بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل‌خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه ارومیه

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

چکیده

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می‌توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه­مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده­های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به‌منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون­های انباشتگی و هم­انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه­ای استفاده شده است. نتایج آزمون­های انباشتگی، هم­انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم­انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می­کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه­ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه­های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم‌تقارن در نحوه تأثیرتکانه­های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model

نویسندگان [English]

  • Hassan Khodavaisi 1
  • Ahmad Ezzati-Shourgoli 2
  • Somayeh Najarghabel 3
1 Faculty of Economics and management, Urmia University
2 Faculty of Economics and management, Urmia University
3 Faculty of Economics and management, Urmia University
چکیده [English]

Giavazzi and Pagano 1996 and Perotti 1999 noted that the impact of fiscal policy on the consumption of the private sector varies in different economic conditions, and the most important factors influencing the consumption of the private sector can be named as the state of the economy in terms of recession or boom, as well as the amount of government debt. After the above-mentioned studies, the hypothesis of nonlinear fiscal policy effect on the private consumption was examined in different aspects.  . This study was also aimed at evaluating the subject matter of the study about the Keynesian or non-Keynesian nature of the fiscal policy using seasonal data for the Iranian economy during 1369-1395. In order to study the subject, non-linear integration and co-integration tests (STAR), nonlinear causality test (TGC) and asymmetric threshold vector autoregressive model have been used. The results of integration, co-integration and nonlinear causality tests showed that the co-integration and causality relationship of the variables follow a nonlinear process and the degree of integration of some of the variables used also has a nonlinear process. On the other hand, the results of the asymmetric threshold vector auto regression model showed that the taxes and the current government expenditures in the Iranian economy have Keynesian nature. But the government's current spending shows a non-Keynesian nature during the recession and has a Keynesian's nature during boom. Also, in terms of positive, negative, small and large shocks, it was also found that asymmetry exist in how fiscal policy shocks affect the consumption of the private sector during business cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Keynesian effect
  • fiscal policy
  • private consumption
  • business cycle
توکلی، سپیده، هوشمند، محمود، سلیمی فر، مصطفی و گرجی, ابراهیم (1396). «بررسی اثر سیاست مالی به‌عنوان مکانیسم انتشار شوک‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل خودرگرسیون‌برداری ساختاری»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(22)، 77-98.
رضایی‌پور، محمد و آقایی خوندابی، مجید(1390). «اثر شوک­های مخارج یارانه­‌ای دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران»،فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، 9(60)، 160-139.
شفیعی، سعید؛ یاوری، کاظم و سحابی، بهرام (1396). «اثرات نااطمینانی نسبت به مخارج دولت بر مخارج مصرفی خانوارها در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 17(2)، 25-47.‎
صمدی، علی‌حسین و اوجی­مهر، سکینه (1390). «ارزیابی ماهیت سیاست مالی و بررسی خاصیت رفتار ادواری آن: موردی ایران: 1353-1386»،فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، دوره 8(16)، 49-75.    
مولود، احمد، تشکینی، احمد و سوری، امیررضا (1387). «تخمین تابع مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران»،پژوهشنامه اقتصادی، 8(1)، 15-39.
وهابی اردکلو، نگار، شهبازی، کیومرث و خداویسی، حسن (1395). «تأثیر آستانه­ای بدهی­های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک»، اقتصاد مقداری، 3(3)، 111-135.‎
Bhattacharya, R., Mukherjee, S. (2013). “Non-Keynesian effects of fiscal policy in OECD economies: an empirical study”. Applied Economics, 45(29), 4122-4136.
Blanchard, O., Perotti, R. (2002). “An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output”. Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1329-1368.
Caner, M., Hansen, B.E. (2001). “Threshold autoregression with a unit root”. Econometrica, 69(6), 1555-1596.
Carmignani, F. (2010). “Cyclical fiscal policy in Africa”. Journal of Policy Modeling, 32(2), 254-267.
De Castro, F. (2006). “The macroeconomic effects of fiscal policy in Spain”. Applied Economics, 38(8), 913-924.
De Castro, F., Fernández, J. L. (2013). “Does Ricardian Equivalence Hold? The Relationship Between Public And Private Saving In SpainJournal Of Applied Economics, 16(2): 251-274.
Fatas, A., Mihov, I. (2001). “The effects of fiscal policy on consumption and employment: theory and evidence”. CEPR Discussion Paper. No. 2760.
Fetai, B. (2017). “The effects of fiscal policy during the financial crises in transition and emerging countries: does fiscal policy matter?”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 1522-1535.
Gali, J.,Lopez-Salido, D.,Valles, J. (2005). “Understanding The Effects of Government Spending on Consumption”, Journal of European Association, 5(1), 227-270.
Giavazzi, F.,Pagano, M. (1996). “Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and The Swedish Experience”. Swedish Economic Policy Review, 3(1), 67-103.
Giordano, R.,Momigliano, S., Neri, S.,Perotti, R. (2007), “The Effects of Fiscal Policy in Italy: Evidence From a VAR Model”. European Journal of Political Economy, 23(3), 707-733.
Hansen, B. E. (1999). “Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference”. Journal of econometrics, 93(2), 345-368.
Javid, A. Y., Arif, U. (2009). “Dynamic effects of changes in government spending in Pakistan's economyThe Pakistan Development Review,49(4), 973-988.
Kapetanios, G., Shin, Y. (2006). “Unit root tests in three‐regime SETAR models”. The Econometrics Journal, 9(2), 252-278.
Kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A. (2003). “Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework”. Journal of econometrics, 112(2), 359-379.
kapetanios, G., Shin, Y., Snell, A. (2006). “Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models”. Econometric Theory, 22(2), 279-303.
Karras, G. (2014). “Is Fiscal Policy more Effective during Cyclical Downturns?”. International Economic Journal, 28(2), 255-271.
Koop, G., Pesaran, M. H., Potter, S. M. (1996). “Impulse response analysis in nonlinear multivariate models”. Journal of econometrics, 74(1), 119-147.
Li, J. (2006). “Testing Granger Causality in the presence of threshold effects”. International Journal of Forecasting, 22(4), 771-780.
Nelson, C. R., Piger, J., Zivot, E. (2001). “Markov regime switching and unit-root tests”. Journal of Business & Economic Statistics, 19(4), 404-415.
Perotti, R. (1999), “Fiscal Policy in Good Times and Bad”. The Quarterly Journal of Economics, 114(4), 1399-1436.
Perotti, R.,)2005). “Estimating the effects of fiscal policy in OECD countries”. CEPR Discussion paper, No 4842.
Schclarek, A. (2007). “Fiscal policy and private consumption in industrial and developing countries”. Journal of Macroeconomics, 29(4), 912-939.
Slimani, S. (2016). “Threshold effects of fiscal policy on economic activity in developing countries”. International Journal of Business and Social Research, 6(3), 20-37.
Tagkalakis, A. (2008). “The effects of fiscal policy on consumption in recessions and expansions”. Journal of Public economics, 92(5-6),1486-1508