اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

3 عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

4 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثر تکانه‌های پولی و غیرپولی در اقتصاد ایران از طریق ارایه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز است. برای این منظور، ضرایب الگوی پیشنهادی با استفاده از روش مقداردهی و با استفاده از داده‌های سال‌های 1352-1390 اندازه‌گیری شده‌اند. در این الگو، درآمدهای نفتی در بخشی مجزا لحاظ گردیده است. همچنین برای انطباق هرچه بیشتر الگو با دنیای واقعی و با توجه به اهمیت و نقش چسبندگی‌ها در اثرگذاری متغیرهای اسمی بر تولید، چسبندگی قیمت‌ها در الگو وارد شده و چگونگی واکنش اقتصاد در قبال تکانه‌های برون­زای درآمدهای نفتی، سیاست پولی، مخارج دولت و تکانه فنآوری، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج به­دست آمده از بررسی توابع واکنش آنی نشان می‌دهند که در ایران، تأثیر اولیه تکانه‌های پولی، مخارج دولت و درآمد نفت بر تولید غیرنفتی و تورم مثبت بوده اما تکانه فناوری، اثر منفی بر تورم و مثبت بر تولید دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary and Non Monetary Shocks on Inflation and Output in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model in Open Economy Condition: Case Study of Iran Economy

نویسندگان [English]

  • ahmad jafari samimi 1
  • amir mansoor tehranghian 2
  • ilnaz ebrahimi 3
  • rozbeh balonezhad noori 4
چکیده [English]

