تاثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی استانهای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

رشد اقتصادی مناسب و دستیابی به آن همواره به عنوان یکی از دغدغده های اساسی دولت ها بوده است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت ،مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با واردنمودن آن به توابع رشد می توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره‌وری نیروی کار را اندازه گیری نمود.در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه انسانی و همچنین نقش استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان ها، به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی ، در استان های ایران پرداخته است.
مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل رشد درو نزای رومربا بکارگیری تکنیک داده های ترکیبی یعنی ترکیب داده های مقطی استان های ایران با سری زمانی دوره ی90-1379 می باشد.متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار ،رشد سرمایه سلامت ورشد هزینه های آموزشی خانوار در کناررشد سرمایه گذاری عمرانی دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان های کشور دارد لیکن تاثیر هزینه های بهداشتی بر رشد اقتصادی استانها بیشتر از هزینه های آموزشی بوده است.معنادار بودن ضرائب بیان کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هرینه ها وسطح سلامت استانها می تواند رشد اقتصادی کشور واستان ها را بهبود بخشد
طبقه بندی O40;H52;H51:Jel
واژه های کلیدی: رشد اقتصادی؛ مخارج بهداشتی ؛ سرمایه انسانی؛ مخارج آموزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of and Health Expenditure on Economical Growth in Iran s’ Provinces

نویسندگان [English]

  • ahmad sarlak 1
  • kambiz hozhabr kiani 2
1 azad university branch arak
چکیده [English]

Abstract
Proper economical growth and achievement to it always has been one of the fundamental concerns in governments. Recent studies indicate a high impact of health investment, education and health expenditure on economic growth that through enter to growth dependencies can measure its direct and indirect effects on labor productivity. In present study, regarding the importance of human capital and the role of consuming capacity in all provinces has been evaluated the comparison of the effects of education and health expenditure on economic growth in the Province of Iran. The model used in this study was internal growth model by using Panel data technique ,ie, compound Cross-Section with time-series of 1998-2011data of Iranian provinces .Growth Variables of household health expenditure and investment education in household along with health, and civil government investment had a positive effect on economic growth of the country's provinces. But the impact of healthcare costs on the province's economic growth has been higher than the cost of education. Significant coefficients expressed the important role of health in economic growth in provinces that increase the level of charges and provincial health level could improve economic growth in country and provinces.
Classification O40; H52; H51: Jel

Keywords: economic growth, health expenditure, human capital, educational expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Health Care expenditure
  • Health Capital
  • Human Capital