دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 1-300 
تحلیل تجزیه‌ی ساختاری آلودگی درایران: رهیافت داده – ستانده

صفحه 145-175

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا حری؛ آزاده محمدمیرزائی