The aim of this paper is evaliuation effect of monetary and non monetary shocks in Iran economy through New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium Modelling in Open Economy condition. For this purpose, parameters of the model are calibrated (1352-1390). In this Model, respect to Iran economy traits, Oil income has been including in separate sector. Also, for more coincidence of model with real word and respect to importance and role of stickiness in affect of output from nominal variable, price stickiness has been including in model and response of economic variable investigated when monetary, oil income and technology shocks was occurred. The results from investigate of impulse response functions shows that in Iran, preliminary effect of monetary, government expenditure and oil income shocks on non oil output and inflation is positive but the effect of technology shock on inflation is negative and on output is positive. Monetary and fiscal discipline, reduction connection between oil revenue and monetary base are recommendation policy of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • New Open Economy Macroeconomic
  • Nominal Stickiness
ابراهیمی، شهربانو (1390)؛ "برآورد تابع عکس­العمل بانک مرکزی: مطالعه موردی ایران"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری.
ابونوری، اسمعیل و رجایی، محمدهادی (1391)؛ "ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی 1(2)، 1-22.
تقی­نژاد عمران، وحید و بهمن، محمد (1391)؛ "قاعده‌ی گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357"، فصلنامه تحقیات مدلسازی اقتصادی، 3(9)، 1-19.
خیابانی، ناصر (1387)؛ "یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه بـرای ارزیابی افزایـش قیمت تمامـی حامل­های انرژی در اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 5(16)، 1-34.
سرزعیم، علی (138)؛ "بررسی اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل VAR"، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 12، 27-51.
شهرستانی، حمید و اربابی، فرزین (1388)؛ "الگوی تعادلی عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، 9(1)، 43-66.
صادقی­شاهدانی، مهدی؛ صاحب هنر، حامد؛ عظیم­زاده­آرانی؛ محمد سیدمهدی حسینی دولت­آبادی (1391)؛ "بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه موردی ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1(4)، 91-124.
صدقی، حسین (1390)؛ "نوسانات نرخ ارز، بی­ثباتی مالی و سیاست پولی بهینه"، فصلنامه پول و اقتصاد، 4(9)، 1-14.
صمدی، سعید؛ یحیی­آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388)؛ "تحلیل تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران"، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی، 17(52)، 5-26.
فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ شاهمرادی، اصغر؛ محمدعلی احسانی (1391)؛ "چسبندگی قیمت و دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 12(1)، 1-30.
کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1391)؛ "سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران"، فصلنامه تحقیات مدلسازی اقتصادی، 8، 87-118.
کمیجانی، اکبر؛ خلیل عراقی، سیدمنصور؛ عباسی نژاد، حسین و حسین توکلیان (1392)؛ "تورم هدف ضمنی، رفتار نامتقارن در تشخیص وضعیت اقتصادی سیاست گذاران پولی در اقتصاد ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 3(9)، 1-23.
متوسلی، محمود؛ ابراهیمی، ایلناز؛ شاهمرادی، اصغر و کمیجانی، اکبر (1389)؛ "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به­عنوان یک کشور صادرکننده نفت"، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 10(4)، 87-116.
Benchimol, J. and Fourcans, A. (2012); "Money and risk in a DSGE framework: A Bayesian application to the Euro zone", Journal of Macroeconomics, 34, 95-111.
Blanchard, O. J. and Kahn, C. M. (1980); "the Solution of Linear Difference Models under Rational Expectations", Econometrica, 48 (5), 1305–12.
Blanchard, O. J. and Kiyotaki, N. (1987); "Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand", American Economic Review, (77)4, 647–666.
Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M. and Makarski, K. (2013); "the anatomy of standard DSGE models with financial frictions". Journal of Economic Dynamics & Control, 37:32–51.
Buncic, D. and Melecky, M. (2008); "An Estimated New Keynesian Policy Model for Australia", The Economic Record, the Economic Society of Australia, (84)264, 1-16.
Calvo, G. (1983); "Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework", Journal of Monetary Economics, 12, 383–398.
Canova, F. (1994); "Statistical Inference in Calibrated Models", Journal of Applied Econometrics, 9, 123-S144.
Canova, F. (2007); Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press.
Christiano, L., Eichenbaum, M. and Evans, C. (1999); "Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End? ", Handbook of Macroeconomics 1A, Elsevier Science, Amsterdam, 65–148.
Christiano, L. , Eichenbaum, M. and Evans, C. (2005); "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy", Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 113(1), 1-45.
Clarida, R., Galí, J. and Gertler, M. (1999), "The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective", Journal of Economic Literature, 37, 1661–1707.
Clarida, R., Gali, J. and Gertler, M. (2001); "Optimal Monetary Policy in Closed Versus Open Economies: An Integrated Approach", NBER Working Papers 8604, National Bureau of Economic Research, Inc.
Cogley, T. and Yagihashi, T. (2010); "Are DSGE Approximating Models Invariant to Shifts in Policy? ", The B.E Journal of Macroeconomics, 10(1), 94-125.
