ارزش‌گذاری اقتصادی منافع محیط‌زیستی(مطالعه موردی تالاب بامدژ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جوامع پیرامون تالاب‌ها منافع بی‌شماری از این سرمایه‌های طبیعی کسب می‌کنند. ارزش‌گذاری اقتصادی با ارزیابی ترجیحات جامعه برای تغییر در وضعیت تالاب‌ها، می‌تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها را پولی کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهد. تالاب بامدژ یکی از چهار تالاب بزرگ استان خوزستان با وسعت 4000 هکتار است که در جنوب غربی ایران واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از روش قیمت‌های بازاری، ارزش منافع استفاده‌ای مستقیم این تالاب برای سال 1394 محاسبه‌شده است. این منافع شامل کشاورزی، باغداری، دامداری و صیادی می‌باشد. همچنین، با بهره‌گیری از تحلیل مدل‌سازی انتخاب تمایل به پرداخت نهایی، برای ویژگی‌های غیربازاری تالاب شامل چشم‌انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شده است. سپس، اعداد به‌دست‌آمده برای تمایل به پرداخت به کل جامعه تعمیم داده شد و در نتیجه ارزش سالانه منافع استفاده‌ای غیرمستقیم، ارزش بالقوه و غیراستفاده‌ای تالاب به‌دست آمد. در نهایت، در نبود نرخ بهره اجتماعی و با بهره‌گیری از نرخ بهره واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کلیه ارزش‌های سالانه‌ی به‌دست‌آمده به ارزش کل تبدیل گردید. این عدد 47289 میلیارد ریال به‌دست آمد که نشان‌دهنده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.
نده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست‌گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Environmental benefits (A Case of Bamdezh Wetland)

نویسندگان [English]

  • amirhossein montazerhojat 1
  • behzad mansouri 2
چکیده [English]

Wetlands surrounding communities have enormous benefits of this natural capital. Economic valuation study of society’s preferences for any change in the status of wetlands, can be direct or indirect interests them money and provide useful information to the planners. Bamdezh wetland is one of four large wetland with an area of ​​4000 hectares in Khuzestan province in southwestern Iran is located. In this study, using market prices for direct use value of wetland have been calculated for 2015. The interests of agriculture, horticulture, animal husbandry and fishing respectively. Also, using the model of the willingness to pay for nonmarket characteristics of wetlands, including the natural landscape, ecological function and biodiversity has been estimated. The values ​​obtained for the willingness to pay was extended to the whole of society and thus the annual value of use and nonuse values were obtained. Finally, in the absence of social interest rate and using the real interest rate in agriculture and natural resources, all the annual values​​ obtained were converted to the total value. This number was 47289 billion, equivalent to 1.9 billion dollars, which represents positive values ​​and preferences of society to protect its wetlands. So any protection program by policy makers and managers will be actively supported by the population if the level of public awareness about the values improves. The results of this study as a basic reference can be studied in this context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal willingness to pay
  • Random parameters logit model
  • use and nonuse value
  • choice modeling
بی نام (1393)؛ گزارشات سالانه اداره کل حفاظت محیط‌زیست، اهواز.
جلیلی­کامجو، سیدپرویز؛ شرزه­ای، غلامعلی؛ خوش‌اخلاق، رحمان و رحیمی، طیبه (1393)؛ کاربرد الگوی لاجیت آشیانه‌ای در ارزش‌گذاری خدمات گردشگری: سایت گردشگری‌‌ـ تفریحی گنج‌نامه همدان. نشریه محیط‌زیست طبیعی 67 (3):253-265.
شرزه‌ای، غلامعلی و جلیلی‌کامجو، سیدپرویز (1392)؛ الگوسازی انتخاب؛ رویکردی نوین برای ارزش‌گذاری کالاهای زیست‌محیطی، مطالعه موردی: گنجنامه همدان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 13(3): 1-18.
عیسی­زاده، سعید، جلیلی­کامجو، سیدپرویز؛ مددی، سعید و محمود­نیا، داود (1391)؛ ارزش‌گذاری کالاهای غیر بازاری مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان‌شده، مجله اقتصاد منابع طبیعی1 (1): 21-36.
موسوی، سیده نساء و رجبی، مصطفی (1392)؛ کاربرد الگوی پروبیت رتبه‌ای در تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران روستای ابیانه، پژوهش‌های روستایی، 3(4): 31-58.
Barbier, E.; Acreman, M. and Knowler, D. (1997); Economic valuation of wetlands a guide for policy makers and planners. Ramsar Convention Bureau. Gland, Switzerland.
Birol, E.; Karousakis, K., Koundouri, P. (2006); Using choice experiment to account for reference heterogeneity in wetland attributes: the case of Cheimaditita wetland in Greece. Ecological Economics, 60: 145-156.
Fisher, B.; Bateman I. and Turner, R. K. (2011); Valuing Ecosystem Services: Benefits, Values, Space and Time. The United Nations Environment Programme, paper No. 3.
Kaffashi, K.; Shamsudin, M.; Radam, A.; Yacob, M.; Rahim, K. and Yazid, M. (2012); Economic valuation and conservation: Do people vote for better preservation of Shadegan International Wetland?. Biological Conservation, 150: 150-158.
Lancaster, A. (1966); New approach to consumer theory. Journal of Political Economy, 74: 132-157.
McConnell, K. and Tseng, W. (2000); Some preliminary evidence on sampling of alternatives with the random parameters logit. Marine Resource Economics, 14 (4): 317-332.
McFadden, D. (1974); Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In: Zarembka, P. (Ed.), Frontiers in Econometrics. Academic Press, New York.
Mitchell, R. C. and Carson, R. T. (1989); Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resource for the Future, Washington, DC.
Newell Laurie, W. and Swallow Stephen, K. (2013); Real-payment choice experiments: Valuing forested wetlands and spatial attributes within a landscape context. Ecological Economics, 92: 37-47.
Ramsar Convention Bureau (1971); Appendix 7, Ramsar Wetland Definition, Classification and Criteria for Internationally Important Wetlands. Ramsar, Iran.
Rolfe, J.; Bennett, J. and Louviere, J. (2000); Choice modellng and its potential application to tropical rainforest preservation. Ecological Economics, 35 (2): 289-302.
Turner, R. K.; Pearce D. W. and Bateman, I. (1993); Environmetal economics: An elementary introduction. The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.