دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 1-300 
بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان دراقتصاد ایران

صفحه 67-93

10.22084/aes.2018.16662.2673

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی