دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 1-300 
4. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 81-107

یونس سلمانی؛ کاظم یاوری؛ بهرام سحابی؛ حسین اصغرپور


5. بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

صفحه 109-132

هادی غفاری؛ مسعود سعادت مهر؛ علی سوری؛ محمدرضا رنجبر فلاح


9. نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی

صفحه 197-219

ناصر الهی؛ اسدالله فرزین وش؛ سیدضیاء الدین کیاء الحسینی؛ مانوش خطیبی؛ مهدی صارم