آزمون تجربی توهّم بدهی در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

م
مفهوم کلیدی توهّم مالی به این معناست که سطح معین درآمد دولت و ساختار کوتاه‌مدت و بلندمدت مالیات بر سطح مخارج دولت و بنابراین بدهی دولت اثر می‌گذارد. مفهوم توهّم مالی برای روشن شدن یک موضوع مهم و بحث‌انگیز در اقتصاد کلان نیز بکار می‌رود و آن موضوع بررسی اثرات سیاست مالی بر رفتار بخش خصوصی است. تئوری اقتصاد کلان کینز این دیدگاه را مطرح می‌کند که در سطح معین مخارج دولت، کاهش مالیات در نتیجه تأمین مالی بدهی، تقاضای کل را افزایش می‌دهد، درحالی‌که بر طبق دیدگاه آلترناتیو که به برابری ریکاردویی معروف است، چنین کاهش مالیاتی صرفاً مالیات جاری را جایگزین میزان برابر ارزش فعلی مالیات آینده می‌کند. ریکاردینی‌ها استدلال می‌کنند که تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با مالیات معادل یکدیگر هستند و بنابراین کاهش مالیات بی‌اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش این است که به لحاظ تجربی اثرات کسری بودجه و بدهی بر مصرف خصوصی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. تمایز این پژوهش با مطالعات قبلی استفاده از فرضیه توهّم مالی به‌عنوان ابزار تطبیق دیدگاه سنتی با قضیه برابری است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که جانشینی بدهی دولت بجای مالیات به افزایش مصرف بخش خصوصی منجر شده است و نشان‌دهنده‌ی توهّم بدهی در اقتصاد ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Debt Illusion in Iranian Economy Using ARDL Approach

نویسنده [English]

  • foziyeh jeyhoontabar
چکیده [English]

