دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

2. لحاظ ورود و خروج بنگاه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران

صفحه 1-39

10.22084/aes.2018.16877.2687

سید احمدرضا جلالی نایینی؛ حسین توکلیان؛ حمید زمان‌زاده؛ پدرام داودی