ارزیابی اثر تکانه‌های نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران طی دوره فصلی 1391-1379

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

سیاست‌های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، ایفا می‌کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره‌ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده‌های فصلی، ایستایی سری‌های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می‌شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه‌ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به‌طورکلی سیاست‌های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست‌های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم‌زا بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Exchange Rate Shocks on Inflation in Iranian Economy during Seasonal Period 2000-2012

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Somayeh Zare 2
1 Faculty Membership, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Exchange rate policies and fluctuations in national currency play an important role in the stability of the macroeconomic environment as an economic objective of each country. The overall objective of this paper is to evaluate the effects of exchange rate changes on inflation in Iranian economy using quarterly time series data during 1379-1391 and a structural auto-regressive model (SVAR). Using quarterly data unit root test, stationary of time series has been tested in this study and then, the model has been estimated. In the period under review, the results of this study indicate that one of the most important factors and influencing on inflation is exchange rate fluctuations and generally exchange rate policies which has caused to a structural inflation in Iranian economy. Thus, adopted exchange rate policies in the economy including exchange rate integration policy and exchange rate stabilization policy, lead to inflation in Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate Policies
  • Exchange Rate Fluctuation
  • inflation
  • Structural Vector Auto-regressive Model (SVAR)
ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و زمانزاده، حمید (1388)؛ رابطه­ی تکانه­های نفتی و رشد اقتصادی کشور­های عضو اوپک: آیا این رابطه نامتقارن است؟، فصلنامه مطالعات انرژی، سال ششم، شماره 21، 112-93.
استوار، اسماعیل (1392)؛ ارتباط بین نرخ­های ارز و تورم، مجله الکتریکی وستا.
بهمن اسکویی، محسن (1372)؛ اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال، سومین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی (120-88)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.
جفره، منوچهر؛ داشگرزاده، خدابخش و عقبائی، محمد (1391)؛ بررسی روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن بر شاخص تورم در ایران طی سال‌های 1386-1375 و ارائه الگوی مناسب برای مدیریت و کنترل آن، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره چهاردهم، 15-1.
خوشـنویس، سهیلا (1378)؛ نوسانات در نرخ ارز رسمی و بازار موازی، فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 85. 13-10.
خیابانی، ناصر (1380)؛ اثر یکسان‌سازی بر متغیر­های کلان اقتصادی، پروژه تحقیقاتی و مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.
خیابانی، ناصر و جلالی، عاطفه (1380)؛ نظام­های دوگانه ارزی، سیاست یکسان‌سازی و آثار آن بر اقتصاد، مرکز پژوهش­های مجلس.
دادگر، یداله؛ کشاورز، غلامرضا و تیاترج، علی (1385)؛ تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران.
درگاهی، حسن (1392)؛ ثبات در نرخ ارز حقیقی، گزارش اقتصادی روزنامه آرمان، شماره 221، 10.
زمان­زاده، حمید (1391)؛ مـدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، فصلنامه تازه­های اقتصادی، شماره 130، سال هشتم. 8-1.
زمان­زاده، حمید و الحـسینی، صادق (1391)؛ سـال سخت سیاست ارزی، فصلنامه تازه­های اقتصاد، شماره 135. 108-107.
غفاری، هادی؛ چنگی آشتیانی، علی و جلولی، مهدی (1392)؛ بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چهارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال دوم، شماره هشتم، 113-91.
محمدی، تیمور و غلامی، امیر (1380)؛ بررسی تأثیر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر متغیر­های اساسی کلان اقتصادی، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی.
مهرابی بشرآبادی، حسین؛ شرافتمند، حبیبه و باغستانی، اکبر (1389)؛ بررسی تأثیر شوک­های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم در ایران، مجله دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره 33، 20-1.
مهرگان، نادر؛ عزتی، مرتضی و اصغرپور، حسین (1385)؛ بررسی رابطه علی بین نرخ بهره و تورم با استفاده از داده­های تابلویی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال ششم، شماره سوم.
نوری، حمیدرضا (1390)؛ بازار­ موازی، www.Google.org، 1392.
Keen, B. (2004); Output, Inflation and Interest Rates in an Estimated Optimizing Model of Monetary Policy” Texas Tech University, Department of Economic.
Dorenbusch, R. (1976); Expectation and Exchange Rate Dynamic,” Journal of Political Economy, Vol. 84, 1161-76.
De Gravwe, P. and Guntther, S. (2008); Exchange Rate Stability, Inflation and Growth in South-Eastern and Central Europe, Review of Development Economies, Vol. 12(3), 530- 549.
Edwards, S. (1986); Problem Adjustment Exchange Rate in Developing Countries, Translated by: Farzinvash, Asadolah, Monetary and Banking Research Institute.
Engl, C. (1993); Real Exchange Rates and Relative Prices: An Empirical Investigation, Journal of Monetary Economics, Vol. 32, No. 1, 35-50.
Ghosh, A. R.; Gulde, A-M.; Ostry, J. D. and Wolf, H. C. (1995); Does the Nominal Exchange Rate Regime Matter?, Washington, Dc: International Monetary Fund, Working Paper, 95-121.
Ghosh, A. R. and Ostry, J. D. (2009); Choosing an Exchange Rate Regime, Journal of Finance and Development, Vol. 46(9), 38-40.
Hylleberg, S.; Engle, R.F.; Granger, C. W. J. and Yoo, B. S. (1992); Seasonal Integration and Co-integration, Journal of Econometrics, Vol. 44, 215-238.
Khan, M. S. and Senhandji, S. A. (2000); Threshold Effect in the Relationship between Inflation and Growth, IMF Working Paper.
Kim, Y. C. (1995); The Relationship between the Exchange Rate and Domestic Prices in Korea, The Bank of Korea Quarterly Economic Review.
Krugman, P. and Taylor, L. (1987); Contractionary Effect of Devaluation,” Journal of International Economics, Vol. 8, 445-456.
Madesha, W.; Chidoko, C. and Zivanomoyo, J. (2013); Empirical Test of the Relationship between Exchange Rate and Inflation in Zimbabwe, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No.1, 52-58.
Mareno, R. (2001); Pegging and Stabilization Policy in Developing Countries, Economic Review, Federal Reserve Bank of Sanfrancisco.
Ontis, Z. and Ozmucur, S. (1990); Exchange Rates, Inflation and Money Supply in Turkey: Testing the Vicious Circle Hypothesis, Journal of Development Economics, Vol. 33, 133-144.
Rutasitara, L. (2004); Exchange Rate Regimes and Inflation in Tanzania, Department of Economics University of Dares Tanzania.
Rogoff, K. (1985); The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target, Quarterly Journal of Economics, Vol. 100, 1169-90.
Stockman, A. C. (1981); Anticipated Inflation and the Capital Stock in a Cash-in-Advance Economy, Journal of Monetary Economics, Vol. 8, 387-393.
Sarel, M. (1996); Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth, IMF Statf Paper, Vol. 43, No. 1, 195-215.
Tobin, J. (1965); Money and Economic Growth, Econometrica, Vol. 33, No. 4, 671-684.