دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 
4. اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

صفحه 63-79

10.22084/aes.2016.1666

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور