اثرات کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

کسری بودجه­ی ساختاری یکی از مهم­ترین مشکلات کشورهای درحال‌توسعه محسوب می­شود. این کشورها جهت تأمین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می­کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی­ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می­تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مسأله، مطالعه­ی حاضر تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت بدهی­های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره­ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.
    نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی دارد. این تأثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می­توان به اهمیت قابل توجه سرمایه­ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه­ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Short-Run and Long-Run Effects of Government Debt on Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • yunes salmani 1
  • kazem yavari 2
  • bahram sahabi 3
  • hosein asgharpour 4
چکیده [English]

The structural budget deficit is one of the most important problems of developing countries. They borrow from the banking system, the private sector or outside world to finance this deficit. This approach can have different effects on the economy with regard to the composition and structure of debt and economic conditions of countries. The present study investigated the short-run and long-run effects of government debt on economic growth of Iran using ARDL in the period of 1975 to 2013.
Results showed that the ratio of government debt to GDP has a negative impact on economic growth. This impact on economic growth model based on oil revenues is more than the model based on non-oil GDP, also that in long run more than short term. Also results indicated the importance of physical capital is remarkable in both models in the short-term and long-term, but the human capital is significant only in non-oil growth pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Government Debt
  • Oil Revenues
  • Structural Budget Deficit
  • ARDL
ابراهیمی، محسن و سالاریان، محمد (1388)؛ بررسی پدیده­ی نفرین منابع طبیعی در کشورهای صادرکننده­ی نفت و تأثیر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن، فصل­نامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 6، شماره 1، 77- 100.
‌ابونوری، اسمعیل؛ خانعلی‌پور، امیر (1388)؛ آیا نا‌اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه‌ی آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH و ARDL، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91، 2-19
افشاری، زهرا؛ شیرین بخش ماسوله، شمس­اله و بهشتی، مریم (1391)؛ بررسی پایداری مالی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 45، 27-54.
بازمحمدی، حسین و چشمی، اکبر (1385)؛ اندازه دولت در اقتصاد ایران، مجموعه پژوهش­های اقتصادی، شماره 29، کد گزارش م ١٩ س 86، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی­ها و سیاست­های اقتصادی.
بانک جهانی (1378)؛ نقش دولت در جهان در حال تحول، ترجمه‌ی حمیدرضا برادران شرکا و دیگران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 64.
درگاهی، حسن و امرالله، قدیری (1382)؛ تجزیه‌وتحلیل عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران (با مروری بر الگوهای رشد درون‌زا)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 26، 1-33.
صادقی­شاهدانی، مهدی؛ ندری، کامران و قلیچ، وهاب (1388)؛ اثرات نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه‌ی موردی ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 4، شماره 6، 73-100.
صباغ­کرمانی، مجید؛ موسوی نیک، سیدهادی؛ یاوری، کاظم و باقری پرمهر، شعله (1393)؛ بررسی اثر حاکمیت مالی بر نرخ تورم اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، پژوهش­های اقتصادی، دوره 14، شماره 1، 1-26
فتاحی، شهرام؛ حیدری دیزگرانی، علی و عسکری، الناز (1393)؛ بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران، دوره 2، شماره 6، 67-86.
قبادی، سارا و کمیجانی، اکبر (1389)؛ تبیین رابطه میان سیاست پولی - ارزی و بدهی دولت و تأثیر آنها بر تورم و رشد اقتصادی در ایران." مطالعات اقتصاد بین‌الملل، دوره 37، شماره 2، 22-1.
قلی‌زاده، علی‌اکبر و کمیاب، بهناز (1387)؛ بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 3، شماره 5، 49-77.
نوفرستی، محمد (1378)؛ ریشه واحد و هم انباشتگی در اقتصادسنجی، تهران، انتشارات موسسه رسا، چاپ اول.
Afonso, A. and Tovar Jalle, J. (2011); Economic Performance and Government Size. European Central Bank, Working Paper Series No. 1399.
AmirKhalkhali, S. and Dar, A. (1995); A Varying-Coefficients Model of Export Expansion, Factor Accumulation and Economic Growth. Economic Modelling, Vol. 12(4), 435-441.
Apere, O. T. (2014); The Impact of Public Debt on Private Investment in Nigeria: Evidence from a Nonlinear Model, International Journal of Research in Social Sciences, Vol. 4(2), 130-138.
Banerjee, A.; Dolado, J. J.; Galbraith, J. W. and Hendry, D. F. (1993); Co-integration, error-correction, and the econometricanalysis of non-stationary data, Advanced Texts in Econometrics, Oxford, UK: Oxford University Press.
Barro, R. J. (1974); Are Government Bonds Net Wealth? Journal of Political Economy, Vol. 82(6), 1095-1117.
Bin Haris, A. and Khalifa Mohammad, A. (2015); The Impact of Federal Government Debt Levels on Productivity Growth in Malaysia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 7, Issue 3 (Aug.), 26-30.
Blavy, R. (2006); Public Debt and Productivity: The Difficult Quest for Growth in Jamaica. IMF Working Paper, Western Hemisphere Department, WP/06/235.
Bratsiotis, George J. and Robinson, W. (2004); Economic Fundamentals and Self-Fulfilling Crises: Further Evidence from Mexico. Journal of International Money and Finance, Vol. 23 (4), 595-613.
Checherita-Westphal, C. and Rother, P. (2012); the Impact of High Government Debt on Economic Growth and Its Channels: An Empirical Investigation for the Euro Area, European Economic Review, Vol. 56(7), 1392-1405.
Curtaşu, A. R. (2011); How to Assess Public Debt Sustainability: Empirical Evidence for The Advanced European Countries, Romanian Journal of Fiscal Policy, Vol. 2(2), 20-43.
Dar, A. A. and Amir Khalkhali, S. (2002), Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries, Journal of Policy Modeling, Vol. 24, 679-692.
Dar, A. A., and Amir Khalkhali, S. (1999), On the Impact of Government Size on The Economic Growth: A Time Series Cross-Country Study. Development Policy Review, Vol. 17, 65-76.
De Grauwe, P. (2011); The Governance of a Fragile Eurozone, Working Document 346, Ceps.
Eldan, A. (1997); Financial Liberalisation and Fiscal Repression in Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets, Journal of Policy Modelling, Vol. 19(1), 79-117.
Eldan, A. (1997); Financial Liberalisation and Fiscal Repression in Turkey: Policy Analysis in a CGE Model with Financial Markets, Journal of Policy Modelling, Vol. 19(1), 79-117.
Elmendorf, D. and Mankiw, N. G. (1999); Government Debt, in J. B. Taylor and M. Woodford (Eds.), Handbook of Macroeconomics, Vol. 1c, Amsterdam, North- Holland.
Feder, G. (1983); On Exports and Economic Growth. Journal of Development Economics, Vol. 12(1), 59-73.
Galí, J. (1994); Government Size and Macroeconomic Stability, European Economic Review, Vol. 38 (1), 117-132.
Günalp, B. and Han Gü, T. (2002); Government expenditures and economic growth in developing countries: Evidence from a panel data analysis. METU Studies in Development, Vol. 29 (3-4), 311-332.
Hausmann, R. and Panizza, U. (2011); Redemption Or Abstinence?, Original Sin, Currency Mismatches and Counter Cyclical Policies in The New Millennium, Journal of Globalization and Development, Vol. 2(1), 1-35.
Jiménez, C. I. G. (2011); Economics of U.S. Government Debt Accumulation, Submitted to The Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy in The Department of Agricultural Economics and Agribusiness.
Landau, D. (1983); Government Expenditure and Economic Growth: A Cross-Country Study. Southern Economic Journal, Vol. 49(3), 783-792.
Lucas, R. (1988); On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, 3-42.
Mankiw, N. G.; Romer, D. and Weil, D. N. (1992); A Contribution to The Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, 407-437.
Mayera, E; Rütha, S. and Scharlerb; J. (2013); Government Debt, Inflation Dynamics and The Transmission of Fiscal Policy Shocks, Economic Modelling, Vol 33(July), 762-771
Minea, A. and Parent, A. (2012); Is High Public Debt Always Harmful to Economic Growth? Reinhart and Rogoff and Some Complex Nonlinearities. Working Papers 8, Association Francaise De Cliometrie.
Pesaran, M. H. and Shin, Y. (1996); Co-integration and Speed of Convergence to Equilibrium, Journal of Econometrics, Vol. 71, 43-117
Ram, R. (1986); Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some Evidence from Cross-Section and Time-Series Data. American Economic Review, Vol. 7(1), 191-203.
Ramey, G. and Ramey, V. (1995); Cross-Country Evidence on the Link between Volatility and Growth, American Economic Review, Vol. 85, 1138-51.
Rawdanowicz, Ł.; Wurzel, E. and Ollivaud, P. (2011); Current Issues in Managing Government Debt and Assets, Oecd Economics Department Working Papers, No. 923, OECD, Publishing. Http://Dx.Doi.Org/10.1787/5kg0kp6s6c0s-En
Reinhart, C. and Khan, M. (1990); Private investment and economic growth in developing countries, World Development, Vol. 18 (1), 243-258.
Rubinson, R. (1977); Dependency, Government Revenue, and Economic Growth, 1955-1970. Studies in Comparative International Development, Vol. 12(4), 3-28.
Umaru, A.; Hamidu, A. A. and Musa, S. (2013); External Debt and Domestic Debt Impact on the Growth of the Nigerian Economy. International Journal of Educational Research, Vol. 1(2), 70-85.