برآورد سری زمانی سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سال‌های تحصیل (مطالعه موردی ایران، سال‌های 1357-1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد توسعه‌ اقتصادی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه موضوع سرمایه انسانی به‌عنوان عامل مهمی در پیشرفت کشورها به شمار می‌رود و محققین در تلاش هستند تا با استفاده از شاخص‌هایی، سرمایه انسانی را در مدل‌های اقتصادسنجی خود وارد کنند. یکی از این شاخص‌ها، متوسط سال‌های تحصیل است. از طرفی نهاد یا سازمانی در کشور وجود ندارد تا آمار رسمی از این شاخص را محاسبه کرده و به صورت سری زمانی آن را ارائه دهد؛ بنابراین ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت مطالعات انجام‌شده در داخل کشور و تشریح کامل روش به‌کاررفته توسط بارو و لی (2010)، با اعمال تغییرات لازم در آن‌ها الگویی را که با نظام آموزشی ایران سازگار باشد، ارائه نمودیم. برای این منظور، با جمع‌آوری داده‌های آماری مربوط به وضعیت تحصیلی جمعیت شش سال به بالا، شاخص متوسط سال‌های تحصیل را در طی سال‌های 1357-1392 برای سه گروه از جمعیت به تفکیک جنسیت محاسبه کردیم. گروه اول شامل جمعیت شش سال به بالای در حال تحصیل هستند. گروه دوم جمعیت باسواد شش سال به بالا که در حال حاضر مشغول تحصیل نیستند و گروه سوم نیز شامل کلیه افراد شش سال به بالا است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متوسط سال‌های تحصیل برای هر سه گروه مورد بررسی رشد قابل‌توجهی داشته و در سال‌های اخیر، حدود 8 سال محاسبه‌شده است. نتایج به صورت سری زمانی برای هر سه گروه ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimate time series of human capital based on average years of schooling (A case study of Iran, 1978-2013)

نویسندگان [English]

  • seyedsaleh akbarmousavi 1
  • Jafar Haghighat 2
2 Professor of Economic, University of Tabriz
چکیده [English]

Today, human capital is a key factor in development of countries and Researchers are trying to use the index to human capital in their econometric models. One of these indicators is average years of schooling. On the other hand, there isn't any Institution or organization for calculation and offer this index in the form of time series. So, we have examined the strengths and weaknesses of the studies within the country and full description of the methods used by Barro and Lee (2010), and we have been applied the necessary changes in a pattern that is consistent with the educational system of Iran. In this study, by collecting statistical data on the educational status of the population over six years of age, the average years of schooling in the years 1978-2013 was calculated for the three groups of the population according to sex. The first group includes population over six years of age are Studying. The second group is population literate over six years of age who are not studying. The third group consists of all population over six years of age. The results show that the average years of schooling for all three groups had significant growth and in recent years, about 8 years is calculated. Results calculated for each of the three groups in the form of time series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average Years of Schooling
  • Human Capital
  • Population Literate
وزارت آموزش و پرورش (1357-1392)؛ سالنامه آماری آموزش و پرورش.
وزارت آموزش عالی (1357-1392)؛ سالنامه آماری آموزش عالی.
کتابی، علیرضا (1391)؛ نقش اثرگذار سرمایه انسانی در سرمایه ایرانی، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، دفتر منابع انسانی و تحول اداری، استانداری خراسان رضوی.
نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب (1384)؛ تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سال‌های تحصیل نیروی کار برای ایران (1345-1379)، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 7، شماره 25: 1-22.
یوسفی دیندارلو، مجتبی؛ نوفرستی، محمد (1384)؛ اندازه‌گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 7، شماره 23: 193-219.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی (1357-1392)؛ سری زمانی نرخ باسوادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
دانشگاه آزاد اسلامی (1363-1392)؛ آمار دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز اطلاعات آمار و کامپیوتر.
سازمان ثبت احوال کشور (1357-1392)؛ آمار مرگ‌ومیر، www.sabteahval.ir.
مرکز آمار ایران؛ سامانه ملی تعاریف و مفاهیم آماری.
مرکز آمار ایران (1357-1392)؛ سالنامه‌های آماری، فصول 2، 3، 15 و 16، جمعیت و آموزش.
مرکز آمار ایران؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1355، 1365، 1375، 1385 و 1390.
مرکز آمار ایران (1370)؛ نتایج آمارگیری جاری جمعیت.
Barro, R. J. and Lee, J. W. (2010); A New Data Set of Educational Attainment in the World 1950-2010, Working Paper 15902, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
Lucas, Robert. (1988); On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol. 22: 3-42.
UNESCO Institute for Statistics Database (2013); http://data.uis.unesco.org. World Bank Group; http://data.worldbank.org.