و برنامه­ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می‌توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه­ها را به سمت بانک‌ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به‌عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه­ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of financial system on economic growth in Iran: Markov- Switching approach

نویسندگان [English]

  • Elham Mohammadi 1
  • Yousof Mohammadzadeh 2
  • Ali Rezazadeh 2
1 Master of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Orumiyeh, Urmia, Iran
چکیده [English]

Although the importance of the financial sector in economic growth and development has been shown by numerous studies, but which financial structure can lead to economic growth, different results have been achieved from previous studies. This difference, on the one hand, is rooted in the structure and conditions of each country, and on the other hand, the impact of financial structure on economic growth can be different at different times (such as the period of boom and stagnation). Therefore, considering the necessity of conducting such a study for the Iranian economy using the appropriate techniques that achieve this goal, in the present study, with the introduction of bank-oriented and market-oriented financial structure, the effect of each one on Iran's economic growth has been studied using the Markov-Switching nonlinear technique for seasonal data during the 2001:4-2014:4 period. The results showed that there is a statistically significant relationship between the financial structure of the country and economic growth, so that in a recession, the bank-oriented financial structure has a more effective effect than the market-oriented financial structure on GDP growth of Iran. Therefore, it can be recommended that economic policy makers and economic planners in the periods of recession can shift the firms financing needed towards banks and, in the periods of expansion, get help from the capital market as an arm of financing of firms. In addition, in all economic conditions, it is necessary to pay attention to the improvement of the financial sector of the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • financial system
  • stock market
  • bank credits
  • Markov- Switching Models
ابراهیمی، سجاد (1393). «اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی»، پژوهش­های اقتصادی، 14(2)، 134-117.
تقوی، مهدی و سرکانی، سیدیوسف (1386). «تأثیر رشد اقتصادی بر ساختار مالی و مالکیت شرکت‌­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصادی، 7(2)، 235-197.
زراءنژاد، منصور؛ خداپناه، مسعود و خدیوی، نیلوفر(1396). «بررسی تأثیر توسعه مالی و چرخه­های تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 7(26)، 71-87.
شادکام، حامد (1385). پی‌ریزی یک بازار مالی کارآمد: چالش های پیش روی بازارهای مالی درحال‌توسعه، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی ایران، تهران.
شاه­آبادی، ابوالفضل و داوری­کیش، راضیه (1396). «تعیین­کننده­های عملکرد بانکی اقتصاد ایران در قالب معادلات همزمان»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 6(24)، 125-151.
صالح‌آبادی، علی (1389). «بررسی رابطه درجه توسعه یافتگی و ساختار نظام مالی با رشد اقتصادی»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(11)، 89-61.
عباسقلی­نژاد، رعنا و نوفرستی، محمد(1397). «تحلیل قدرت اعتباردهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک­های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، 7(28)، 183-213.
کازرونی، سید علیرضا؛ محمد پور، سیاوش و رضازاده، علی (1390). «اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران، رویکرد غیرخطی مارکوف-سویچینگ»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(5)، 178-153.
میر مطهری، سیداحمد (1386 ). «آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختارمالی ایران با تأکید بر مدل­های اقتصاد سنجی»، پژوهشنامه اقتصادی، 7(1)، 116-103.
Aizenman, J., Marion, N. P. (1996). Volatility and the investment response (No. w5841). National Bureau of Economic Research.
Alain, S., Shuji, K., Torsten, S., Laura, V. (2006). “Regulation of financial systems and economic growth in OECD countries: An empirical analysis”. OECD Journal: Economic Studies, 10(2), 77-113.
Allen, F., Gale, D. (1999). “Diversity of opinion and financing of new technologies”. Journal of financial intermediation, 8(1-2), 68-89.‏
Arestis, P., Demetriades, P. O., Luintel, K. B. (2001). “Financial development and economicgrowth: the role of stock markets”. Journal of Money, Credit and Banking, 33(1), 16-41.
Arize, A., Kalu, E. U., Nkwor, N. N. (2018). “Banks versus markets: Do they compete, complement or Co-evolve in the Nigerian financial system? An ARDL approach”. Research in International Business and Finance, 45, 427-434.‏
Ayadi, B., Arbak, E., Naceur, S. B. and De Groen, W. P. (2014). “Financial Development, Bank Efficiency and Economic Growth across the Mediterranean”. Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean Countries, 219-233.
Beck, T., and Levine, R. (2004). “Stock markets, banks, and growth: Panel evidence”. Journal Or Banking and Finance, 28, 423-442.
Bencivenga, V. R. Smith, B. D. (1991). “Financial intermediation and endogenous growth”. The Review of Economic Studies, 58, 195-209.
Boyd, J. H., Prescott, E. C. (1986). “Financial intermediary-coalitions”. Journal of Economic theory, 38(2), 211-232.‏
Boyd, J. H., & Smith, B. D. (1998). “The evolution of debt and equity markets in economic development”. Economic Theory, 12(3), 519-560.‏
Boyd, J.H., Smith, B.D. (1998). “The evolution of debt and equity markets in economic development”. Eco- nomic Theory, 12, 519-560.
Chakraborty, S. & Ray, T. (2006). “Bank-based versus market-based financial systems: A growth-theoretic analysis”. Journal of Monetary Economics, 53(2), 329-350.
Cole, R. A., Moshirian, F., Wu, Q. (2008). “Bank stock returns and economic growth”. Journal of Banking and Finance, 32, 995-1007.
Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. (2002). “Funding growth in bank-based and market-based financial systems: evidence from firm-level data”. Journal of Financial Economics, 65(3), 337-363.‏
Diamond, D. W. (1984). “Financial intermediation and delegated monitoring”. The review of economic studies, 51(3), 393-414.‏
Ergungor, O. E. (2004). “Market-vs. bank-based financial systems: Do rights and regulations really matter?”, Journal of Banking & Finance, 28(12), 2869-2887.‏
Goldfeld, S.M., Quandt, R.E. (1973). “A Markov model for switching regressions”. Journal of Econometrics, 1, 3-16.
Hamilton, J. D. (1988). “A Neoclassical Model of Unemployment and the Business Cycle”. Journal of Political Economy, 96, 593-617.
Holmström, B., Tirole, J. (1993). “Market liquidity and performance monitoring”. Journal of Political Economy, 101(4), 678-709.‏
Hoshi, T., Kashape, A., Scharfstien, D. (1991). “Corporate Structure, Liquidity and Investment: Evidence from Japanese Industrial Groups”. Quarterly Journal of Economics, 106(1), 33-60.
Hsieh, J., Chen, T. C., Lin, S. C. (2019). “Financial Structure, Bank Competition and Income Inequality”. The North American Journal of Economics and Finance, 48, 450-466.
King, RG. & Levine, R. (1993). “Finance and growth: Schumpeter might be right”. Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
Levine, R. (2002). “Bank Base and Market Base Financial System: Which is Better?”, Journal of Financial Intermediation, 11, 398-428.
Levine, R. (2005). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion, & S. Durlauf (Eds.), Handbook of economic growth (pp. 865–934). : North-Holland.
Levine, R., & Zervos, S. (1998). “Stock markets, banks and economic growth”. American Economic Review, 88, 537-558.
Mishra, S. and Narayan, P. K. (2015). “Noparametric Model of Financial System and Economic Growth”. Interntionl Review of Economics and Finance, 39, 175-191.
Moradi, Z. S., Mirzaeenejad, M., Geraeenejad, G. (2016). “Effect of bank-based or market-based financial systems on income distribution in selected countries”. Procedia Economics and Finance, 36, 510-521.‏
Mork, R. & Nakkamora, M. (1995). “Banks and Corporate Control in Japan”. Journal of  finance, 54(1), 319-339.
Narayan, P. K., & Narayan, S. (2013). “The short-run relationship between the financial system and economic growth: New evidence from regional panels”. International Review of FinancialAnalysis, 29, 70-78.
Narayan, P. K., Mishra, S., Narayan, S. (2011). “Do market capitalisation and stocks traded converge? New global evidence”. Journal of Banking and Finance, 35, 2771-2781.
Nieuwerburgh, S. V., Buelens, F., & Cuyvers, L. (2006). “Stock market development and economic growth in Belgium”. Explorations in Economic History, 43, 13-38.
Obstfeld, M. (1994). “Risk taking, global diversification, and growth”. The American Economic Review, 84(5), 1310-1329.
Quandt, R.E. (1972). “A new approach to estimating switching regressions”. Journal of the American Statistical Association, 67, 306-310.
Rajan, R. G. & Zingales, L. (1999). “Which Capitalism? Lessons from the East Asian Crisis”. Journal of Applied Corporate Finance, 11, 40-48.
Singh, A., (1997). “Financial liberalisation, stockmarkets and economic development”. The Economic Journal, 107, 771-782.
Sirri, E. R. (1995). The economics of pooling in “The Global Financial System: A Functional Approach”(DB Crane, KA Froot, SP Mason, AF Perold, RC Merton, ER Sirri, and P. Tufano, Eds.) 81-128. Harvard Business School Press, Cambridge, MA.‏
Stiglitz, J. E. (1985). “Credit markets and the control of capital”. Journal of Money, Credit and Banking, 17, 133-52.
Weinstien, D. E. & Yafeh, Y. (1998). “On The Costs Of a Bank Center Financial System: Evidence From The Changing Bank Relations In Japan”. Journal Of Finance, 53(4), 1-38.
Wenger, E., & Kaserer, C. (1997). The German system of corporate governance-A model which should not be imitated, No. 14.‏