جرم و هم‌گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهدی چمران اهواز

چکیده

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم‌گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم‌گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می­توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می­گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم‌گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان­های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم‌گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم‌گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان­ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که هم‌گرائی رشد برای استان­های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی‌داری بر روند هم‌گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان­ها دارد. هم­چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crime and convergence of per capita GDP: spatial econometric analysis

نویسندگان [English]

  • seyed aziz arman 1
  • hasan farazmand 1
  • hosein moltafet 2
  • vahid kafili 3
چکیده [English]

One of the theoretical results of Solow-Swan neoclassical growth model is the convergence of per capita GDP in different regions. Conditional convergence model, in addition to the initial per capita GDP, concerns other variables that can affect long-term growth in areas under consideration. This study is to examine the disincentive role of crime in the establishment of the convergence of real per capita GDP among Iranian provinces (1379 to 1392). Conditional beta convergence and spatial econometric used to check integration. Crime index is calculated using TOPSIS method. The results show that the convergence of growth, though slow, is established. Crime index has negative and non-significant impact on the integration. ICT and human capital variables (education and health) have a positive impact on the province's average growth. Also negative sign for the spatial coefficient of dependent variable show that the concentration of economic power in one area for growth, reduces the power generated growth in adjacent areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • convergence
  • Crime
  • Spatial econometrics
اکبری، نعمت‌الله و مؤیدفر، رزیتا (1383). «بررسی همگرایی درآمد سرانه بین استان‌های کشور (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 13، 1-14.
بهبودی؛ داود، فلاحی؛ فیروز و شیبائی، امینه(1391). «بررسی همگرایی بهره‌وری انرژی در منتخبی از کشورهای عضو OECD با رویکرد اقتصادسنجی فضایی». فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی در ایران، 1(3)، 57-80.
جعفری­صمیمی، احمد؛ منتظری شورکچالی، جلال و تاتار، موسی (1392). «امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم». پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(13)، 117-128.
پورملک، فرشاد؛ ابوالحسنی، فرید؛ تقوی، محسن؛ محمد، کاظم؛ مجدزاده، رضا؛ هولاکویی، کوروش و فتوحی، اکبر (1386). «برآورد امید زندگی مردم ایران به روش مستقیم در سال 1382»، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌­آورد دانش)، دوره 10، شماره 1(پیاپی 38)، 18-30.
خلیلی عراقی، سیدمنصور و مسعودی، ناهید (1385). «تئوری همگرایی و جایگاه ایران»، جستارهای اقتصادی، 3(6)، 81-110.
رحمانی، تیمور (1383). «رشد اقتصادی و روند همگرایی استان‌ها»، مجله تحقیقات اقتصادی، 66، 155-180.
رحمانی، تیمور و حسن‌زاده، ابراهیم (1390). «اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای در ایران». تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 2(5)، 1-19.
عسگری، علی و اکبری، نعمت‌اله (1380). «روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 12(2-1)، 93-122.
فروغی‌پور، الهام (1385). «بررسی همگرایی سیگما و بتا (مطلق) بین کشورهای عضو اوپک (آزمون فرضیه سولو و سوان) 2004-1970»، پژوهشنامه بازرگانی، 10(39)، 135-156.
فلاحی، فیروز؛ سلمانی، بهزاد و کیانی، سیمین (1391). «بررسی همگرایی نوع بتا بین ایران و کشورهای منتخب اسلامی»، پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار، 12(4)، 171-194.
کمیجانی، اکبر و محمودزاده، محمود (1387). «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی در ایران (رهیافت حسابداری رشد)». پژوهشنامه اقتصادی، دوره 8، شماره 2 (پیاپی 29)، 75-107.
کمیجانی، اکبر و محمودزاده، محمود (1387). "اثرات زیرساخت،‌ کاربری و سرریز فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه". پژوهشنامه بازرگانی، دوره 13(49)، 31-73.
لیسیج، جیمز (1992). نظریه و تکنیک­های اقتصادسنجی فضائی در نرم­افزار متلب، ترجمه سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی، آرش جمشید­نژاد و فاطمه طالقانی، تهران: انتشارات نور علم.
