تعیین‌کننده‌های قوی قیمت مسکن در ایران: رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال‌های 1375 تا 1396 را در شـرایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می‌دهد. به این منظور از اطلاعات و داده‌های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن‌ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می‌تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست‌های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust Determinants of Housing prices in Iran: Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nemati 1
  • Mohammad Alizadeh 2
  • Mohammd hasan Fotros 3
1 Lorestan University doctoral student in public sector economics
3 Bu ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This study identifies and estimates the effective factors on housing prices over the years 1996 to 2017 in terms of model uncertainty and with BACE approach. The statistical data of 18 variables including 15 external variables (socioeconomic variables) and 3 internal variables (housing sector variables) affecting housing price according to the theoretical foundations and experimental studies have been used for this research. The results suggest that the growth of urban population, household income, the unemployment rate, the average cost of 1-square-meter building, expected inflation, income inequality, oil revenues growth, liquidity, and exchange rate are the most effective variables in housing price pattern in Iran. There is no strong evidence of effectiveness of other variables on housing price over the period of this research. The results can be used for creating appropriate patterns for explaining the issues related to housing price and better management of housing sector policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing price
  • Classical Estimates Approach Estimation Approach (BACE)
  • uncertainty
پیش­بهار ، شهرام و  پاکروح، پریسا.(1395). «شناسایی و تحلیل روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی ایران با روش نقشه علی بیزین (BCM)»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال یازدهم، شماره 22، 63-39.
جعفری صمیمی، احمد؛ علمی، زهرا و هادی­زاده، آرش. (1386). «عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، (32)9، 31-53.
خیابانی، ناصر. (1382). «عوامل تعیین‌کننده قیمت مسکن در ایران. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصادی مسکن»، فصلنامه اقتصاد مسکن، (34)،46-5.
خلیلی عراقی، سید منصور؛ مهرآرا، محسن و عظیمی، سید رضا. (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی،20(63)، 55-30.
سوری، امیررضا؛ حیدری، حسن و افضلی، حسین. (1391). «بررسی رابطه متغیرهای طرف تقاضا و عرضه مؤثر بر بخش مسکن بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، (1)12، 113- 140.
عباسی­نژاد، حسین و یاری، حمید. (1387). «تأثیرهای شوک نفتی بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه اقتصادی پژوهش‌های، 9(1)، 77-59.
عسگری، حشمت­اله و چگنی، علی. (1386). «تعیین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری کشور به روش داده­های تابلویی (1385-1370)»، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 40، 36-19.
قادری، جعفر و ایزدی، بهنام. (1395). «بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)»، فصلنامه اقتصاد شهری سال اول، شماره اول، 93-73.
قلی‌زاده، علی‌اکبر؛ جعفری‌سرشت، داود و ‌عسگری، مهدی. (1398). «نابرابری درآمدی استطاعت خرید مسکن در کلانشهرهای ایران با رویکرد شپه پنلی»، نشریه علمی (فصلنامه) پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 90 سال بیست و هفتم، 136-103.
قلی­زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز. (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی ایران(»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 58، 143-174.
قلی­زاده، علی‌اکبر و احمدزاده، ابراهیم. (1386). بررسی تأثیرگذاری اعتبارات اعطایی بانک مسکن بر قیمت مسکن، بانک مسکن. مرکز پژوهش و توسعه.
قلی­زاده، علی‌اکبر و بختیاری‌پور، سمیرا. (1386). «اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ایران. سال اوّل، شماره 3، 179-159.
مکیان، سید نظام الدین؛ رستمی، مجتبی و رمضانی، هانیه.(1397). «تحلیل رابطه بین سرقت و نابرابری درآمدی رویکرد بیزین (مطالعه موردی ایران)»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هجدهم، شماره سوم، 165-145
نصراللهی، خدیجه؛ طیبی، سید کمیل؛ شجری، هوشنگ و فروتن، محمد. (۱۳۸۴). «بررسی چگونگی عملکرد بیماری هلندی و تأثیر نرخ تسهیلات بانکی بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)»، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره ۴۷، ۲۹-۵۰ .
