کاربرد آزمون کرانه‌ای خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی در تعیین رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت مصرف گازطبیعی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجو دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مطالعه رابطه پویا میان مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از یک مدل چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق رشد اقتصادی، نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، مصرف گاز طبیعی و بهره­وری کل عوامل تولید طی سال­های 1345-1391 بوده است. علیت گرنجری میان متغیرها با استفاده از روش تودا و یاماموتو (1995) مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه علیت گرنجری دوطرفه میان مصرف گاز طبیعی و نرخ رشد اقتصادی، موجودی سرمایه و نرخ رشد اقتصادی و نیز رابطه علیت گرنجری یک‌طرفه از موجودی سرمایه به مصرف گاز طبیعی و از نرخ رشد اقتصادی و موجودی سرمایه به بهره‌وری کل عوامل تولید مورد تأیید قرار گرفته است. آزمون کرانه­ای خود بازگشتی با وقفه‌های توزیعی رابطه بلندمدت میان متغیرهای مورد بررسی را تأیید می‌نماید. مصرف گاز طبیعی و موجودی سرمایه دو عامل مهم در رشد اقتصاد ایران بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Autoregressive- Distributed Lag (ARDL) Bound Testing in Determining Short and Long- Run Relationship Between Natural Gas Consumption and Economic Growth. (Case Study Iran)

نویسنده [English]

  • abbas memarzadeh 1
چکیده [English]

In this study the dynamic relationship between natural gas consumption and economic growth using a multivariate model in Iran is examined. The variables used in article are economic growth, labor, capital, natural gas consumption and total factor productivity for the period of 1345-1391. Granger causality is conducted using Toda and Yamamoto (1995) procedure. Two-way Granger causality between natural gas consumption and economic growth, capital and economic growth as well as one-way Granger causality from capital to natural gas consumption and one-way Granger causality from economic growth and capital to total factor productivity are confirmed. ARDL bound testing confirmed the Long-run relationship among variables. Natural gas consumption and capital stock are two important factors in economic growth of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural gas consumption
  • Economic growth
  • cointegration
  • ARDL Bound Testing
آرمن، سیدعزیز و زارع، روح‌الله (1384)؛ بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های (1364-1381)، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 24، 117-143.
آرمن، سیدعزیز و زارع، روح‌الله (1388)؛ مصرف انرژی در بخش­های مختلف اقتصادی و ارتباط آن با رشد اقتصادی در ایران: تحلیل علیت بر اساس روش تودا و یاماموتو، فصل­نامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21، 92-67.
اصغرپور، حسین؛ بهبودی، داوود و قزوینیان، محمدحسن (1387)؛ شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران، نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، زمستان 1387، شماره 19، 105-122.
اندرس، والتر (1386)؛ اقتصادسنجی سری­های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، جلد اول.
ترکان، اکبر؛ ابوطالبی، زینب و فرنام، حامد؛ (1391)؛ نقش گاز طبیعی در امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حسـینی، فریدون (1375)؛ بررسی رابـطه رشد اقتصادی و قیمت در کـشورهای OECD، (پایـان‌نامه کـارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.
حیدری، حسن؛ نجار فیروزجایی، محمد و سعیدپور، لسیان (1390)؛ بررسی رابطه بین مصرف برق، قیمت برق و رشد اقتصادی در ایران. فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم شماره 59، پاییز 1390، 175-200
ملکی، رضا (1378)؛ بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
فلاحی، فیروز و منتظری شورکچالی، جلال (1389)؛ مصرف فرآورده‌های نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، یک رویکرد غیرخطی، مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران، پاییز 1389، سال پانزدهم، شماره 44، 134-111.
شکیبایی، علیرضا و احمدلو، مجید (1390)؛ بررسی رابطه بین مصرف حامل‌های انرژی و رشد زیر بخش‌های اقتصادی در ایران 1386-1346، رهیافت تصحیح خطابرداری، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، پاییز 1390، شماره 30، 204-181.
فطرس، محمدحسن؛ آقازاده، اکبر و جبرئیلی، سودا (1390)؛ تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و غیر عضو (شامل ایران)، فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، زمستان 1390، 98-81.
نیکو اقبال اختری، آزاده؛ امینی اسفیدواجانی، محبوبه و عطارکاشانی، مریم (1391)؛ رشد اقتصادی، رشد مصرف انرژی و رشد انتشار دی‌اکسیدکربن بررسی رابطه علیت با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD). مطالعات اقتصاد انرژی، تابستان 1391، 197-169.
وزارت نیرو، معاونت انرژی، ترازنامه انرژی، سال 1391.
Apergis, N. and Payne, J. E. (2010); Natural Gas Consumption and Economic Growth: A Panel Investigation of 67 Countries. Appl. Energy 87, 2759-2763.
Damette, O. and Seghir, M. (2013); Energy as a driver of growth in oil exporting countries? Energy Economic, 37, 193-9.
Das, A.; McFarlane, A. and Chowdhury, M. (2013); the Dynamics of Natural Gas Consumption and GDP in Bangladesh. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 22.
EIA (2010); International energy outlook 2010. Energy International Administration.
Heidari, H.; Katircioglu, S. T. and Saeidpour, L. (2013); Natural gas Consumption and Economic Growth: Are we ready to Natural Gas Price Liberalization in Iran?, Energy Policy, 63, 638-645.
Narayan, P. K. (2004); Reformulating Critical Values for the Bounds Fstatistics Approach to Cointegration: An Application to the Tourism Demand Model for Fiji. Department of Economics Discussion Papers ISSN 1441-5429.
Pesaran, M. H.; Shin, Y. and Smith, R. J. (2001); Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long Run Relationships. J. Appl. Econ. 16, 289-326.
Pindyck, R. S. (1979); Structure of World Energy Demand, Journal of Energy and Development, 265-275.
Shahbaz, M.; Arouri, M. and Teulon, F. (2014); Short- and Long-Run Relationships between Natural Gas Consumption and Economic Growth: Evidence from Pakistan, Economic modelling, 41, 219-226.
Smyth, R. and Narayan, P. K. (2004); Dead man walking: An Empirical Reassessment of the Deterrent Effect of Capital Punishment Using the Bounds Testing Approach to Cointegration. Econ. Soc. 38 (17), 1975-1990, 2004 Australasian Meetings 332,
Toda, H. Y. and Yamamoto, T. (1995); Statistical Inferences in Vector Auto regressions with possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66, 225-250. Washington DC.
Zapata, H. O. and Rambaldi, A. N. (1997); Monte-Carlo Evidence on Cointegration and Causation. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, No.59, 285-298.