بررسی ارتباط رشد-آلودگی در چارچوب یک الگوی رشد درونزای تعمیم یافته: یک الگوی کالیبره شده برای اقتصاد ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4 عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر کالیبره­کردن یک الگوی رشد درون­زای تعمیم­یافته برای اقتصاد ایران می‌باشد. در بعد نظری یک الگوی رشد تعمیم­یافته، با در نظر گرفتن فرض انتقال تکنولوژی پاک، به اقتصاد باز توسعه داده­ ‌شده­است. با استفاده از نظریه کنترل بهینه، الگو به­صورت تحلیلی حل و مجموعه شرایط لازم برای قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد وضعیت پایدار استخراج شده­است. بر این اساس شرط پایداری توسعه آن است که همراه با رشد اقتصادی، آلودگی افزایش پیدا نکند. به­منظور آزمون تجربی الگو با استفاده از داده­ها و مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران، الگو کالیبره شده­است. تأثیر پارامترهای ضریب ریسک­گریزی نسبی، ترجیحات زیست‌محیطی تولید‌کنندگان و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان و انتشار تکنولوژی پاک بر نرخ رشد متغیرهای کلیدی الگو بر روی مسیر وضعیت پایدار (SS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­است. نتایج بیانگر آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و آلودگی بر روی مسیر رشد وضعیت پایدار، و از این رو وضعیت توسعه پایدار، بسته به ضریب ریسک گریزی نسبـی، می‌تواند متفاوت ‌باشد. به­طوری­که برای مقادیر کوچک ضریب ریسک­گریزی نسبی (کوچک­تر از یک)، همراه با رشد اقتصادی انتشارآلودگی افزایش می­یابد و برای مقادیر بزرگتر از یک، همراه با افزایش تولید، آلودگی کاهش پیدا می­کند. همچنین، تجزیه و تحلیل حساسیت بیانگر آن است که ترجیحات زیست‌محیطی تولید‌کنندگان و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان به­ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و منفی را بر موجودی آلودگی دارند. افزون براین پارامتر انتشار تکنولوژی پاک دارای تأثیر منفی برآلودگی و شدت انتشار آلودگی می­باشد. این نتایج از نقطه­نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دست­یابی به  توسعه پایدار حائز اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Growth and Pollution in the Framework of a Generalized Endogenous Growth Model: A Calibrated Model for Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • javad harati 1
  • karim eslamloeeian 2
  • gholam ali sharzaee 3
  • taktom amini 4
چکیده [English]

The main objective of this article is calibration of an augmented endogenous growth model for Iranian economy. For this purpose, clean technology diffusion assumption is added to augmenting the endogenous growth model to open economy. Optimal control theory used to analytically solving the model and the necessary conditions to place the economy on the sustainable growth path is derived. On this basis, the development sustainability condition is pollution does not increase along with economic growth. In order to empirically test of the model, it has been calibrated with using data and parameter values corresponding to the Iranian economy. The effects of relative risk aversion coefficient, environmental consciousness preferences of producers, environmental consciousness preferences of consumers and clean technology diffusion has been investigated on the growth rate of key variables on the steady state. The results show that the relationship between economic growth and pollution on the steady state growth, and hence sustainable development status, can vary depending on the coefficient of relative risk aversion. So that for small values ​​of relative risk aversion coefficient, along with economic growth the pollution increase and for larger values ​​of that parameter, pollution will decrease along with economic growth. The sensitivity analysis shows that the environmental consciousness preferences of producers and environmental consciousness preferences of consumers have the most positive impact on the stock of pollution. Moreover, the parameter of clean technology diffusion has a significant impact on emissions of pollutants and pollution intensity in Iranian economy. This result is important from the standpoint of policy and planning to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • pollution
  • Environmental Consciousness
  • Clean Technology Diffusion
  • Calibration
  • Iran
آمار نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال­های مختلف.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه­ی بانک مرکزی سال­های مختلف.
ترازنامه انرژی ایران، سال­های مختلف وزارت نیرو، معاونت امور انرژی.
