برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت محیط­های طبیعی به­خصوص مناطق حفاظت­شده هنوز درک واقعی از اهمیت این زیستگاه­های حیاتی بسیار پایین است. با توجه به تغییر رویکرد برنامه جهانی در مدیریت مناطق حفاظت­شده درباره­ی توجه به کارکردها و خدمات این مناطق در این مطالعه هدف آن است که در جهت حفاظت بهتر از این مناطق، ارزش بهبود کارکردها و خدمات منطقه حفاظت­شده مراکان برآورد گردد. از این­رو در این مطالعه داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل 245 پرسش­نامه از خانوارهای دو استان آذربایجان­غربی و شرقی در سال 1391 جمع­آوری گردید. جهت برآورد ارزش کارکردها و خدمات منطقه از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی استفاده شد. نتایج نشان داد که 81 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت بهبود کارکردها و خدمات منطقه مذکور می­باشند. تمایل به پرداخت افراد برای تغییر سطوح گونه­های جانوری، گونه­های گیاهی، تسهیلات گردشگری، چشم­انداز طبیعی و تسهیلات آموزشی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به­ترتیب برابر با 23080، 13670، 9950، 21180 و 3590 ریال به­دست آمد. ارزش پولی حفاظت از کارکردها و خدمات مورد مطالعه از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه دو استان مذکور برابر با 64323 میلیون ریال برآورد گردید. لـــذا با مشــخص شدن ارزش کارکردهای این مناطق به­صورت کمی، افراد جامعه درک خواهند نمود که کارکردها و خدمات این منطقه حفاظت­شده دارای اهمیت بالایی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Monetary Value of Functions and Services in Marakan Protected Area with Choice Experiment Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad khodaverdizadeh 1
  • sadegh khalilian 2
  • baballah hayati 3
  • ESMAIL PISHBAHAR 4
چکیده [English]

Knowledge about the importance of the natural environment, particularly the protected areas has increased. But Real understanding of the importance of this critical habitat is low. Due to change in the global approach in management  ofprotected About the functions and services, the purpose of this study is estimation of improve value in functions and services in Marakan Protected Area. Hence, in this study, data was collected through questionnaires completed by 245 households in two provinces of East and West Azerbaijan in 1391. To estimate the value of functions and services in this area was used the conditional logit model and choice experiment method. Results showed that 81% of the Respondents were willing to pay for Improvement the functions and services. The results showed that the variables of the functions and services, education, marital status, presence of children, high environmental trends and price, age have the positive effects and negation effects in selection of Improvement options, Respectively. Willingness to pay for changes from current situation to improve in levels of animal species, plant species, tourism facilities, natural landscape and training facilities Obtained 23080, 13670, 9950, 21180 and 3590 Rials, respectively. Monetary value of Marakan Protected Area  was estimated at 64,323 million Rials.Thus to quantitative revealing the importance of functions in areas, people will understand that this protected area ​​have high values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • choice experiment
  • conditional logit
  • Marakan Protected Area
  • willingness to pay
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1379)؛ "برنامه­ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه­ای"، نشر جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان.
شرزه­ای، غلامعلی و جاویدی، نرگس (1390)؛ "درونی­سازی هزینه­های جانبی در تولید برق به روش آزمون انتخاب"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 8 (29): 1-29.
صالح­نیا، منور (1390)؛ "برآورد تمایل به پرداخت جهت بهبود وضعیت زیست­محیطی دریاچه ارومیه با استفاده از روش آزمون انتخاب"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
مبرقعی دینان، نغمه (1387)؛ "ارائه و به­کارگیری الگوی ارزش­گذاری مکانی خدمات اکوسیستم جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل­های خیرود کنار- نوشهر)"، رساله دکتری گروه برنامه­ریزی و مدیریت محیط­زیست، دانشکده محیط­زیست، دانشگاه تهران.
مجنونیان، هنریک (1379)؛ "پارک­های ملی و مناطق حفاظت شده (ارزش­ها و کارکردها)"، نشر سازمان محیط­زیست.
یوسفی، علی (1384)؛ "محـاسبه شاخص پایداری اقتصـادی منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
Alpizar , F.­, Carlsson, F. and Martinsson, P.­ (2001) ; “Using choice experiments for non-market valuation”. Working Paper in Economics No. 52, Department of Economics, Gothenburg University.
Adamowicz, W., Louviere, J. and Williams, M. (1994); “Combining revealed and stated preference methodsfor valuing environmental amenities”. Journal of Environmental Economics and Management, 26: 271-292.
Adamowicz, W., Boxall, P., Williams, M. and Louviere, J. (1998); “Stated preference approaches for measuring passive use values: choice experiments and contingent valuation”. American Journal of Agricultural Economics, 80: 64-75.
Ashim, G.B. (2000);” Green national accounting: Why and How?” Environment and Development Economics, 5:­25-48.
Birol, E., Karousakis, K. and Koundouri, P. (2006); “Using a choice experiment to account for preference heterogeneity in wetland attributes: The case of Cheimaditida wetland in Greece”. Ecological Economics, 60­:­145 – 156.
Bradley, M. (1988); “Realism and Adaptation in Designing Hypothetical Travel Choice Concepts”. Journal of Transport Economics and Policy, 22: 121-137.
Carίas Vega, D. and Alpίzar, F. (­2011);­ “Choice Experiments in Environmental Impact Assessment: The Case of the Toro 3 Hydroelectric Project and the Recreo Verde Tourist Center in Costa Rica”, Discussion Paper Series.
Carlsson, F., Frykblom, P. and Liljenstolpe, C. (2003); “Valuing wetland attributes: an application of choice experiments”. Ecological Economics, 47: 95–103.
Dixon, J.A. and Sherman, P.B. (1990)­; “Economics of protected areas: a new look at benefits and costs”. Island Press, Washington, DC.p. 234.
Eggert, H and Olsson, B. (2009); “Valuing multi-attribute marine water quality”. Marine Policy, 33(2): 201-206.
Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006); “Sustainable financing of protected areas: a global review of challenges and options”. The World Conservation Union (IUCN), Gland.
Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y. and Zheng, Y. (2001); “Ecosystem functions, services and their values: a case study in Xingshan Country of China”, Ecological Economics, 38: 141-154.
Han, S.Y.,­ Kwak, S.J. and Yoo, S.H. (2008); “Valuing environmental impacts of large dam construction in Korea: An application of choice experiments”. Environmental Impact Assessment Review, 28:­ 256–266.
Haneman, W.M.(1984); “Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses”. American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341
Hanley, N., Mourato, S. and Wright, R . (2001); “Choice modelling approaches : a superior alternative for environmental valuation?” journal of economic surveys, 15(3): 435-462.
Hanley, N., Adamowicz, W. and Wright, R., (2005); “Price vector effects in choice experiments: an empirical test”. Resource and Energy Economics, 27 (3): 227– 234.
Hanley, N., Wright, R.E. and Alvarez-Farizo, B. (2006); “Estimating the economic value of improvements in river ecology using choice experiments: an application to the water framework directive”. Journal of Environmental Management,­ 78­(2):­183-193.
Hausmann, J. and Wise, D.A. (1978); “ A conditional probit model for qualitative choice: discrete decisions recognising interdependence and heterogeneous preferences”, Econometrica, 46: 403-2.
Hearne, R. and Salinas, Z. (2002)­; “ ­The use of choice experiments in the analysis of tourist preferences for ecotourism development in Costa Rica”. Journal of  Environmental Management, 65:153-163.
Hensher, D., Shore, N. and Train, K. (2005); “Households’ willingness to pay for water service attributes”. Environmental and Resource Economics, 32:­509–531.
Hynes, S. and Hanley, N., (2009); “The ‘‘Crex crex’’ lament: estimating landowners willingness to pay for corncrake conservation on Irish farmland”. Biological Conservation, 142:180–188.
Juutinen, A., Mitani, Y., Mantymaa, E., Shoji, Y., Siikamaki, P.­ and Svento, R.(2011); “Combining ecological and recreational aspects in national park management: A choice experiment application”. Ecological Economics, 70 : 1231–1239.
Kaffashi, S., Shamsudin, M.N., Radam, A., Rusli, M.Y., Rahim, A.Kh. and Yazid, M.(2012); “Economic valuation and conservation: Do people vote for better preservation of Shadegan International Wetland?” Biological Conservation ,150 :150–158.
Li, H., Berrens, R., Bohara, A., Jenkins-Smith, H., Silva, C. and  Weimer, D. (2004); “Would developing country commitments affect US households’support for a modified Kyoto Protocol?” Ecological Economics, 48­:­329– 343.
Longo,  A., Markandya­, A. and Petrucci, M. (2008); “The Internalization of Externalities in the Production of Electricity: Willingness to Pay for the Attributes of a Policy for Renewable Energy”. Ecological Economics, 67:140-152.
Louviere, J., Hensher, D. and Swait, J. (2000); “Stated Choice Methods. Analysis and Application”. Cambridge: Cambridge University Press.
Louviere, J. and Woodworth, G.( 1983); “Design and Analysis of simulated Consumer Choice or Allocation Experiments: An Approach Based on Aggregated Data”. Journal of Marketing Research, 20: 350-367.
Louviere, J. and Hensher, D. (1982); “On the Design and Analysis of Simulated Choice or Allocation Experiments in Travel Choice Modelling”. Transportation Research Record, 890: 11-17.
McFadden, D. (1973); “Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior”, pp 105-142, Academic Press, New York.
McFadden, D. (1981); “Econometric models of probabilistic choice', in Manski, C. and McFadden, D.(eds.), Structural analysis of discrete data with econometric applications”, Cambridge,Mass.: MIT Press, pp. 198-272.
Merino-Castello, A. (2003); “ Eliciting Consumer Preferences Using Stated Preference Discrete
Choice Models: Contingent Ranking versus Choice Experiments”. Department of Economics and Business, Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain.
Philips, A. (1998); “Economic values of Protected Areas: Guidelines for Protected Area Managers”. World Commission on Protected Areas (WCPA). Cardiff University. 52 pp.
Rolfe, J., Bennett, J. and Louviere, J. (2000); “Choice modellng and its potential application to tropical rainforest preservation”. Ecological Economics 35 (2), 289–302.
Train, K. (1998); “ Recreation demand models with taste diÿerences over people”, Land Economics, 74(2): 230-9
Vaze, P. (1998); “System of environment and economic accounting (SEEA)”.Chapter 13, London: ONS, U.K.
Yoo, S.H., Kwak, S.J. and Lee, J.S. (2008); “Using a choice experiment to measure the environmental costs of air pollution impacts in Seou”l. Journal of Environmental Management, 86 :­308–318.