بررسی آثار برنامه‌های محرک مالی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل TVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار برنامه‌های محرک مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور در ابتدا شکاف تولیدی به عنوان متغیر انتقال بین رژیم‌ها تعریف و با استفاده از روش فیلتر هادریک- پرسکات برآورد و پایایی آن براساس نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته تایید شده است. سپس با بکارگیری آزمون تی سی (1998) و داده‌های سال‌های 1338 الی 1391، ضمن بررسی غیرخطی بودن (آستانه‌ای بودن) آثار برنامه‌های مذکور و تایید آن، ارزش آستانه متغیر انتقال نیز به طور درونزا برآورد شده است. بدین ترتیب، براساس ارزش آستانه 00149/0- برای متغیر انتقال، دو رژیم شامل رژیم بالا (شکاف تولیدی بیشتر از 00149/0- ) و رژیم پایین (شکاف تولیدی کمتر از 00149/0- ) در نظر گرفته شده‌اند. در نهایت، برای بررسی کارایی برنامه‌های محرک مالی، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای - با فرض امکان جابجایی بین دو رژیم و برابری واریانس جملات اختلال در دو رژیم- با استفاده از نرم افزار R برآورد و توابع عکس العمل آنی تعمیم یافته استخراج شده است. نتایج بیانگر آن است که در دو رژیم بالا و پایین ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی مثبت است. لیکن، ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت در رژیم پایین بیشتر از رژیم بالا و ضریب فزاینده کاهش درآمدهای مالیاتی در رژیم بالا بیشتر از رژیم پایین است. براین اساس، ضرایب فزاینده برنامه‌های محرک مالی در ایران به تغییر رژیم براساس متغیر شکاف تولید وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Fiscal Stimulus Programs Effects on Economic Growth in Iran Using TVAR model

نویسندگان [English]

  • elham gholami 1
  • kambiz hozhabr kiani 2
چکیده [English]

The main purpose of this article is to examine the effects of fiscal stimulus programs, government spending and tax cuts, on economic growth in Iran. For this purpose, output gap as a variable transition between regimes is defined and estimated using Hodrick – Prescott Filter (HPF) and its stationary is confirmed by augmented Dickey – Fuller test. So using Tsay yest (1998) and data years 1338 to 1391, while the investigation of non-linear (high threshold) fiscal stimulus programs effects and approval it, the threshold value of transmission variable also is estimated, the endogenous. Thus, based on a threshold value (-0.00149) for the variable transmission, two regimes include: high regime (output gap greater than -0.00149) and low regime (output gap less than -0.00149) are considered .Finally, to evaluate the effectiveness of fiscal stimulus programs , threshold vector autoregresive model- assuming the possibility of switching between the two regimes and equality of disturbance terms variance in the two regimes - using R software is estimation and generalized impulse response functions are derived. Results indicate that in two regimes of high and low, reduction tax revenues and increasing government spending multipliers are positive. However, increasing government spending multiplier in low regime is greater than upper and regime reduction tax revenues multiplier in upper regime is greater than low regime. Accordingly, the fiscal stimulus multipliers in Iran is dependent on regime change based on output gap variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Stimulus Programs
  • Output Gap
  • Threshold Vector Autoregresive Model