طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی سبد ارزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش که به‌منظور طراحی یک مدل پیش­بینی بازده تعدیل‌شده سرمایه­گذاری در بازار ارز بین­الملل انجام گرفته است، با طراحی و استفاده از یک سبد معیار که از حداقل نوسان ارزش برخوردار است و به‌کارگیری متغیرهای مؤثر بر نرخ ارز، به طراحی مدلی جهت پیش­بینی و تعیین بهترین پرتفوی ارزی از نظر بازدهی نسبت به ریسک اقدام شده و در ادامه پرتفوی­های خروجی مدل مدنظر، با پرتفوی­های حاصل از به‌کارگیری استراتژی مومنتوم (که یک استراتژی­ متداول سرمایه­گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای مالی است) مقایسه شده است. برای انجام پژوهش، از داده‌های فصلی مربوط به 15 ارز (که شامل 15 ارز با بیشترین حجم معاملات می­باشند) از ابتدای سال 1999 تا آخر سال 2018 استفاده شده است و برای پردازش داده­های مربوطه، از روش پنل پویا استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان‌دهنده قدرت بیشتر مدل ارائه شده در خصوص پیش­بینی بازده تعدیل‌شده با ریسک ارزها نسبت به استراتژی مومنتوم است همچنین متغیرهای نرخ برابری واقعی و نرخ بهره با بازدهی مذکور ارتباط مثبت و داشته و در ترکیب با مقادیر گذشته بازدهی ارز، قابلیت پیش‌بینی بازده ارز را دارند و وقفه‌های گذشته بازدهی ارز نیز با بازده جاری ارتباط منفی داشته و قابلیت پیش‌بینی بازده ارز را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Currency Portfolio Predicting Model

نویسندگان [English]

  • ebrahim joshan 1
  • mohamad hasannezhad 2
  • mohamadtaghi vaziri 3
چکیده [English]

