دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، فروردین 1395 
بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

صفحه 109-129

10.22084/aes.2016.1409

محمد علی متفکر آزاد؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا