بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام (با در نظر گرفتن اثر ثروت رونق بازار سهام) در چارچوب یک مدل DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام و همچنین بررسی اثر ثروت افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی گردید و توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک مخارج مصرفی دولت، شوک پولی و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. بر اساس سناریو اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر حجم پول واکنش می­دهد و بر اساس سناریو دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می­دهد. نتایج توابع واکنش متغیرها در برابر یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام نشان می­دهد، در لحظه شوک، تورم تحت هر دو سناریو افزایش داشته اما مصرف و تولید تحت هر دو سناریو بانک مرکزی ابتدا کاهش‌یافته و سپس شروع به افزایش می­کنند؛ بنابراین مشاهده می­شود اثر ثروت ناشی از افزایش شاخص کل قیمت سهام بر مصرف و در نتیجه تولید با تأخیر و اندازه کوچک ایجاد می­شود و در این حالت اگر بانک مرکزی بر اساس سناریو دوم عمل نماید و با کاهش حجم پول به نوسانات شاخص کل قیمت سهام واکنش نشان دهد موجب تغییرات بیشتر متغیرها خواهد شد. لذا توصیه می­شود به دلیل اینکه افزایش شاخص کل قیمت سهام اثر سریع و قابل‌ملاحظه‌ای بر مصرف و تولید نشان نمی­دهد، بانک مرکزی در زمان رونق بازار سهام به‌ منظور ثبات مالی و اقتصادی سعی در کاهش حجم پول (به‌عنوان ابزار سیاستی) ننماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetary Policy and Stock Price Index (on the basis of the wealth effect of the stock market boom) in a DSGE Framework

نویسندگان [English]

  • marziyeh bayat 1
  • zahra afshari 2
  • hoseein tavakolian 3
چکیده [English]

In this study to evaluate the wealth effect of increasing stock prices index on consumption and macroeconomic variables and also study the behavior of central banks in financial instability condition, a model of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) was designed. then, variables impulse response functions against technology shocks, monetary shock, government consumption expenditure shock and the stock price index were evaluated under two scenarios Central Bank. According to the first scenario, the central bank only reacts to the output and inflation gap through changes in money and by the second scenario, the central bank also reacts to stock price index gap in addition to output and inflation gap. According to variables response functions against one standard deviation of stock price index shock, at the moment of shock, inflation under both scenarios increased, but the consumption and production under both scenarios the central bank initially dropped and then began to rise as after just five of consumption and production increase. Thus it can be seen that the wealth effect increase in the stock price index on consumption and production is small and is created After some period. Therefore, it is recommended due to Lag and small increase of the stock price index on consumption and production, Central banks in order to financial stability and economic does not reduce money growth (as a political tool)

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock price index
  • the wealth effect
  • Dynamic stochastic general equilibrium model
بی‌شک سلمانی، محمدرضا؛ برقی اسکویی، محمدمهدی و لک، سودا (1394)."تأثیر شوک­های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 22، 132-93.
حسن­زاده، علی؛ نظریان، رافیک و کیانوند، مهران (۱۳۹۰). "اثر شوک‌های سیاست پولی بر نوسانات شاخص قیمتی سهام در ایران"، فصلنامه پول و اقتصاد، 9: ۷-۴.
عزیزی، فیروزه (1387). "اثر تغییر ثروت در بازار سهام بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی (مطالعه موردی: ایران 1370 الی 1386)"، پژوهشنامه علوم اقتصادی، 9(2): 82-61.
عینیان، مجید و برکچیان، سیدمهدی (1393). "شناسایی و تاریخ­گذاری چرخه­های تجاری اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، 7(20): 194-161.
کشاورز حداد، غلامرضا و مهدوی، امید (1384). "آیا بازار سهام در اقتصاد ایران کانالی برای گذر سیاست پولی است؟"، مجله تحقیقات اقتصادی، 71: 170-148.
کمیجانی، اکبر و سهیلی احمدی، حبیب (۱۳۹۱). " تحلیل و بررسی نقش حمایت از حقوق سهامداران در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1(1): 62-41.
Bernanke, B. and Gertler, M. (1999). Monetary policy and asset price volatility, Working. Paper 7559.
Castelnuovo, E. and Nisticò, S. (2010). Stock market conditions and monetary policy in a DSGE model for the U.S,Journal of Economic Dynamics and Control, 2010, Vol. 34, Issue 9: 1700-1731.
Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function‖, Princeton: Princeton University Press, Gujarati, D. N. (2003), Basic Econometrics.
Gali, J.; Lopez, D. and Valles, J. (2005). Understandig The Effects Of Goverment Spending On Concomption” Working Paper Series working
Modigliani, F. (1986). Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations, American Economic Review, 76: 297-313
Nistico, S. (2003). Monetary policy and stock-price dynamics in a DSGE framework. LLEE Working Paper no. 28.
Nistico, S. (2010); Stock market conditions and monetary policy in a DSGE model for the U.S. Journal of Economic Dynamics & Control, 34, 1700-1731
Paetz, M. and Gupta, R. (2014). Stock Price Dynamics and the Business Cycle in an Estimated DSGE Model for South Africa, Department of Economics Working Paper Series.
Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on public policy, North-Holland.
Todirica, D. (2009). The Effect of House Prices on Private Consumption in Denmark, Copenhagen Business School.
Uhlig, H. (1999). A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic stochastic Models Easily, Computational Methods for the study of Dynamic Economies, Oxford: Oxford University press, 30-61, Copenhagen Business School.
Rotemberg, J. and Woodford, M. (1997a). An optimization-based econometric framework for the evaluation of monetary policy. NBER Macroeconomics Annual.
López, M. (2015). Asset price bubbles and monetary policy in a small open economy, Ensayos sobre Política Económica, 33 (2015): 93-102.