دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، فروردین 1394 (شماره 13(بهار 1394)) 

مقاله پژوهشی

برآورد جزء حباب قیمت در بازار مسکن 17 شهر بزرگ ایران - رویکرد تصحیح خطا

صفحه 1-34

محمود ختائی؛ اسفندیار جهانگرد؛ محسن رجبی


بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش‌های کشاورزی

صفحه 85-105

آسیه عزیزی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


بررسی وجود قانون اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران

صفحه 209-230

زهرا کریمی تکانلو؛ محمد رضا سلمانی بیشک؛ میترا تقی زاده


اثر افزایش نرخ ارز بر هزینه خانوار از کانال واردات تحلیل داده ستانده

صفحه 257-272

علی طاهری فرد؛ محمدحمزه قدیری نژادیان؛ محمود کریمی بیرانوند؛ یاسین فروغی زاده