دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-300 
3. بررسی تأثیر سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان دراقتصاد ایران

صفحه 67-93

10.22084/aes.2018.16662.2673

حدیثه محسنی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


4. رویکردی بین کشوری جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر جهش نرخ ارز

صفحه 95-121

10.22084/aes.2019.18514.2829

آزداه بردبار؛ رحمان سعادت؛ سید کمیل طیبی؛ تیمور محمدی