In this study, using a basket of 5 most traded currencies as the base to measure currencies return (a basket with minimum variance in value), and applying variables affecting the exchange rate, we design a model for predicting and determining the best foreign exchange portfolio (in the sense of risk adjusted return), and then the output portfolios of the model, will compete the momentum based portfolio which is commonly used in forex and other financial markets. If there is a significant difference between the two models, the model presented in this study will be introduced as a model with the more ability than momentum investing strategy to predict the currency risk adjusted return.
    For research, quarterly data from 15 currencies (which includes the 15 most traded currencies) has been used since 1999 to 2018, and the Dynamic Panel method is used to process related data.
    The research findings indicate the power of the proposed model for predicting risk adjusted return of the currencies Also, the finding shows than the fundamental variables (Interest Rate and Real Exchange Rate) have a positive relationship with the currencies return and the previous lags of currency return has a negative relation with the current return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign exchange
  • real exchange rate
  • International reserve
  • Momentum Strategy
احسانی­فر، محمد و احتشام راثی، رضا. (1394). «پیش‌بینی نرخ ارز در بازار سرمایه با استفاده از مدل‌های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته و شبکه عصبی (مطالعه موردی: دلار استرالیا، دلار کانادا، ین ژاپن و پوند انگلستان)». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(27)، 51-35.
اسماعیلی رزی، حسین و طیبی، کمیل. (1393). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر نرخ واقعی مؤثر ارز در اقتصاد ایران»،سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 2(1)، 40-11.
باستانزاد، حسین و داودی، پدرام. (1395). «الزامات به‌کارگیری ابزار سلف جهت بهبود نااطمینانی بازار ارز با رویکرد نرخ حقیقی. پژوهشنامه اقتصادی، 16(63)، 98-61.  
باغجری، محمود؛ حسینی نسب، ابراهیم. و نجارزاده، رضا. (1394). «بررسی فشار بازار ارز و اندازه‌گیری درجه دخالت دولت در این بازار با استفاده از روش هم جمعی: مطالعه موردی ایران». مدل‌سازی اقتصادی، 102-83.
بهرام­پور، پیمان و جوادیان، نیک­بخش. (1393). «پیش‌بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی». نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 25(4)، 388-377.  
خداویسی، حسن و ملابهرامی، احمد. (1391). «مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی». تحقیقات اقتصادی، 47(3)، 144-129. 
زراءنژاد، منصور؛ فقه مجیدی، علی و رضایی، روح­الله. (1387). «پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدلARIMA ». اقتصاد مقداری، 5(4)، 130-107.
 http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=119177
شهرکی، جواد و مرادی، حمید. (1393). «عوامل تعیین‌کننده‌ی نرخ واقعی ارز؛ با تأکید بر قیمت نفت برای مقایسه‎ی کشورهای صادرکننده و واردکننده‌ی نفت». مطالعات اقتصاد انرژی، 11(40)، 94-65.
http://iiesj.ir/browse.php?a_code=A-10-1-11&slc_lang=fa&sid=fa
شهیکی تاش، محمدنبی دینارزهی، خدیجه و دژکام، ارسلان. (1392). «بررسی رفتار غیرخطی و آشوبی بازار نرخ ارز ایران». روند پژوهش‌های اقتصادی، 20(63)، 57-39.  
شیرکوند، سعید؛ محمدی، شاپور و دولتی، نیکو. (1387). «بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس». تحقیقات مالی، 9(4)، 56-41. 
طهماسبی، بهمن؛ جعفری صمیمی، احمد و امیری، حنیفه. (1392). «تأثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران»، دانش حسابرسی، 12(49)، 51-25.
مطهری، محب­الله؛ لطفعلی­پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر. (1394). «ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ». نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 2(4)، 92-71. 
ممی­پور، سیاب و جعفری، صغری. (1396). «عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف- سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر». تحقیقات اقتصادی، (2)52، 456-427.
ورتابیان کاشانی، هادی. (1392). «تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های. (1389-1391)». سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(4)، 154-131.   
Ajayi, R. A., & Karemera, D. (1996). “A variance ratio test of random walks in exchange rates: Evidence from Pacific Basin economies”. Pacific-Basin Finance Journal, 4(1), 77-91. doi:10.1016/0927-538X(95)00022-D
Barroso, P., & Santa-Clara, P. (2015). “Momentum has its moments”. Journal of Financial Economics, 116(1), 111-120.
Bordo, M. D. (2003). Exchange Rate Regime Choice in Historical Perspective. International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03160.pdf
Branson, W. H. (1983). A Model of Exchange-Rate Determination with Policy Reaction: Evidence from Monthly Data. Cambridge: NBER. doi:10.3386/w1135
Chinn, M. D. (2003). “Explaining Exchange Rate Behavior”. NBER Reporter OnLine, 5-9.
Copeland, L. S. (2005). Exchange Rates and International Finance (4th ed.). Harlow, England: Pearson Education.
Costa, A. A., & Crato, N. (2010). “Long-run versus short-run behaviour of the real exchange rates”. Applied Economics, 33(5), 683-688. doi:10.1080/00036840122409
Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). “Exchange Rates and the Current Account”. The American Economic Review, 70(5), 960-971. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/1805775.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
Hafeez, B., & Landau, D. F. (2007). Currencies:Value Investing. London: Deutsche Bank.
Hauner, D., Lee, J., & Takizawa, H. (2011). In Which Exchange Rate Models Do Forecasters Trust? Washington DC: International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=24862.0
Haw, C. T., Teck, L. C., & Wooi, H. C. (2013). “Forecasting malaysian ringgit: before and after the global crisis”. Asian academy of management journal of accounting and finance, 9(2), 157-175. Retrieved from http://web.usm.my/journal/aamjaf/vol%209-2-2013/AAMJAF%209-2-art%207%20(155-175).pdf
Hovanov, N. V., Kolari, J. W., & Sokolov, M. V. (2004). “Computing currency invariant indices with an application to minimum variance currency baskets”. Journal of Economic Dynamics & Control, 28, 1481-1504.
Kia, A. (2013). “Determinants of the real exchange rate in a small open economy: Evidence from Canada”. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money(23), 163-178. doi:10.1016/j.intfin.2012.09.001
Kolari, J. W., Moorman, T. C., & Sorescu, S. M. (2008). “Foreign exchange risk and the cross-section of stock returns”. Journal of International Money and Finance, 27, 1074-1097.
Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). International Economics Theory & Policy (9th ed.). USA: Pearson Education, Inc.
Liu, C. Y., & He, J. (1991). “A Variance‐Ratio Test of Random Walks in Foreign Exchange Rates”. The Journal of Finance, 46(2), 773-785. doi:10.2307/2328848
Meese, R. A., & Rogoff, K. (1983). “Empirical exchange rate models of the seventies: Do they fit out of sample?”, Journal of International Economics, 14(1-2), 3-24. doi:10.1016/0022-1996(83)90017-X
Mitchener, K. J. & Weidenmier, M. D. (2015). “Was the Classical Gold Standard Credible on the Periphery? Evidence from Currency Risk”. The Journal of Economic History, 75(2), 479-511. doi:10.1017/S0022050715000686
Nunes, T. (2018). Momentum on commodity futures markets. Carcavelos, Portugal: NOVA – School of Business and Economics. Retrieved from https://run.unl.pt/handle/10362/49542
Orlov, V. (2016). “Currency momentum, carry trade, and market illiquidity”. Journal of Banking & Finance, (67), 1-11.
Serban, A. F. (2010). “Combining mean reversion and momentum trading strategies in foreign exchange markets”. Journal of Banking & Finance(34), 2720-2727. doi:10.1016/j.jbankfin.2010.05.011
Suleman, T., & Berka, M. (2017, 09 14). Political Risk, Exchange Rate Return and Volatility. Retrieved from New Zealand Finance Colloquium: https://www.nzfc.ac.nz/papers/updated/159.pdf
Urrutia, J. L. (1992). “Variance ratio tests of random walk for foreign exchange rates”. Economic Letters, 457-465. doi:10.1016/0165-1765(92)90034-V
Wang, P. (2009). The Economics of Foreign Exchange and Global Finance (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-00100-0
Wang, K., & Xu, J. (2015). “Market volatility and momentum”. Journal of Empirical Finance, 30, 79-91.