The key notion of debt illusion implies that the determined level of government’s revenues and the short term and long term structure of tax influence the level of government’s expenditures and debts. The concept of debt illusion is of vital significance for an important discussion of macroeconomics, i.e. examination of the effects of fiscal policies on the behaviors of private sector. Keynesian theory of macroeconomics argues that in a determined level of government’s expenditures tax reduction as a result of financing the debts increases the total demand, while according to the alternative perspective better known as Ricardian Equivalence only replaces the current tax with the equivalent amount of the current value of the future tax. Ricardians argue that debt financing and financing by tax are equivalent and thus tax reduction is insignificant. This research seeks to study the effects of budget deficit and debt on private consumption. The difference between the present study and previous similar researches lies in using debt Ricardian hypothesis as means for comparing the traditional outlook with the equivalence problem. The research results show that replacing the government’s debts with tax leads to the increase in private consumption and it is a sign of debt illusion in Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiscal illusion
  • private consumption
  • debt illusion
  • ARDL
اصغرپور، حسین؛ سلمانی، بهزاد و ابراهیمی، سعید (1391). «تحلیل تجربی تأثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران»، تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 8، 132-105.
جعفری صمیمی، احمد (1384). اقتصاد بخش عمومی (1)، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
حافظی، بهار و امیریوسفی، خالد (1386). «بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران (آزمون برابری ریکاردویی)»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 15، شماره 44، 82-51.
دادگر، یدا... (1390). «ظرفیت نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط‌بخشی مدیریت بخش عمومی»، اقتصاد تطبیقی، سال دوم، (2)، 109-133.
رضایی‌پور، محمد و آقایی خوندابی، مجید (1390). «اثر شوک‌های مخارج یارانه‌ای دولت بر مصرف بخش خصوصی ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 19، شماره 6، 160-139.
صمدی، علی‌حسین و سیدی، سید محمد (1391). «بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 8، 86-57.
صمدی، علی‌حسین و سیدی، سید محمد (1392). «تأثیر اندازه دولت‌ها بر شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 66، 92-69.
عباسیان، عزت‌اله و نوری، راضیه (1386). «آزمون برابری ریکاردویی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 79، 191-171.
مداح، مجید؛ جیحون‌تبار، فوزیه و رضاپور، زهره (1393). «توهم مالی و تقاضا برای مخارج دولت در اقتصاد ایران»، تحقیقات اقتصادی ایران، دوره 49، شماره 4، 750-729.
منجذب، محمدرضا (1390). «آزمون نظریه بارو- ریکاردو در تابع مصرف ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، شماره دوم: 9-1.
Ahmed, S. (1986). “Temporary and permanent government spending in an open economy: some evidence for the United Kingdom”. Journal of Monetary Economics, 17, 197-224.
Aiyagari, S.; Rao, L.; Christiano, J. and Eichenbaum, M. (1992). “The output, employment, and interest rates effects of government consumption”. Journal of Monetary Economics, 30, 73-86.
Amano, R. A. and Wirjanto, T. S. (1997). Intertemporal substitution and government spending. Review of Economics and Statistics, LXXIX, 605-609.
Aschauer, D. A. (1985). Fiscal policy and aggregate demand. American Economic Review, 75, 117-127.
Auteri, M. and Costantini, M. (2010). “A Panel Cointegration Approach to Estimating Substitution Elasticities in Consumption”, Economic Modeling, 27, 782-787.
Bailey, M. J. (1971). National income and the price level. New York: McGraw-Hill.
Barro, R. J. (1981). “Output effects of government purchases”. Journal of Political Economy, 84, 343-350.
Baxter, M. and King, R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. American Economic Review, 83, 315- 334.
Christiano, L. and Eichenbaum, M. (1992). Current real-business-cycle theories and aggregate labor-market, American Economic Review, 82, 430-450.
Devereux, M. B.; Head, A. C. and Lapham, B. J. (1996). “Monopolistic competition, increasing returns, and the effects of government spending”. Journal of Money, Credit, and Banking, 28, 233-254.
Esteve, V. and Sanchis-Llopis, J. (2005). Estimating the Substitutability between Private and Public Consumption: The Case of Spain, (1960–2003), Applied Economics, 37, 2327-2334.
Feldstein, M., (1982). “Government Deficits and Aggregate Demand”. Journal of Monetary Economies, 9, 1-20.
Feldstein, M., D. and Elmendodr, F. (1990), Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior Revisited: Comment, American Economic Review, 80, 589-99.
Floyd, J. E. and Hynes, J. A. (1978). DEBT ILLUSION AND IMPERFECT INFORMATION, European Economic Review, II; 379-386.
Gali, J., David Lopez-Salido, J. and Javier, V. (2004). Understanding the Effects of Government Spending on Consumption, ECB Working Paper Series, No. 339.
Gali, Jordi, David Lopez-Salido, J. and Javier, V. (2007). “Understanding the Effects of Government Spending on Consumption”. Journal of the European Economic Association, 5(1), 227-270.
Ganelli, G. and Tervala, J. (2009). Can Government Spending Increase Private Consumption? the Role of Complementarity, Economics Letters, 103, 5-7.
Haque, N. (1988). Fiscal Policy and Private Sector Saving Behavior in Developing Economics, IMF Staff Papers, 35, 316-35.
Hillman, A. L. (2009). Public Finance and Public Policy Responsibilities and Limitations of Government: Second Edition, Cambridge University Press, Second Edition.
Ho, Tsung-wu (2001). The government spending and private consumption: a panel cointegration analysis, International Review of Economics and Finance, 10, 95-108.
Horvath, M. (2009). the Effects of Government Spending Shocks on Consumption under Optimal Stabilization, European Economic Review, 53, 815-829.
Karras, G. (1994). “Government spending and private consumption: some international evidence”. Journal of Money, Credit, and Banking, 26, 9-22.
Kormendi, R. (1983), Government Debt, Government Spending and Private Sector Behavior, American Economic Review, 73, 994-1009.
Kormendi, R. C. (1983). Government debt, government spending, and private sector behavior. American Economic Review, 73, 994-1010.
Linnemann, L. and Schabert, A. (2006). “Productive Government Expenditure in Monetary Business Cycle Models”. Scottish Journal of Political Economy, 53(1), 28-46.
Nieh, Ch.Ch. and Ho, T. wu. (2006). “Does the expansionary government spending crowd out the private consumption? Cointegration analysis in panel data”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 46, 133-148.
Oates, W. (1988). On the Nature and Measurement of Fiscal Illusion: A Survey, In G. Brennan et al., eds., Taxation and Fiscal Federalism: Essays in Honour of Russell Mathews (Sydney: Australian National University Press, 1988), 65-82.