تحلیل تابع بقاء افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در ایران (97-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی تأثیر سیاست‌های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی‌شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت‌زمان تعیین‌شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه‌بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است.
    نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میزان مقرری بیمه‌بیکاری به‌طور معنی‌داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه‌بیکاری دارد، به‌طوری‌که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت‌زمان تعیین‌شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت‌زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی‌دار بوده است. به‌طوری‌که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده‌اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه‌ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی‌دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می‌توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل‌های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survival analysis for the unemployment duration of Persons Covered by Unemployment Insurance in Iran (2013-2018)

نویسندگان [English]

  • azadeh davoudi 1
  • mahmoud hoshmand 2
  • seyed saeed malek sadati 3
1 Economic affairs
2 Ferdowsi University of Mashahd
3 University professor
چکیده [English]

The study of the impact of unemployment insurance policies on job incentives for unemployed people requires empirical studies. In this paper, the survivability in unemployment insurance has been investigated based on individual characteristics using survival analysis method. The focus of the research is on the impact of unemployment benefit and spell, which is then divided into five different categories of these two variables, along with the variables of gender, marital status, educational level, previous use Unemployment insurance and vocational training are also considered. The Analysis on the Survivability Function is based on Fund Social Security organization's data, during (January 2013 to June 2018).
The result of the Survival Survey illustration unemployment insurance benefit and spell significantly increases survive in unemployment insurance.
Also, the variables of gender, marital status and the duration of previous use of unemployment insurance in low unemployment benefit were significant. As men, married and those who have used less than previous unemployment insurance, are more likely to survive. On the other hand, variables of education, vocational education and age have no significant effect on the survival of individuals in unemployment insurance.
Considering the significant variables, It is recommended to optimize unemployment insurance to consider The downward trend of monthly unemployment insurance and reduced payment against proposed job rejection, the reduction in the length of payment based on the average of similar countries and design of efficient system in vocational education and employment centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Survival Analysis
  • Unemployment Insurance
  • Unemployment spell
  • Unemployment Insurance Benefit
داودی، آزاده؛ هوشمند، محمود و ملک­الساداتی، سعید. (1397). «آسیب شناسی سیاست‌های بیمه بیکاری در ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۲۶، شماره ۸۷، 249-380.
لطفعلی‌خانی، مجید. (1388). چگونگی تأثیر نرخ و مدت بیمه بیکاری در انگیزه اشتغال مجدد افراد تحت پوشش، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
هاشمی، علی. (1378). مطالعه تطبیقی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران در ایران و سایر کشورها، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه.
Acemoglu, D. and Shimer, R. (2000). “Productivity gains from unemployment insurance”, European Economic Review, 44(7), 1195-1124
Addison, J. T. and Blackburn, M. L. (2000). “The effects of unemployment insurance on postunemployment earnings”, Labour Economics, 7(1), 21-53.
Britto, D. (2014). Unemployment Insurance and the Duration of Employment: Theory and Evidence from a Regression Kink Design
Caliendo, M., Tatsiramos, K. and Uhlendorff, A. (2009). “Benefit duration, unemployment duration and job match quality: A regression-discontinuity approach”, IZA Discussion Papers 4670, Institute for the Study of Labor (IZA).
Calmfors, L. and Holmlund, B. (2000). “Unemployment and economic growth: a partial survey Swedish”. Journal of economic policy review, vol 7, 107-153.
Card, D., Chetty, R., Weber, A. (2007). “Cash-on-hand and competing models of intertemporal behavior: New evidence from the labor market”, The Quarterly Journal of Economics, 122(4), 1511-1560.
Card, D., Johnston, A., Leung, P., MasZhuan Pei, A. (2015). The effect of THE the  uemployment benefit on duration of duration unemployment unemploymenr duration, NBER Working Paper No. 20869 January 2015 JEL No. J64-J65
Carling, K., Per-Anders, E., Harkman, A., Holmlund, B. (1996). “Unemployment duration, unemployment benefits, and labor market programs in Sweden”, Journal of Public Economics, Volume 59, 313-334
Centeno, M. and Novo, A. (2009). “Reemployment wages and UI liquidity effect: a regression discontinuity approach”, Portuguese Economic Journal, 8(1), 45-52.
Ciuca,V., Matei, M. (2009). “Survival analysis for the unemployment duration. the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management”, Economy and Management Transformation, Vol. I, pp.354-359
Danacia, D., Babucia, A. (2010). Using survival analyse in economic, working paper Faculty of Economics and Business Administration Constantin Brancusi University of Tirgu-Jiu.
Elmeskov, J., Martin, J. and Scarpetta, S. (1998). “Key lessons for labour market reforms: evidence from OECD countries' experiences”. Swedish Economic Policy Review, Vol. 5, No. 2, 201-225
Farber, H., Valletta, R. (2013). Do Extended Unemployment Benefits Lengthen Unemployment Spells? Evidence from Recent Cycles in the U.S. Labor Marke. Working Paper 19048: http://www.nber.org/papers/w19048.
Holm, A., Høgelund, J., Gørtz, M., Rasmussene, K., Houlberg, H. (2017). “Employment effects of active labor market programs for sick-listed workers”. Journal of Health Economics. Volume 52, 33-44
ILO (2006). Promoting and Building Unemployment Insurance and Employment Services.in ASEAN - Final Evaluation. Working paper.
Lalive, R., Van Ours, J. C. and Zweim¨uller, J. (2011). “Equilibrium unemployment and the duration of unemployment benefits”. Journal of Population Economics, 24(4), 1385-1409.
Marimon, R. and Zilibotti, F. (1999). “Unemployment vs. mismatch of talents: Reconsidering unemployment benefits”, Economic Journal, 109(455), 266-291.
Moffitt, R and Nicholson, W. (1982). “The Effect of Unemployment Insurance on Unemployment: The Case of Federal Supplemental Benefits”, The Review of Economics and Statistic, 64(1), 1-11.
Moffitt, R.(1985). “Unemployment insurance and the distribution of unemployment spells”. Journal of. Econometrics, 28(1), 85-101.
Nagl, W., Weber, M. (2014). Unemployment compensation and unemployment duration before and after the German Hartz IV reform.  ifo Working Paper Series 186, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich.
Nagler, P. (2013). “How unemployment insurance savings accounts affect employment duration: evidence from Chile”. MERIT Working Papers 039, United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).
Van Ours, J. C. and Vodopivec, M. (2008). “Does reducing unemployment insurance generosity reduce job match quality?”, Journal of Public Economics, 92, 684-695.
Vodopivec, M. (1995). Unemployment Insurance and Duration of unemployment. World bank. Policy resaearch working paper 1552.
Vodopivec, M. (2004). Income Support Systems for the Unemployed: Issues and Options, The World Bank, forthcoming.
Vodopivec, M. (2013). “Introducing unemployment insurance to developing countries”, ZA Journal of Labor Policy, 10.1186/2193-9004-2-1.
Vodopivec, M. (2015). Evolution of the UI Program, The World Bank, forthcoming.
Vodopivec, M., Hahn Tong, M. (2008). Improving Unemployment Insurance, The World Bank, forthcoming.
World Bank. (2004). Unemployment insurance effiency effects and Lessons for Developing Countries. World Bank Employment Policy Primer Working paper.No. 5.