برآورد کارایی تخصیصی نهاده‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انرژی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت‌های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط‌زیست به‌دلیل استفاده بی‌رویه از منابع انرژی (به‌ویژه سوخت‌های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست‌گذاری‌ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش‌افزوده بخش­های اقتصادی ایران طی دوره­ی زمانی سال­های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم­افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده­ها محاسبه‌ شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده­های انرژی بر ارزش‌افزوده بخش­های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب‌های به‌ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی می­گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده­ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Allocation efficiency of Energy Inputs in Agricultural, Industry, and Services

نویسندگان [English]

  • Noorallah Salehi Asfiji 1
  • Farsad Mirhoseiny 2
  • Reza Ashrafganjoei 3
2 kerman
3 UNIVERSITY OF BAHONAR KERMAN
چکیده [English]

Energy as one of the main factors of production has an important place in economic activities. The limitation of energy sources and the environmental pollution problem due to the excessive use of energy resources (especially fossil fuels) has necessitated the efficient and optimal use of energy and has led to the emphasis on energy efficiency in policy and most energy sector studies in the world. In this study, the effect of energy efficiency on the value added of economic sectors of Iran during the period of 1991-2016 was carried out in two sections; In the first section, the frontier Translog function was estimated the allocation efficiency of the inputs with the aid combined observation with use of the Stata software 13, that was calculated the aid first-order condition of minimizing the cost. In the second part, using the GLS method was evaluated the effect allocation efficiency of energy inputs on the added value of economic sectors. The results of this study showed that the allocation efficiency of petrol and fuel oil have a positive and significant effect on added value of the economic sectors with coefficients 0.1016747 and 0.3700357 respectively. Also, the allocation efficiency of electricity, kerosene and gas oil has a positive and significant effect on the added value of the economic sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allocation Efficiency Value Added
  • frontier Translog function
آشناگر، سمانه؛ ضیائی، فرشید؛ جلیلیان، سید مهرداد؛ آشناگر، ایلناز و شعبانی، ایمان (1391). «تعیین نسبت‌های واکنش‌پذیری با استفاده از روش­های خارج مسیر (معمولی و تعمیم‌یافته حداقل مربعات) و در مسیر»، فصلنامه علمی-ترویجی، 2(3)، 54-47.
ناجی میدانی، علی اکبر؛ مهدوی عادلی، محمدحسین و عربشاهی دلویی، مهدیه. (1394)، «بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی‌بخش صنعت در ایران»، مجله علمی- پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، 13: 56-27.
حقیقت، جعفر. انصاری لاری، محمدحسین. کیانی، پویان. (1393)، «ارزیابی کارایی انرژی در بخش خانگی استان‌های کشور»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی، 13، 88-63
زراء­نژاد، منصور و یوسفی حاجی­آباد، رضا (1389). «ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت­های توزیع برق ایران»، پژوهشنامه­ی علوم اقتصادی علمی-­پژوهشی، 11، 106-82.
صادقی، حسین و فیروزان سرنقی، توحید (1389). «بررسی عدم کارایی تخصیصی و آثار آن بر جانشینی نهاده‌ها در بخش صنعت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 10(1)، 71-97.
صادقی شاهدانی، م. (1395). «تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 24، 156-145.
عرب صالحی، مهدی؛ سعیدی، علی؛ عابدی اونجی، علی اکبر (1390). «بررسی رابطه‌ی بین خالص دارایی‌های عملیاتی و بازده‌ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله‌ی پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2، 112-89.
گراوند، سهراب؛ مهرگان، نادر؛ صادقی، حسین و ملکشاهی، مجتبی (1392)، «ارزیابی کارایی انرژی در صنعت پتروشیمی کشور»، مجله علمی- پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی 10, 74-57
سالنامه آماری، سال‌های مختلف، مرکز آمار ایران و حساب­های ملی بانک مرکزی ترازنامه انرژی 1395.
Battese, G. E., & Coelli, T. J. (1995). “A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data”. Empirical economics, 20(2), 325-332.
Dhungana, B. R., Nuthall, P. L., & Nartea, G. V. (2004). “Measuring the economic inefficiency of Nepalese rice farms using data envelopment analysis”. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 48(2), 347-369.
Filippini, M., & Hunt, L. C. (2011). “Energy demand and energy efficiency in the OECD countries: a stochastic demand frontier approach”. Energy Journal, 32(2), 59-80.
Greene, W. H. (1980). “Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions”. Journal of econometrics, 13(1), 27-56.
Hu, B. (2014). “Measuring plant level energy efficiency in China's energy sector in the presence of allocative inefficiency”. China Economic Review, 31, 130-144.
Wang, J. M.,. Yu-fang Shi. Jie Zhang (2017). “Energy efficiency and influencing factors analysis on Beijing industrial Sectors”. Journal of Cleaner Production, 167, 653-664
Kumbhakar, S. C. (1994). “Production frontiers, panel data, and time-varying technical inefficiency”. Journal of econometrics, 46(2), 201-211.
Kumbhakar, S. C., & Wang, H. J. (2006). “Estimation of technical and allocative inefficiency: A primal system approach”. Journal of Econometrics, 134(2), 419-440.
Bataille, Ch., Melton, N. (2017). “Energy efficiency and economic growth: A retrospective CGE analysis for Canada from 2002 to 2012”. Energy Economics, 64, 130-118.
Ouedraogo, N. S. (2013). “Energy consumption and economic growth: Evidence from the economic community of West African States (ECOWAS)”. Energy economics, 36, 637-647.
Ozkan, B., Ceylan, R. F., & Kizilay, H. (2009). A review of literature on productive efficiency in agricultural production. Journal of Applied Science Research, 5(7), 796-801.
Philip. K. A and Kwaku. A and Kennedy. K. And Christopher. Q(2018), "Estimate of transient and persistent energy efficiency in Africa: A stochastic frontier approach"    journal of Energy Conversion an Management, volume 166, pages 556-568.
Stern, D. I. (2012). “Modeling international trends in energy efficiency”. Energy Economics, 34(6), 2200-2208.
Broadstock, D. C., Jiajia, L. & Dayong, Z. (2016). “Energy Snakes and Energy Ladders: A Frontier Demand Analyses of Electricity consumption efficiency in Chinese Households”. Energy Policy, 91, 383-396.
Thiam, A., Bravo- Ureta, B. E., & Rivas, T. E. (2001). “Technical efficiency in developing country agriculture: a meta- analysis”. Agricultural economics, 25(2-3), 235-243.
Thompson, H. (2016). “A physical production function for the US economy”. Energy Economics, 56. 185-189.
Torres-Reyna, O. (2007). Panel data analysis fixed and random effects using Stata (v. 4.2). Data & Statistical Services, Priceton University.
Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
Zeng, Lin Xu., Ming Liang, Sai Zeng, Siyu Zhang, Tianzhu (2013). “Revisiting drivers of energy intensity in China during 1997–2007:A structural decomposition analysis”, Journal of Energy Policy. volume 67, 640-647.