Cologni, A. and Manera, M. (2013); "exogenous oil shocks, fiscal policies and sector reallocations in oil producing countries", Energy Economics, 35, 42-57.
Corsetti, G. (2007); "New Open Economy Macroeconomics". RSCAS Working Papers 2007/27, European University Institute.
Cozzi, M. (2012); "Optimal unemployment insurance in GE: A robust calibration approach". Economics Letters, 117: 28–31.
Deák, S., Fontagné, L., Maffezzoli, M. and Marcellino, M. (2011); "LSM: A DSGE model for Luxembourg". Economic Modelling, 28:2862–2872.
Dickens, W. T. , Lorenz G. , Erica L. Groshen, Steinar Holden, Julian Messina, Mark E. Schweitzer, Jarkko Turunen, R. and Melanie E.W. (2007); "How Wages Change: Micro Evidence from The International Wage Flexibility Project", Journal of Economic Perspectives, 21(2), 195–214.
Friedman, M. (1957); "Theory of the consumption function", Princeton University Press, Princeton.
Fujiwara, I., Teranishi, Y. and Hara, N. (2004); "the Japanese Economic Model: JEM", Econometric Society, Far Eastern Meetings 723.
Gali, J. And Monacelli, T. (2005), "Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy", Review of Economic Studies, 72, 707-734.
Gali, J. (2007); "Monetary Policy, Inflation and Business Cycle", Princetone University Press.
Goodfriend, M. and King, R. (1997); "the New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy", NBER Macroeconomics Annual, 231-283.
Hamdi, H. And Sbia, R. (2013); "Dynamic Relationships between Oil Revenues, Government Spending and Economic Growth in an Oil Dependent Economy", Economic Modelling, 35, 118-125.
Hoover, K. D. (1995); "Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models", Oxford Economic Papers. 47(1), 24-44.
Justiniano, A. and Preston, B. (2010); "Monetary Policy and Uncertainty in an Empirical Small Open Economy Model, Journal of Applied Econometrics", John Wiley and Sons, Ltd., 25(1), 93-128.
Kim, W.J. and Hammoudeh, Sh. (2013); "Impacts of global and domestic shocks on inflation and economic growth for actual and potential GCC member countries", International Review of Economics & Finance, 27, 298-317.
Kydland, F. E. and Prescott E. (1982); "Time to Build and Aggregate Fluctuations", Econometrica, 6(50), 1345–1370.
Liu, G.Y., Yang, Z.F. and Chen, B. (2012); "Energy-based urban dynamic modeling of long-run resource consumption, economic growth and environmental impact: conceptual considerations and calibration". Procedia Environmental Sciences, 13, 1179 – 1188.
Long, J. B. and Plosser, C. I. (1983); "Real Business Cycles". Journal of Political Economy, 91, 39-69.
Loscos, A., Montanes, A. and Gadea, M. (2011); "The impact of oil shocks on the Spanish economy", Energy Economics, 33(6), 1070-1081.
Lucas, R. (1972); "Expections and the Neutrality of Money", Journal of Economic Theory, 4, 103-124.
Lucas, R. (1976); "Econometric Policy Evaluation: A Critique", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, 1(1), 19-46.
Lucas, R. (1977); "Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs: Reply", American Economic Review, American Economic Association, 67(4), 731-756.
Lucas, R. and Stokey, N. L. (1987), "Money and Interest in a Cash-in-Advance Economy", Econometrica, Econometric Society, 55(3), 491-513.
Malik, A. K. (2013); "The effects of fiscal spending shocks on the performance of simple monetary policy rules", Economic Modelling, 30, 643–662.
Murchison, S. and Rennison, A. (2006), "ToTEM: The Bank of Canada’s New Quarterly Projection Model", Bank of Canada Technical Report No. 97.
Muth, J. (1961); "Rational Expectations and the Theory of Price Movements", Journal of Econometrica, 29, 315-335.
Obstfeld, M. and Rogoff, K. (1995), "Exchange Rate Dynamics Redux", Journal of Political Economy, 103, 624–60.
Phillips, A. W. (1958); "The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957", Journal of Economica New Series, 25, 283-299.
Rotemberg, J. (1982); "Sticky Prices in the United States", Journal of Political Economy, 90(6), 1187–1211.
Sargent, T. and Wallace, N. (1975); "Rational expectations, the optimal monetary instrument and the optimal money supply rule", Journal of Political Economy, 83, 241-254.
Sims, C. A. (1972); "Are There Exogenous Variables in Short-Run Production Relations", NBER Chapters, in: Annals of Economic and Social Measurement, 1(1), 16-35.
Smets, F. and Wouters, R. (2003); "An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro area", Journal of the European Economic Association, 1(5), 1123–1175
Smets, F. and Wouters, R. (2007); "Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach", American Economic Review, American Economic Association, 97(3), 586-606.
Snowdon, B. and Vane H. (2005); "Modern Macroeconomics", Edward Elgar Publishing Limited.
Taylor, J.B. (1979); "Staggered Wage Setting in a Macro Model", American Economic Review, 69(2), 108–113.
Taylor, J. B. (1980); "Aggregate Dynamics and Staggered Contracts", Journal of Political Economy, 88(1), 1–24.
Unalmis, D., Unalmis, I. and Derya, F. U. (2008); "Oil Price Shocks, Macroeconomic Stability and Welfare in a Small Open Economy", Research and Monetary Policy Department Working Paper, Central Bank of Turkey.
Walsh, C. E. (2010); "Monetary Theory and Policy, the MIT Press, " Third Edition, London.