دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 1-250 
کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391

صفحه 201-228

فرزانه احمدیان یزدی؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ فرشته جندقی؛ ناهید رجب زاده مغانی