لیسیج، جیمز (1992). مقدمه­ای بر اقتصادسنجی فضایی، ترجمه سید مجید جلائی اسفند آبادی و آرش جمشید نژاد، تهران: انتشارات نور علم.
یاوری، آرش (1387). "بررسی همگرایی سطح رفاه استان‌های کشور بر اساس مصرف سرانه"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
Acemoglu, D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth. New Jersey, Princeton University Press.
Anderson, D. A. (1999). “The aggregate burden of crime”. The Journal of Law and Economics, 42(2), 611-642.
Andreano. M. S.; Laureti, L. and Postiglione, P. (2013). “Economic growth in MENA countries: Is there convergence of per-capita GDPs?”. Journal of Policy Modeling, 35, 669-683.
Arbia, G. (2014). A Primer for Spatial Econometrics with Applications in R. Palgrave Macmillan, New York.
Barro, R. J. and Lee, J. W. (1993). “International comparisons of educational attainment”. Journal of monetary economics, 32(3), 363-394.
Baumol, William J. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show. The American Economic Review, 76(5), 1072-1085.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The Economic Dimensions of Crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan UK.
Becker, G. S. (1975).  Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. In Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Second Edition, NBER.
Benos, N. and Karagiannis, S. (2016). Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece. Economic Modelling, 54, 563-573.
Brand, S. and Price, R. (2000). The Economic and Social Costs of Crime. Home Office Research Study 217. London: Research. Development and Statistics Directorate, Home Office.
Buonanno, P.; Montolio, D. and Vanin, P. (2009). “Does social capital reduce crime?”. Journal of Law and Economics, 52(1), 145-170.
Burnham, R.; Feinberg, R. and Husted, T.A. (2004). Central City Crime and Suburban Economic Growth. Applied Economics, 36, 917-922.
Càrdenas, M. (2007). Economic Growth in Columbia: A Reversal of Fortune? Ensayos Sobre Poltíica Económica, 25, 220-259.
Cardona, M.; Kretschmer, T. and Strobel, T. (2013). ICT and productivity: conclusions from the empirical literature. Information Economics and Policy, 25(3), 109-125.
Chatterjee, I. and Ray, R. (2009). Crime, corruption and institutions. Monash University, Department of Economics Discussion Paper, 20(09).
Chen, S. W. (2009). “Investigating causality among unemployment, income and crime in Taiwan: Evidence from the bounds 0test approach”. Journal of Chinese Economics and Business Studies, 7, 115-125.
Chu, N.; Oxley, L. and Carlaw, K. (2005). ICT and causality in the New Zealand economy. In Proceedings of the 2005 international conference on simulation and modelling.
Costantini, M and Lupi, C (2005). Stochastic convergence among European economies. Economics Bulletin, 3(38), 1-17.
Cunado, J. (2011). “Structural breaks and real convergence in OPEC countries”. Journal of Applied Economics, 14(1), 101-117.
Czabanski, J. (2008). Estimates of cost of crime: history, methodologies, and implications. Springer Science & Business Media.
De Long, B. (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment. The American Economic Review, 78(5), 1138-1154.
Dedrick, J.; Gurbaxani, V. and Kraemer, K. L. (2003). Information technology and economic performance: A critical review of the empirical evidence. ACM Computing Surveys (CSUR), 35(1), 1-28.
Detotto, C. and M. Pulina (2013). Does more crime mean fewer jobs and less economic growth? European Journal of Law and Economics, 36: 183–207.
Detotto, C. and Otranto, E. (2010). Does crime affect economic growth?.Kyklos, 63(3), 330-345.
Detotto, C. and Otranto, E. (2012). “Cycles in crime and economy: leading, lagging and coincident behaviors”. Journal of Quantitative Criminology, 28(2), 295-317.
Detotto, C. and Pulina, M. (2009). Does Crime Mean Fewer Jobs? An ARDL Model. CRENoS Working Paper No. 5.
Detotto, C. and Vannini, M. (2010). Counting the cost of crime in Italy. Global Crime, 11(4), 421-435.
Doppelhofer, G. and Miller, R. I. (2004). Determinants of long-term growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. The American Economic Review, 94(4), 813-835.Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G. and Miller, R. I. (2004). Determinants of long-term growth: A Bayesian averaging of classical estimates (BACE) approach. American economic review, 813-835.
Dreger, C. and Rahmani, T. (2011). Income convergence in Iranian regions. In Empirische Regionalforschung heute (pp. 179-194). Gabler.
