بررسی ارتباط متقابل بین شدت تبلیغات، شدت تحقیقات و پویایی رقابت در صنایع ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختاری و رفتاری بازار در 140 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سال­های 1374-1388 می­باشد. برای این منظور از سیستم معادلات شامل پویایی رقابت، شدت تبلیغات و شدت تحقیقات استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده­های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تحقیقات و شدت تبلیغات دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر پویایی رقابت در بخش صنعت ایران بوده و در این میان اثر متغیر شدت تبلیغات بر پویایی رقابت، در مقایسه با متغیر شدت تحقیقات بیشتر است. همچنین مقدار وقفه­دار متغیر پویایی رقابت نیز اثر مثبت و معنی­داری بر پویایی رقابت در صنایع ایران داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advertising, Researching and the Dynamic of Competition in the Iranian Industries: Seemingly Unrelated Regression Approach

نویسنده [English]

  • ali dehgani
چکیده [English]

This paper focuses on the relationship between structural variables and market behavior for a sample of 141 four-digit industries during 1374-1388 in Iran. For this purpose, the system of equations consists of the Dynamics of Competition, Researching intensity and Advertising intensity applied.  The Seemingly Unrelated Regression Estimation (SURE) method in the Pane Data is used to estimate the parameters of the models. 
   Results show that Researching intensity and Advertising intensity have a positive and significant effect on the Dynamics of Competition in the Iranian industries and the effect of Advertising intensity is more than Researching intensity. Moreover the interrupted value of the dynamics of competition is interrupted for a significant positive effect on the dynamics of competition in the industries in Iran that represent the dynamic effects of this variable in Iran. According to industry research and Trying to marketing and selling industrial products is helping to enhancing competitiveness in the Iranian industries.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Researching
  • Advertising
  • The Dynamic of Competition
  • Panel Data Seemingly Unrelated Regression
اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز؛ خداداد کاشی، فرهاد؛ پورعبادالهان، محسن و دهقانی، علی (1391)؛ رابطه تأثیر نوآوری بر سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی اقتصادی در ایران دانشگاه بوعلی­سینا، سال اول، شماره 1: 63-97.
اصغرپور، حسین؛ فلاحی، فیروز و دهقانی، علی (1391)؛ تأثیر نوآوری بر بی­ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 26، شماره 3: 204-217.
دهقانی، علی، تأثیر نوآوری بر بی­ثباتی سهم بازار، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه تبریز، 1392.
فلاحی، فیروز و دهقانی، علی (1389)؛ ارزیابی تأثیر هرینه­های تبلیغات و تمرکز بر سودآوری صنایع ایران، رهیافت داده­های تابلویی پویا. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره 1: 9-30.
مرکز آمار ایران، طرح­های آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر کشور طی سال­های 1374-1386.
مرکز آمار ایران، گزارش های نتایج آمارگیری از کارگاه­های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر کشور طی سال­های 1387 و 1388.
Anderson, BC (2011); Essays on Market Structure and Technological Innovation. Ph.D. Thesis in the Graduate School of the Ohio State University.
Bain, JS (1956); Barriers to New Competition. Cambridge, Mass: Harvard university press, quoted in Clarke, 1990.
Barthwal, R. R. (2000); Industrial Economics. New Delhi: New Age International (P) Limited Publishers, Second Edition.
Comanor, WS and Wilson, TA (1967); Advertising, Market Structure and Performance. The Review of Economics and Statistics; 57( 49), pp.133-140.
Comanor, WS and Wilson, TA (1978); The Effect of Advertising on Competition: A Survey. Journal of Literature; 17: 453-76.
Eckard, E Woodrow, Jr, (1987); "Advertising, Competition, and Market Share Instability," The Journal of Business, University of Chicago Press, vol. 60(4), pages 539-52, October.
Giannetti, C (2008); Unit Roots and the Dynamics of Market Shares: An Analysis Using Italian Banking Micro-Panel. Discussion Paper 2008-44, Tilburg University, Center for Economic Research.
Graevenitz, GV and Sandner, P (2009); Are Advertising and R&D Complements. Working Paper: 1-34.
Gunalp, B. (1997); A Simultaneous Equations Analysis of Market Structure, Coduct and Performance: New Evidence from United States Manufacturing Industries, Graduate Faculty of Texas Tech University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, pp.1-257.
Kato, M and Honjo, Y (2006); Market Share Instability and the Dynamics of Competition: A Panel Data Analysis of Japanese Manufacturing Industries. Review of Industrial Organization; 28: 165-182.
Kelly, B (2002); Advertising and Market Share Dynamics Revisited. Letters; 9: 763-67.
Kim, J and Yang, LC (2008); The Relationship between R&D and Market Share: The Schumpeterian Hypothesis Revisited and Implications. Graduate School of Management KAIST: 1-21.
Konzelmann, S and et al. (2010); Governance, Regulation and Financial Market Instability: The Implications for Policy. Cambridge Journal of Economics; 34: 929-54.
Lunn, J. (1989); R and D, Concentration and Advertising: A Simultaneous Equations Model, Managerial and Decision Economics, Vol. 10, No. 2, pp. 101-105
Mazzucato, M (2001); Innovation and Market Share Instability: The Role of Negative Feedback and Idiosyncratic Events. MERIT working paper: 1070.
Nakao, T (1993); Market Share, Advertising, R&D and Profitability: An Empirical Analysis of Leading Industrial Firms in Japan. Review of Industrial Organization; 8: 315-28.
Needham, D (1975); Market Structure and Firm’s R&D Behavior. The Journal of Industrial Economics; 23: 241-55.
Neokosmidi, ZV (2005); Advertising, Market Share, And Profitability in the Greek Consumer Industry. Journal of Business & Economics Research; 3(9): 69-76.
Noriyuki, D (2001); Market Leadership Volatility in Japanese Industries. Review of Industrial Organization; 18: 427-44.
Martin, S (2001); Advanced Industrial Economics. Blackwell Publishers: University of Amsterdam, Second Edition.
Metwally, M. (1977); Market concentration and advertising, the Australian experiences, Management Science, vol.23, No.6, pp.557-564.
Ruble, R and Versaevel (2009); Market Share, R&D and EU Competition Policy, Emliyon Business School Working Paper: 1-27.
Santos, R. A, (1995); "Dynamics of Market Structure, Advertising and Profitability: A VAR Approach," Applied Economics, Taylor and Francis Journals, vol. 27, No. 7, pp. 631-34.
Tung, SG; Lin, CY and Wang, CY (2010); The Market Structure, Conduct and Performance Paradigm Re-applied to the International Tourist Hotel Industry. African Journal of Business Management; 4(6): 1116-1125.
Uri, N.D. and Coate, M.B. (1989); Modeling industry structure and economic performance, Mathmatical and Computer Modeling, vol.12, Issue 12, pp.1531-1544.
Vakratsas, D (2008); The effects of advertising, prices and distribution on market share volatility. European Journal of Operational Research; 187: 283-293.
Vlachvei, A.. And Oustapassidis, K. (1998); Advertising, concentration and profitability in Greek food manufacturing industries, Agricultural Economics, Blackwell, vol. 18, No.2, pp. 191-198.
Woodrow, JR and Eckard, E (1987); Advertising, Competition, and Market Share Instability. Journal of Business; 60 (4): 532-59.
Yang LC (2008); The Relationship between R&D and Market Share: The Schumpeterian Hypothesis Revisited and Implications. Working Paper Series: 1-28.