دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-300 
8. تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی درایران: رهیافت داده – ستانده

صفحه 145-175

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ آزاده محمدمیرزائی


13. برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

صفحه 267-290

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار