مارپیچ تورمی قیمت - دستمزد در ایران: با استفاده از آزمون ARDL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی و آزمون نقش دستمزد بر تورم و شکل­گیری دور باطل مارپیچ قیمت دستمزد، تأثیر متغیر دستمزد کارکنان صنعتی بر سطح قیمت­ها با به‌کارگیری آزمون ARDL(کرانه­ ها) و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از داده­های سال­های 1392-1357، بررسی‌شده است. از عوامل تعیین‌کننده دیگر تورم پولی، می­توان به نرخ ارز اسمی، تسهیلات اعتباری و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اشاره کرد که نتایج نشان می­دهد نرخ ارز اسمی، نرخ دستمزد اسمی و تسهیلات اعتباری اثر مثبت و معناداری بر سطح قیمت­ها در کوتاه مدت و بلندمدت دارند و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با قیمت دارد و نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می­دهد که رابطه علیت غیرمستقیم یک‌طرفه از قیمت به نرخ دستمزد اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین وجود مارپیچ قیمت دستمزد در ایران رد می­شود. همچنین نتایج نشان داد در بلندمدت تولید ناخالص واقعی و نرخ ارز (دیدگاه تراز پرداخت­ها) بیشترین اهمیت در ثبات سطح قیمت­ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price-Wage Spiral in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad naziri 1
  • samira farshadi 2
1 bu ali sina university
چکیده [English]

This paper explores the interrelationship between price and nominal wage during the period of Fiscal Year 1997-78 to Fiscal Year 2012-13. An ARDL bound testing approach suggested by Pesaran et al. (2001) is employed to investigate the short-run dynamics and long-run relationship between consumer price index (CPI) and nominal wage rate, while accounting for the underlying macro determinants of price inflation, namely, the bilateral (Rial/US dollar) nominal exchange rate, credit (banks and financial institutions sectors) and real gross domestic product (GDP). The results show that the nominal exchange rate, the nominal wage rate and credit a positive relation with the price level both in the short-run and in the long run. And real GDP is negatively related to price. Granger causality test results also show that indirect causal relationship between nominal wage rate one-way price in the short term and the long-run. So there's wage price spiral be rejected. The results showed that long-term real GDP and exchange rates (balance of payments view) is the most important for the stability of the price level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wage
  • price
  • bound testing
قوام مسعودی، زهره و تشکینی، احمد (1384)؛ تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، پاییز، ۳۶: 75-150.
مهرگان، نادر و رضائی، روح­اله (1388)؛ آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود؟، مجله تحقیقات اقتصادی، زمستان، دوره 44، 1.
Agénor, P. R. and Hoffmaister, A. (1997); Money, Wages and Inflation in Middle- Income Developing Countries, International Monetary Fund (IMF), Working Paper No. 97/174. IMF.
Blanchard, O. (1986); The Wage Price Spiral, The Quarterly Journal of Economics, 101(406): 545-565.
Ekaterina V. P. and Jeremy B. R. (2015); The Passthrough of Labor Costs to Price Inflation, Finance and Economics Discussion Series 2015-042. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, http://dx.doi.org/10.17016/ FEDS.2015.042.
Hoffmaister, Alexander W. and Jorge E. Roldos (1997); Are Business Cycles Different in Asia and Latin America, IMF, WP/97/9.
Grigorian, D. A.; Khachatryan, A. and Sargsyan, G. (2004); Exchange Rate, Money, and Wages: What is Driving Prices in Armenia?, (EPub), International Monetary Fund.
Ahmed, M. U.; Moniruzzaman Muzib and Amit Roy (2013); Price-Wage Spiral in Bangladesh: Evidence from ARDL Bound Testing Approach, International Journal of Applied Economics 09/2013; 10(2): 77-103.
Pierre-Richard Agenor and Alexander W.Hoffmaister. (1997); Money, Wages and Inflation in Middle-Income Developing countries. IMF, Working Paper. No. 174.
Thomas, I, Palley (2013); The U.S.Inflation Process: Does Nominal Wage Inflation cause Price Inflation, Vica-versa, or Neither?, Review of Radical Political Economics.