Dutta, A. (2001). Telecommunications and economic activity: An analysis of Granger causality. Journal of Management Information Systems, 17(4), 71-95.
Dvorokova, K. (2014).Sigma Versus Beta-Convergence in EU28: Do They Lead to Different Results?. WSEAS Transactions on Business and Economics, 11, 314-321.
Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. Journal of political Economy, 81(3), 521-565.
Elhorst, J. P. (2014). Linear Spatial Dependence Models for Cross-Section Data. In Spatial Econometrics (pp. 5-36). Springer Berlin Heidelberg.
Enamorado, T.; López-Calva, L. F. and Rodríguez-Castelán, C. (2014). Crime and growth convergence: Evidence from Mexico. Economics Letters, 125(1), 9-13.
Fuchs, V. R. (1966). The contribution of health services to the American economy. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 44(4), 65-103.
Gaibulloev, K. and Sandler, T. (2008). Growth consequences of terrorism in Western Europe. Kyklos, 61(3), 411-424.
Ghosh, M.; Ghoshray, A. and Malki, I. (2013). Regional divergence and club convergence in India. Economic Modelling, 30, 733-742.
Goulas, E. and Zervoyianni, A. (2013). Economic growth and crime: does uncertainty matter?. Applied Economics Letters, 20(5), 420-427.
Ishida, H. (2015). The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics, 32(1), 79-88.
Islam, N. (2003). “What have we learnt from the convergence debate?”. Journal of Economic Surveys, 17, 309-362.
Jahanshahloo, G. R.; Lotfi, F. H. and Izadikhah, M. (2006). Extension of the TOPSIS method for decision-making problems with fuzzy data. Applied Mathematics and Computation, 181(2), 1544-1551.
Kandakoglu, A.; Celik, M. and Akgun, I. (2009). A multi-methodological approach for shipping registry selection in maritime transportation industry. Mathematical and Computer Modelling, 49(3), 586-597.
Lee, L. F. (2004). Asymptotic Distributions of Quasi‐Maximum Likelihood Estimators for Spatial Autoregressive Models. Econometrica, 72(6), 1899-1925.
Madden, G. and Savage, S. J. (1998). CEE telecommunications investment and economic growth. Information Economics and Policy, 10(2), 173-195.
Mankiw, N. G.; Romer, D. and Weil, D. N. (1990). A contribution to the empirics of economic growth (No. w3541). National Bureau of Economic Research.
Mauro, L. and Carmeci, G. (2007). A poverty trap of crime and unemployment. Review of Development Economics, 11, 450-462.
Neanidis, K. C. and Papadopoulou, V. (2013). Crime, fertility, and economic growth: Theory and evidence”. Journal of Economic Behavior & Organization, 91, 101-121.
Opricovic, S. and Tzeng, G. H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSISC. European journal of operational research, 156(2), 445-455.
Peri, G. (2004). Socio-Cultural Variables and Economic Success: Evidence from Italian Provinces 1951-1991”. The B.E. Journal of Macroeconomics, 4, 1-34.
Powell, B., Manish, G. P., Nair, M. (2010). “Corruption, crime and economic growth. Handbook on the Economics of Crime, 328.
Rebelo, S. T. (1990). Long run policy analysis and long run growth (No. w3325). National Bureau of Economic Research.
Rey, S. J. and Montiuri, B.D. (1997). US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. Regional Studies, 33(2), 143-156.
Romer, P. M. (1986). “Increasing returns and long-run growth”. The journal of political economy, 1002-1037.
Shih, H. S.; Shyur, H. J. and Lee, E. S. (2007). An extension of TOPSIS for group decision making. Mathematical and Computer Modelling, 45(7), 801-813.
Shiu, A. and Lam, P. L. (2008). Causal relationship between telecommunications and economic growth in China and its regions. Regional Studies, 42(5), 705-718.
Simionescu, M. (2014). Testing the Convergence Hypothesis in the European Union. Global Economic 2(1), 222-229.
Stone, C. (2006). Crime, justice, and growth in South Africa: Toward a plausible contribution from criminal justice to economic growth. John F. Kennedy School of Government Working Paper No. RWP06-038.
Suhrcke, M.; McKee, M.; Mortensen, J.; Arce, R. S. and Tsolova, S. (2005).The contribution of health to the economy in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Tsai, Y. H. (2005). Quantifying urban form: compactness versus' sprawl'. Urban studies, 42(1), 141-161.
Vega, S. H. and Elhorst, J. P. (2013, February). On spatial econometric models, spillover effects, and W. In 53rd ERSA Congress, Palermo, Italy.
Völlmecke, D.; Jindra, B. and Marek, P. (2016). FDI, human capital and income convergence-Evidence for European regions. Economic Systems.