رابطه بین ضریب فزاینده مخارج دولت و متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش SVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، داتشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

ازجمله سیاست­هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به‌کار گرفته می­شود، سیاست­های مالی در قالب استفاده از بسته­ها و محرک­های مالی است؛ اما تدوین این بسته­های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست­های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست­های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی­های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک‌های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Government expenditure multiplier and macroeconomic variables in Iran Using the SVAR method

نویسندگان [English]

  • Teymor Rahmani 1
  • Seyed MohammadTaghi Siahpoosh 2
2 Department of Economics - Raja University - Qazvin - Iran - Assistant Finance Officer and Manager of Economics Department
چکیده [English]

Among the policies pursued by the government in pursuit of economic goals, financial policies are in the form of packages and financial incentives. However, the formulation of these policy packages is not feasible regardless of how the government's financial policies affect the macroeconomic variables. in this regard, the present paper examines the relationship between government financial policies in the form of increasing government spending with some macroeconomic variables including production, exchange rate, degree of economy openness and government debt over the period of 2018-1980 using The SVAR method is discussed. The results of the research have shown that production variables, government debt, the degree of economy openness and exchange rate have the largest share in explaining the changes in the increasing coefficient of government spending

کلیدواژه‌ها [English]

  • government expenditure
  • Government expenditure multiplier
  • macroeconomic variables
پاسبان، فاطمه؛ بیابانی، جهانگیر؛ خداداد کاشی، فرهاد؛ منافی انور، وحید. (1394). «عوامل مؤثر بر تغییرات نرخ ارز واقعی و تأثیر آن بر شاخص رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران»، فصلنامـه علوم اقتصادی، 23-1.
توکلی، اکبر و سیاح، محسن. (1389). «تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور»،فصلنامه پول و اقتصاد، 59-77.
جعفرزاده قدیمی، محمدرضا. (1370). «بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی روی رشد اقتصادی در چهارچوب الگوی سنت لوئیس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، بخش اقتصاد.
رمضانی، حسن. (1378). «بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، شیراز، دانشگاه شیراز، بخش اقتصاد.
عسلی، مهدیی، مهدی. (1385). «تأثیر افزایش مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی در یک مدل اقتصادی ساده»،مجله برنامه‌وبودجه، 17-3.
فطرس، محمدحسن. (1375). «اثر سیاست­های پولی و مالی دولت بر متغیرهای مهم بخش کشاورزی در دوره 1370-1350»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 83-71.
گسکری، ریحانه و اقبالی، علیرضا. (1386). «مخارج دولتی و رشد اقتصادی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 226-209.
لطفعلی­پور، محمدرضا؛ آذرین­فر، رویا؛ محمدزاده، یدالله. (1391). «بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 96-86
مهرآرا، محسن؛ برخورداری، سجاد و بهزادی صوفیانی، محسن. (1395). «اثر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 105-75.
Auerbach, A., & Gorodnichenko, Y. (2012). "Measuring output responses to fiscal policy". Am Econ,1-27
Blanchard, O. and Perotti, R. (2002). "An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output", Quart. J. Econ, Vol. 117, No. 4, 1329-1368
Corsetti, G., Meier, A., & Muller, G. (2012). "What determines government spending multipliers?", econ.policy, 521-565.
Delong, J., & Summers, L. (2012). "Fiscal policy in a depressed economy", mimeo,brookings.
Devereux, M., Head, A., & Lapham, M. (1996). "Monopolistic competition, increasing returns", Journa of money,credit and banking, 233-254.
Easterly, W., & Irwin, T. (2008). "Walking up the down escalator: public investment and fiscal stability", World Bank res, 37-56.
Fabrizio, C. (2015). "Can public expenditure stabilize output? Multipliers and policy interdependence in Queensland and Australia", Economic Analysis and Policy, No. 47, 69-81.
Gali, J., Lopez-salido, D., & Valles, J. (2006). "Understanding the effects of government spending on consumption". journal of the european economic association.
Giavazzi, F., & Pagano, M. (1990). Can severe fiscal contractions be expansionary?, tales of two small european countries NBER Macroecon, 50.
Ilzetzki, E., & Vegh, C. (2008). “Procyclical fiscal policy in developing countries: truth or fiction?”. NBER working papers, 141-191.
Ilzetzki, E., and Reinhart C. M., and Rogoff, K. S. (2009). Exchange Rate Arrangements Entering the 21st Century: Which Anchor Will Hold?, Mimeo. University of Maryland and Harvard University.
Leeper, E., Walker, T., & Yang, S. (2012). "Foresight and information flows. mimeo mountford, a., & uhlig, h. (2009). What are the effects of fiscal policy shocks?", Journal of applied econometrics, 960-992.
Paker, J. (2011). "On measuring the effects of fiscal policy in recessions". J Economlit, 703-718.
Ramey, V. (2011). "Identifying government spending shocks: it’s all in the timing", Quart. J. Econ, Vol. 126, No. 1, 1-50.