ارزش‌گذاری محصولات لبنی و پروتئینی ارگانیک و عوامل مؤثر بر تمایل پرداخت مطالعه موردی شیر در شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به‌کارگیری رهیافت ارزش‌گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می‌پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله‌ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می­تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی‌دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی­دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of organic dairy products, proteins and factors affecting willingness to pay: A Case Study of milk in the city of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Sayed nematola mousavi 1
  • Sayed habib sajedi 2
  • Zana mozaffari 3
چکیده [English]

Many studies show that organic products have no side effects of current products. Due to the absence of a specific market for organic products in Iran, this study, using contingent valuation approach and willingness to pay estimate the value of its organic products. In the recent times due to the issue of human health and safety of food products is one of the most discussed issues in human life has become. The study included 300 families in Shiraz and select from the questionnaire to measure willingness to pay of double binary logit model is used. The results showed that the most important factor influencing the increase in demand in product quality and support producers of organic products can contribute to an increase in organic crop production. The results showed that the variables of age, education, weekly consumption of milk and inorganic, income, introduction to organic, organic orientation and whirligig of the importance of the nutritional value of the product and the dependent variable was a significant relationship exists significant interest in the relationship. Average willingness to pay for organic milk production 15 160 rials per kg, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic products
  • Valuation
  • willingness to pay
  • logit model
امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق (1384)؛ برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل مؤثر بر متمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
پورمظفر، سیدحسین (1391)؛ توسعه‌ی بازارهای محصولات ارگانیک در راستای افزایش رفاه روستانشینان استان مازندران (مطالعه‌ی موردی خیار ارگانیک(، همایش دوسالانه اقتصاد کشاورزی، شیراز.
رجبی، آمنه؛ پورآتشی، مهتاب و شعبانعلی فمی، حسین (1390)؛ بررسی دانش و تمایل افراد نسبت به خرید و مصرف محصولات ارگانیک، اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی.
کاوسی کلاشمی، محمد؛ حیدری­شلمانی، مرتضی و نظری، محمدرضا (1394)؛ برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی، دوره 13، 124-113.
کوچکی، علیرضا؛ منصوری، هومن؛ قربانی، محمد و رجب‌زاده، محسن (1392)؛ بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ، دوره 27 ، شماره 3، 194-188 .
مافی، حسن؛ صالح، ایرج و حسینی، سیدصفدر (1391)؛ برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک (مطالعه موردی خیار در استان تهران و سبزیجات در استان گیلان)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-43، شماره 1، 18-11.
وزارت جهاد کشاورزی (1387)؛ مدیریت طرح و برنامه، اداره آمار و برنامه‌ریزی.
Aertsens, J. (2011); Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies (1-219). Ghent University.
Batte, M. T.; Hooker, N. H.; Haab, T. C. and Beaverson, J. (2007); Putting their money where their mouths are: Consumer willingness to pay for multi-ingredient, processed organic food products. Food policy, 32(2), 145-159.
Eftec. N. (2006); Valuing Our Natural Environment, In association with Environmental Futures Limited, Final Report, Annexes NR0103, For the UK Department for Environment, Food and Rural Affairs, 20th March 2006.
Goldberg, I. and Roosen, J. (2005); Measuring consumer willingness to pay for a health risk reduction of salmonellosis and campylobacterosis. In 11th Congress of the Eurepean Association of Agricultural Economist, Copenhagen, Denmark.
Van Doorn, J. and Verhoef, P. C. (2011); Willingness to pay for organic products: Differences between virtue and vice foods. International Journal of Research in Marketing, 28(3), 167-180.
Judge, G. G.; Hill, R. C.; Griffiths, W.; Lutkepohl, H. and Lee, T. C. (1988); Introduction to the Theory and Practice of Econometrics.
King, N. A. (2007); Economic valuation of environmental goods and services in the context of good ecosystem governance. Water Policy, 9, 51.
Kai, S. B.; Chen, O. B.; Chuan, C. S.; Seong, L. C. and Kevin, L. L. T. (2013); Determinants of Willingness to Pay of Organic Products. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(9), 1171-1179.
Lee, K. H. and Hatcher, C. B. (2001); Willingness to pay for information: An analyst's guide. Journal of Consumer Affairs, 35(1), 120-140.
Lee, J. F. J.; Liou, H.; Lin, T.; Shih, P. and Tsai, J. Chen (2010); Approach for Economic Valuation of Environmental Conditions and Impacts, Final Report to CALTRANS and the Multi-Disciplinary Team; Prepared for California Department of Transportation, With Funding from Federal Highways Administration ,June
Mitchell, R. C. and Carson, R. T. (1989); Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Resources for the Future.
Oyawole, F. P.; Akerele, D. and Dipeolu, A. O. (2015); Factors Influencing Willingness to Pay For Organic Vegetables Among Civil Servants in a Developing Country. International Journal of Vegetable Science, (just-accepted).
Yu, X.; Gao, Z. and Zeng, Y. (2014); Willingness to pay for the “Green Food” in China. Food policy, 45, 80-87.