تحلیل اثرات تکانه‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران،1392-1369، رویکرد الگوی خود توضیح برداری ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

چکیده

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت­های اقتصادی و سیاست­های پولی به تکانه‌های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس­العمل آنی برای دوره­ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه­ در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان‌های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به‌عنوان شاخص‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به‌عنوان شاخص­هایی از سیاست پولی می­شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Oil Price Shocks Effects on Economic Activity and Monetary Policy in IRAN (1990-2013): The SVAR Approch

نویسندگان [English]

  • mostafa rajabi 1
  • mohadese karimi 2
2 کارشناس اراده پایان نامه ها
چکیده [English]

With respect to the role of the uncertaity of oil price in the Iran's economy, this study analyzing the response of economic activity and monetary policy to oil shocks on the Iran's economy by using structural vector autoregressive model(SVAR) and impulse response functions techniques in Iran for 1990-2014 periods. The results indicate that a shock in oil price uncertainty and increase fluctuations in oil prices caused adverse reactions in economic and industrial growth. Also results indicate that an oil price uncertainty and increase fluctuation in oil prices cause the direct reaction from inflation and liquidity as indicators of monetary policy.
In other words, the long-term effects there are an inverse relationship between oil price uncertainty and increase fluctuations with economic growth and industrial growth, as an indicator of economic activity. Also, there is a direct relationship between uncertainty and fluctuation of oil price (in total long-term effects), price index and monetary aggregates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Price Shocks
  • monetary policy
  • Economic Activities
  • Structural Vector Autoregressive model
ابراهیمی، محسن و سوری، علی (1384)؛"زیان ناشی از درآمد‌های نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی"، فصلنامه اقتصادی، جلد 1، شماره 1، 54-43.
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ غنیمی فرد، حجت‌الله و کشاورزیان، مریم (1387)؛ " اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD به‌وسیله تصریح غیرخطی قیمت نفت"، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)، سال 15، شماره 22، 22-7.
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و زمان‌زاده، حمید (1388)؛ "رابطه‌ی تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه، نامتقارن است؟". فصلنامه‌ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال 6، شماره 21، 112-93.
ابونوری، اسمعیل و خانعلی، امیر (1389)،" نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه آن مؤثر است؟ کاربرد GARCH و ARDL". مجله تحقیقات اقتصادی، سال 30، شماره 91، 48-21.
صمدی، سعید؛ یحیی‌آبادی، ابوالفضل و معلمی، نوشین (1388)، "تحلیل تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران"، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 52، 26- 5.
کاوند، حسین، شاهمرادی، اصغر (1390)،" الگوسازی تکانه­های درآمدهای نفتی ایران در قالب یک مدل نئوکلاسیکی، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 5، 32- 5.
مهرآرا، محسن و نیکی اسکویی، کامران (1385)،" تکانه‌های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی"، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، سال دهم، شماره 40.
هادیان، ابراهیم و پارسا، حجت (1385)، "بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران"، پژوهش‌نامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شماره 22، 131-111.
Chen, S.S. and Chen, H.C. (2007). “Oil prices and real exchange rates”, Energy Economics, Vol. 29: 390-404.
Doroodian, K. and Roy, Boyd, (2003). “the linkage between oil price shocks and economic growth with inflation in presence of technological advances: A CGE model”, Energy Policy, Vol. 31: 981-1006.
Elder, J. and Serletis, A. (2009). “Oil price uncertainty in Canada”, Journal of Energy Economics, Vol. 31, No. 6: 852-856.
Farzanegan, M. R. & Markwardt, G. (2009). “The Effects of Oil Price Shocks on the Iranian Economy”, Energy Economics, Vol. 31: 134-151.
Hamilton, J. D. and Herrera, A. (2004). “Oil Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy”, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol, 36: 265-286.
Hamilton, J. D. (2005). “Oil and the Macroeconomy”, forthcoming in S. Durlauf and L. Blume(eds), The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed., Palgrave MacMillan Ltd.
Kilian, L. (2008). “The Economic Effects of Energy Price Shocks”, Journal of Economic Literature, Vol:46, No: 4, PP: 871-909.
Leduc, S. and Sill, K. (2004). " Monetary policy, oil shocks, and TFP: accounting for the decline in U.S. volatility", International Finance Discussion Paper, No 873.
Mehrara, M. and Mojab, R. (2010). “Real and Nominal Uncertainty in Iran (1960-2006)”, International Research Journal of Finance and Economics, vol. 48, No. 5: 194-203.
Sill, K. (2007). "The macroeconomics of oil shocks", Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, issue Q1, pages 21-31.