Abelson, P., Chung, D., Joyeux, R., & Milunovich, G. (2005). House Prices in Australia: 1970 to 2003; Facts and Explanations.
Abraham, J. M. and Hendershott, P. H. (1996). “Bubbles in Metropolitan Housing Markets”, Journal of Housing Research, 7(2), 191-208.
Adams, Z., Füss, R. (2010). “Macroeconomic determinants of international housing markets”. Journal of Housing Economics, 19(1), 38-50.
Afonso, A., and Sousa, R. M. (2012). “The macroeconomic effects of fiscal policy”. Applied Economics, 44(34), 4439-4454.
Agnello, L., Furceri, D., and Sousa, R. M. (2013). “How best to measure discretionary fiscal policy? Assessing its impact on private spending”. Economic Modelling, 34, 15-24.
‏Aye, Goodenss. C., Balcilar, Mehmet, Gupta, Rangan. Jooste, Charl. Miller, Stephen .M. & Ozdemir, Zeynel .Abidin. (2014). “Fiscal policy shocks and the dynamics of asset prices: The South African experience”. Public Finance Review, 42(4), 511-531.‏
Barksenius, A., & Rundell, E. (2013). House Prices for Real–The Determinants of Swedish Nominal Real Estate Prices.
Baranoff, O. (2016). Housing Affordability and Income Inequality: The Impact of Demographic Characteristics on Housing Prices in San Francisco. Senior Honours Thesis in Economics, John Hopkins University, 10.
Barot, B. (1995). Estimating the Effects of Wealth, Interest Rates and Unemployment on Private Consumption in Sweden. Konjunkturinstitutet.‏
Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1995). “Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission”. Journal of Economic perspectives, 9(4), 27-48.
Blackley, D. (1999). “The Long-run Elasticity of New Housing Supply in The United States”. Journal of Real Estate Finance and Economics, 18(1), 25-42.
Blazejowski, M., and Kwiatkowski, J. (2018). Bayesian averaging of classical estimates (BACE) for gretl (No. 6). Universita'Politecnica delle Marche (I), Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali.
Chang, K. L. (2017). “Does REIT index hedge inflation risk? New evidence from the tail quantile dependences of the Markov-switching GRG copula”. The North American Journal of Economics and Finance, 39, 56-67.
Chen, M.-Ch. and Patel, K. (1998). “House Price Dynamics and Granger Causality, an Analysis of Taipei New Dwelling Market”, Journal of Asian Real Estate Society, 1(1), 121-137.
Chi-man Hui, E. (2004). “An empirical study of the effects of land supply and lease conditions on the housing market: A case of Hong Kong”. Property Management, 22(2), 127-154
Del Negro, M., and Otrok, C. (2007). “99 Luftballons: Monetary policy and the house price boom across US states”. Journal of Monetary Economics, 54(7), 1962-1985.
Dias, D. A., and Duarte, J. B. (2019). “Monetary policy, housing rents, and inflation dynamics”, Journal of Applied Econometrics, 34(5), 621-864
Diaz-Serrano, L. (2005). “On the negative relationship between labor income uncertainty and homeownership: Risk-aversion vs. credit constraints”. Journal of Housing Economics, 14(2), 109-126.
Edelenbosch, C. N. (2014). Visualization of choice options on actual choice. Ms.c thesis. Department of Econometrics, Erasmus University, Rotterdam.
Fernandez, C., Ley, E., & Steel, M. F. (2001). “Benchmark priors for Bayesian model averaging”. Journal of Econometrics, 100(2), 381-427.
Geerolf, F., & Grjebine, T. (2014). Assessing house price effects on unemployment dynamics (No. 2014-25).
Glaeser, E. L., Gyourko, J., and Saks, R. E. (2005). “Why have housing prices gone up?” American Economic Review, 95(2), 329-333.
Glindro, E. T., Subhanij, T., Szeto, J., & Zhu, H. (2011). “Determinants of house prices in nine Asia-Pacific economies”. International Journal of Central Banking, 7(3), 163-204.
Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). “House prices, money, credit, and the macroeconomy”. Oxford Review of Economic Policy, 24(1), 180-205.
Green, K. P., Filipowicz, J., Lafleur, S., and Herzog, I. (2016). The impact of land-use regulation on housing supply in Canada. Vancouver, Canada: Fraser Institute.
Guo, M., & Wu, Q. (2013). “The empirical analysis of affecting factors of Shanghai housing prices”. International Journal of Business and Social Science, 4(14), 2018-223.
Gupta, R., Jurgilas, M., & Kabundi, A. (2009). “The effect of monetary policy on real house price growth in South Africa: A factor-augmented vector autoregression (FAVAR) approach”. General Information, 27(1), 315-323.
Hui, E. C. (2004). “An empirical study of the effects of land supply and lease conditions on the housing market: a case of Hong Kong”. Property Management, 2, 127-154.
Herr, A., and Hottenrott, H. (2016). “Higher prices, higher quality? Evidence from German nursing homes”. Health policy, 120(2), 179-189.
Hong, G., Khil, J., and Lee, B. S. (2013). “Stock returns, housing returns and inflation: is there an inflation illusion?”, AsiaPacific Journal of Financial Studies, 42(4), 511-562.
Huang, X. J. (2005). “Housing price and land price: analysis on the relation chain”. Chinese Times, 9e10, 42-44.
Jacobsen, D. H., & Naug, B. E. (2005). “What drives house prices?” Economic Bullentin, 29-41
Jin, Y., & Zeng, Z. (2004). “Residential investment and house prices in a multi-sector monetary business cycle model”. Journal of Housing Economics, 13(4), 268-286.
Johnstone, H. and Watuwa, R. (2007). “House Price in Canada: An Empirical Investigation”. Journal of Urban Economics, 35(1), 1-27.
Jud, G. D., & Winkler, D. T. (2002). “The dynamics of metropolitan housing prices”. The journal of real estate research, 23(1/2), 29-46.
Landvoigt, T., Piazzesi, M., & Schneider, M. (2015). “The housing market (s) of San Diego”. American Economic Review, 105(4), 1371-1407.
Le, T. H. (2015). Do soaring global oil prices heat up the housing market? Evidence from Malaysia. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9(2015-27), 1-30.‏
Leung, C. (2004). “Macroeconomics and Housing: A Review of the Literature”. Journal of Housing Economics, 13(4), 249-267
Lin, X. H. (2014). The relationship between incremental change of M2 and real estate price volatility: Theory and empirical analysis. Working paper, East China Normal University.
Liu, R. Q., and Jiang, Y. M. (2005). “Study on housing price determining land price and passingly discuss current macro policy on real estate industry”. Social Science Research, 6, 44-48.
Liu, T., Liu, H., & Qi, Y. (2015). “Construction land expansion and cultivated land protection in urbanizing China: Insights from national land surveys, 1996–2006”. Habitat International, 46, 13-22.
Liu, Y. & Zhang, S. (2013). Econometric analysis on the relationship between RMB exchange rate and real estate price by VAR model. 2nd International Conference on Science and Social Research. 428-430.
Luo, Y. M. (2011). “The effect of urbanization on house prices: Linear or Non-linear? Empirical study based on four panel data regression models”. Journal of Finance and Economics 4, 135-144.
Liu, Y., & Hu, Z. (2012). On correlation between RMB exchange rate and real estate price based on financial engineering. SciVerse ScienceDirect, 146-152
Määttänen, N., & Terviö, M. (2014). “Income distribution and housing prices: An assignment model approach”. Journal of Economic Theory, 151, 381-410.
Mahalik, M. K., & Mallick, H. (2011). “What causes asset price bubble in an emerging economy? Some empirical evidence in the housing sector of India”. International Economic Journal, 25(2), 215-237.
Matlack, J. L., & Vigdor, J. L. (2008). “Do rising tides lift all prices? Income inequality and housing affordability”. Journal of Housing Economics, 17(3), 212-224.
Mayer, E., & Gareis, J. (2013). “What drives Ireland’s housing market? A Bayesian DSGE approach”. Open Economies Review, 24(5), 919-961.
Mian, A., and Sufi, A. (2009). “The consequences of mortgage credit expansion: Evidence from the US mortgage default crisis”. The Quarterly Journal of Economics, 124(4), 1449-1496.
Mishkin, S. F. (2007). Housing and the Monetary Transmission Mechanism, Prepared for Federal Reserve Bank of City´s.
Moral-Benito, E. (2010). Panel growth regressions with general predetermined variables: likelihood-based estimation and Bayesian averaging. CEMFI WP No, 1006.
Nneji, O., Brooks, C., & Ward, C. W. (2013). “House price dynamics and their reaction to macroeconomic changes”. Economic Modelling, 32, 172-178.
Piazzesi, M., and Schneider, M. (2016). “Housing and macroeconomics”. In Handbook of macroeconomics, (Vol. 2, pp. 1547-1640). Elsevier.
Pillaiyan, S. (2015). “Macroeconomic drivers of house prices in Malaysia”. Canadian Social Science, 11(9), 119-130.
Qu, B. (2005). “House price, land price and land accommodate”. China Land, 5, 7-9.
Quigley, J. M., and Raphael, S. (2004). “Is housing unaffordable? Why isn't it more affordable?” Journal of Economic Perspectives, 18(1), 191-214.
Reilly, B., & Witt, R. (1994). “Regional house prices and possessions in England and Wales: an empirical analysis”. Journal of the Regional Studies Association, 28(5), 475-482.
Somerville, C. T. (1999). “Residential construction costs and the supply of new housing: endogeneity and bias in construction cost indexes”. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 18(1), 43-62.
Sala-i-Martin, X., G. Doppelhofer & R. Miller. (2004). “Determinants of Long-Term Growth: A Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) Approach”, The American economic review, 94, 813-835.
Su, C. W., Yao, Z. L. and Chang, H. L. (2016). “The Relationship between Output and Asset Prices: A Time– And Frequency–Varying Approach”, Theoretical and Applied Economics, 23(1), 57–76.
Tupenaite, L., Kanapeckiene, L., and Naimaviciene, J. (2017). “Determinants of housing market fluctuations: Case study of Lithuania”. Procedia Engineering, 172, 1169-1175.
Wang, S., Yang, Z., & Liu, H. (2011). “Impact of urban economic openness on real estate prices: Evidence from thirty-five cities in China”. China Economic Review, 22(1), 42-54.
Wang, Z., and Zhang, Q. (2014). “Fundamental Factors in the Housing Markets of China”. Journal of Housing Economics, 25, 53-61.
Wen, C. J. (2013). Study on the effect of money supply on real estate price in China.
Wen, H., and Goodman, A. C. (2013). “Relationship between urban land price and housing price: Evidence from 21 provincial capitals in China”. Habitat International, 40, 9-17.
Xu, L., & Tang, B. (2014). “On the determinants of UK house prices”. International Journal of Economics and Research, 5(2), 57-64.
Yiqi, Y. (2017). “The Effect of Oil Prices on Housing Prices in the Norwegian Market” (Master's thesis).
Yu, H. (2015). “The Spillovers and Heterogeneous Responses of Housing Prices: A GVAR Analysis of China’s 35 Major Cities”, Journal of the Asia Pacific Economy, 20(4), 535-558.
Zhu, D. L., and Dong, M. L. (2005). “Economic analysis of the land price and house price”. China Land, 7, 20-21.
Zhang, F (2016). Inequality and House Price, Job Market Paper, University of Michigan.
Zhu, Q. (2010). “Regional Unemployment and House Price”. Munich Personal RePEc Archive, 1-20.