دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-300 
3. بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان دراقتصاد ایران

صفحه 67-93

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


4. رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز

صفحه 95-121

آزداه بردبار؛ رحمان سعادت؛ سید کمیل طیبی؛ تیمور محمدی


5. تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)

صفحه 127-157

آزاده داودی؛ محمود هوشمند؛ سید سعید ملک الساداتی