دشتبان فــاروجی، مجید؛ صمــدی، سعید؛ دلالـی­اصـفـهانی، رحیـم؛ فخار، مجید و عبـدالله­میلانی، مهنوش (1389)؛" شـبیه­سازی یک الگوی نسل­های همپوشان 55 دوره­ای با رویکرد نظام بازنشتگی ایران". فصلنامه تحقیقات الگوسازی اقتصادی، شماره 2: 203-174.
لطفعلی­پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی و مرتضی بستام (1391)؛ "بررسی مسائل زیست محیطی و پیش­بینی انتشاردی اکسید کربن در اقتصاد ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره3: 109-81.
هراتی، جواد؛ اسلاملوئیان، کریم و محمدعلی قطمیری(1392)؛"بررسی ارتباط شدت آلودگی، تجارت و رشد اقتصادی در ایران: یک الگوی سیستم معادلات همزمان". فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 36: 44-1.
Adu, G. (2010); "Effects on Growth of Environmental Policy in Open Economy", ph.D. Thesis of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
Anderson, J. and A. Levinson. (2001); "The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve", Journal of Public Economics, Vol. 80, pp:269-286.
Ansuategi, A. and C. Perrings. (1999); "Transboundary Externalities in the Envronmental Transition Hypothesis", Working Paper, January.
Bartz, S. and D. L. Kelly. (2008); "Economic Growth and Environment: Theory and Facts", Resource and Energy Economics, Vol. 30, pp. 115-149.
Brito, P. and J. Belbute. (2005); "A Note on Endogenous Growth and Renewable Resources", Working Paper, Department of Economics, University of Evora.
Brock, W. A. (1977); "A polluted Golden Age", In (Smith, V., eds.) Economics of Natural and Environmental Resources, New York: Gordan and Breach.
Brock, W., Taylor, S. (2005); "Economic Growth and the Environment: a Review of Theory and Empirics", In: Aghion, P., Durlauf, S.(Eds.), Handbook of Economic Growth, Vol. 1 (2). Elsevier, Amsterdam, pp. 1749–1821.
Brock, W., Taylor, S. (2010); "The Green Solow Model", Journal of Economic Growth, Vol. 15, pp. 127-153.
Deng, H. and J. Huang. (2009); "Environmental Pollution and Endogenous Growth Models and Evidence from China", International Conference on Environmental Science and Information Application Technology.
Dinda, S. (2004); "Environmental Kuznets Curve Hypothesis:  A Survey", Ecological Economics, Vol. 49, pp. 431-455.
Dinda, S. (2009); "Environmental Externality, Knowledge Accumulation Based Technology Lead Economic Growth", Working Paper, April 15.
Elbasha, E. and T. L. Roe .(1996); "On Endogenous Growth: The Implications of Environmental Externalities", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 31, pp. 240-268.
Forster, B. A. (1973); "Optimal Capital Accumulation in a Polluted Environment", Southern  Economic Journal, Vol. 39, pp. 544‐557.
Goldemberg, H. (1998);" Viewpoint: Leapfrog Energy Technology", Energy Policy, Vol.26, No.10, pp.729-741.
Greiner, A. (2011); "Environmental Pollution, the Public Sector and Economic Growth: AComparison of Different Senarios", Optimal Control Applications and Methods, Vol.32, Issue 5, pp.527-544.
Grossman, G. M. and A. B. Krueger. (1991); "Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement",  NBER Working Paper Series, NO.3914.
Grubb (2000); "Economic Dimensions of Technological and Global Responses to the Kyoto Protocol", Journal of Economic Studies, Vol. 2, pp. 111-25.
Gruver, G. (1976); "Optimal Investment in Pollution Control Capital in a Neoclassical Growth Context", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 3, pp.165-177.
Hartman, R. and O-Sung. Kwon. (2005);" Sustainable Growth and the Environmental Kuznets Curve", Journal of Economic Dynamics & Control, Vol. 29, pp. 1701-1736.
Lieb, C, M. (2004); "The Environmental Kuznets Curve and Flow Versus Stock Pollution: The Neglect of Future Damages", Environmental & Resource Economics, Vol. 29, pp.483-506.
Jian, X., and Rencheng, T. (2007); "Environmental Effect of Foreign  Direct Investment in China", Paper For 16 th International Input-Output Conference , 2-6 July, Istanbul, Turkey.
John, A. and R. Pecchenino. (1994); "An Overlapping Generations Model of Growth and the Environment", The Economic Journal, Vol. 104, No. 427, pp. 1393-1410.
Keller, E.; Spence, M. and Zeckhauser, R. (1971); "The Optimal Control of Pollution", Journal of Economic Theory. Vol. 4. pp: 19‐34.
Lehmijoki, V. and Palokanagas, T. (2008); "Trade, Population Growth and the Environment in Developing Countries", Journal of Population Economics.
Lopez, R. (1994); "The Environment as a Factor of Production: The Effects of Economic Growth and Trade Liberalization", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 27, No. 2, pp. 163-184.
Michel, P. and Rotillon, G. (1995); "Disutility of Pollution and Endogenous Growth", Environmental and Resource Economics, Vol. 6, No. 3, pp: 279–300.
Michida, E. and Nishikimi, K.(2007); "North-South Trade Industry-Specific Pollutants", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 54, pp. 229-243.
Murty, S.; Russell, R. R. and Levkoff, S. B (2012); "On Modeling Pollution-generation Technologies", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 64, Issue1, pp. 117-135.
Musu, I. (1994); "On Sustainable Endogenous Growth", Fondazione ENI E. Mattei, Working Paper, No. 11.94, Milan.
Palma, C. R.; Lopez, A. F. and Seqeria .T. N. (2010); "Analysis Externalities in an Endogenous Growth Model with Social and Natural Capital", Ecological Economics, Vol. 69, pp.603-612.
Panayotou, T. (2000); "Economic Growth and the Environment", CID Working Paper No. 56, July 2000, Environment and Development Paper, No. 4.
Pao, H. T. and Tsai, C. M. (2010); "Multivariate Granger Causality Between co2 Emission, Energy Consumption, FDI and GDP: Evidence from a Panel of BRIC (Brazil, Russian Federation, India and China) Countries", Energy, Vol. 36, pp.685-693
Perman, R. Y. Ma. and McGilvary, J. (1996); "Natural Resource and Environmental Economics", Longman.
Sampaolesi, A. G. (2003);" Environment, Trade and Economic Growth: What Do We Really Know?", Priverdena Izgradnja, Vol. XLVI: 3-4, pp. 143-152.
Seldon, T, M. and Song, D. (1994); " Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emission?", Journal of Environmental  Economics and Management, Vol. 27, No. 2, pp. 147-162.
Sen, Partha and Turnovsky, Stephen J. (1988); " Deterioration of the Terms of Trade and Capital Accumulation: A Reexamination of the Laursen- Metzler Effect", NBER Working Paper No. 2616.
Serven, L. (1999); "Terms-of-Trade Shocks and Optimal Investment: Another Look at the Laursen-Metzler Effect", Journal of International Money and Finance, No. 18, pp. 337-365.
Sirakaya, S.; Turnovsky, S. and Alemdar. N. M. (2009); "Economic Growth, Trade, and Environmental Quality", Review of International Economics, Vol. 17, No. 5, pp. 906–926.
Stokey, N. (1998); "Are There Limits to Growth?", International Economic Review, Vol. 39, No.1, pp.1-31.
Strom, S. (1973);" Economic Growth and Biological Equilibrium", Swedish Journal of Economics. Vol. 75. pp. 64‐75.
UNCTAD. (2010); World Investment Report: FDI Policies for Development-National and International Perspectives, New York and Geneva: United Nations.
Xepapadeas, A. (1997); "Economic Development and Environmental Pollution: Traps and Growth", Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 8, No. 3, pp. 327–350.
Xepapadeas, A. (2005); "Economic Growth and the Environment", In: Mäler, K.-G., Vincent, J. (Eds.), Handbook of Environmental Economics, Vol. 3, Elsevier, Amsterdam, pp. 1219–1271.
Zhang, W. (2011); "Environmental Policy and Pollution Dynamics in an Economic Growth Model", Modern Economy, Vol.2, pp.633-641.