توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران: رویکرد تصحیح خطای غیرخطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم‌گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه‌ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه‌ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونTVAR-LR  نشان می­دهد که مدل تنها یک آستانه‌ دارد. همچنین، نتایج حاصل بیانگر این است که توسعه بازار مالی تا یک حد آستانه‌ای، نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد و بعد از این حد آستانه‌ای، نابرابری درآمدی کاهش می‌یابد. برای کاهش نابرابری درآمدی یک حد آستانه‌ای ضروری است. همچنین، سرعت تعدیل قبل و بعد از مقدار آستانه به­ترتیب 41 درصد و 80 درصد هستند و سرعت تعدیل بعد از رسیدن به مقدار آستانه موردنظر بیشتر خواهد شد و بعد از مقدار آستانه در هر دوره 80 درصد از عدم تعادل‌ها در دوره بعدی تصحیح می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Development and Income Inequality in Iran’s Economy: Non-linear Error Correction Approach

نویسندگان [English]

  • m z 1
  • a h 2
  • e a 3
چکیده [English]

Financial markets are the head of economic systems and the center of decision-making. If these markets face failure, functioning of the economic system will suffer as a whole. This study investigates the long-run relationship (threshold co-integration) of financial development with income inequality in the Iran’s economy for the period 1971 to 2011. The results indicate that there is threshold co-integration among the variables and the results of TVAR.LR test show that the model has only one threshold. Also, the results suggest that financial market development increases income inequality till a particular threshold value. After this, threshold value decreases income inequality. A threshold of financial development is necessary to reduce income inequality. Also, speeds of adjustment before and after threshold value are 41% and 80% respectively. The adjustment speed will increase after reaching the threshold value and in each period 80 percent of non-equilibrium is adjusted in the next period after threshold value. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Threshold Cointegration
  • Income Inequality
  • Iran’s economy