آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خاتم

چکیده

نرخ ارز در کنار نرخ تورم و نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های کارکرد اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو و با توجه به اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران است. برای این منظور، از آزمون‌­های ریشه واحد زنجیره‌ای که به تازگی در اقتصاد معرفی شـده‌اند و داده‌هـای ماهانه نرخ ارز (ریال- دلار) برای دوره زمانی 1369:1-1392:12 استفاده ‌شده است. بر اساس آزمون سوپریمـم عمومی دیکی- فولـر تعمـیم‌یافته، فرضیه وجود حبـاب‌هـای چنـدگـانه قـیمت در بـازار ارز مورد تأیید قرار گرفت (دوره‌های 1372:11-1373:3، 1377:11-1378:1، 1381:3- 1381:6، 1386:11-1387:2، 1387:6- 1387:9 و 1389:6- 1392:6). همچنین به منظور بررسی اهمیت و عوامل مؤثر بر حباب قیمت نرخ ارز، استفاده از قیمت‌های نسبی کالاهای قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله نشان داده شد که بخشی از رفتار انفجاری نرخ ارز، به واسطه قیمت‌های نسبی کالاهای قابل‌مبادله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing Existence of Rational Price Bubble in foreign exchange Market of Iran: Application of sequential Unit Root Tests

نویسندگان [English]

  • ahmad jafari samimi 1
  • Roozbeh Balounejad Nouri 2
چکیده [English]

Beside inflation and interest rates, Exchange rate is one of the most important determinants of economic performance in the each country. Given the importance of the exchange rate in the economy, the main objective of this study is to investigate the existence of price bubbles in the foreign exchange market. To this end, a series of unit root tests that have recently been introduced in economics and monthly data of exchange rate (rial- dollar) for the period 1369:1-1392:12 is used. Based on Generalized Supremum Augmented Dickey- Fuller Test, multi price bubbles hypothesis was confirmed in the foreign exchange market of Iran (In Period 1372:11-1373:3, 1377:11-1378:11, 1381:3-1381:6, 1386:11-1387:2, 1387:9-1387:11, 1389:6-1392:6). Also Relative prices of tradable and non-tradable goods using shown that a part of explosive behavior of the exchange rate, due to the relative prices of tradable goods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Price Bubbles
  • Tradable and non-tradable goods
  • sequential Unit Root Tests
Bekiros, S. D. (2014); Exchange rates and fundamentals: Co-movement, long-run relationships and short-run dynamics. Journal of Banking & Finance, 39: 117-134.
Betts, C.M. and Kehoe, T.J. (2005); Real exchange rate movements and the relative price of non-traded goods. NBER Working Paper, No. 14437.
Chan, H. L.; Lee, S. K. and Woo, K. (2003); An empirical investigation of price and exchange rate bubbles during the interwar European hyperinflations. International Review of Economics and Finance, 12: 327-344.
Charemza, W. W. (1996); Detecting stochastic bubbles on an East European foreign exchange market: An estimation/simulation approach. Structural Change and Economic Dynamics, 7: 35-53.
Deviren, B.;Kacakaplan, Y.;Keskin, M.;Balcilar, M.;Ozdemir, Z. andErsoy, E. (2014); Analysis of bubbles and crashes in the TRY/USD, TRY/EUR, TRY/JPY and TRY/CHF exchange rate within the scope of econophysics. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 410: 414-420.
Dezbakhsh, H. andDemirguc-Kunt, A. (1990);on the presence of speculative bubbles in stock prices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25: 101–112.
Diba, B. and Grossman, H. (1984); Rational Bubbles in the Price of Gold. NBER Working Paper No. w1300.
Diba, B. and Grossman, H. (1987); On the inception of rational bubbles. Quarterly Journal of Economics, 87: 697-700.
Diba, B. and Grossman, H. (1988);Rational inflationary bubbles. Journal of Monetary Economics, 21(1), 35-46.
Engel, C. (1999); Accounting for US real exchange rate changes. Journal of PoliticalEconomy, 107 (3): 507-538.
Engel, C. and West, K.D. (2005); Exchange rates and fundamentals. Journal of PoliticalEconomy, 113 (3): 485-517.
Evans, G.W. (1991); Pitfalls in testing for explosive bubbles in asset prices. AmericanEconomic Review, 81 (4): 922-930.
Hall, S.;Psaradakis, Z. and Sola, M. (1999); Detecting periodically collapsing bubbles: a Markov-switching unit root test. Journal of Applied Econometrics, 14: 143-154.
Kalyvitis, S. andPittis, N. (1994); Testing for Exchange Rate Bubbles Using Variance Inequalities. Journal of Macroeconomics, 16(2): 359-367.
León-Ledesma, M. andMihailov, A. (2013); Advanced International Macroeconomicsand Finance. Oxford University Press.
Mankiw, N. G.;Romer, D. and Shapiro, M. (1985);An unbiased reexamination of stock market volatility. Journal of Finance, 40: 677-687.
Maldonado, W.L.;Tourinho, O.A. andValli, M. (2012); Exchange rate bubbles: Fundamental value estimation and rational expectations test. Journal ofInternational Money and Finance, 31: 1033-1059.
Meese, R.A. andRogoff, K.S. (1983); Empirical exchange rate models of the seventies: dothey fit out of sample? Journal of International Economics, 14: 3-24.
Meese, R.A. (1986); Testing for bubbles in exchange markets: a case of sparklingrates. Journal of Political Economy, 94 (2): 345-373.
Obstfeld, M. andRogoff, K. (1996); Foundations of International Macroeconomics. MITPress, Cambridge.
Obstfeld, M. andRogoff, K. (2000);The six major puzzles in international macroeconomics: is there a common cause In: Bernanke, B.S., Rogoff, K. (Eds.), NBER Macroeconomics, 15: 339-390.
Phillips, P. C. B.; Wu, Y. and Yu, J. (2011); Explosive Behavior in the 1990s NASDAQ: When did Exuberance Escalate Asset Values? International Economic Review, 52: 201-226.
Phillips, P. C. B.; Shi, S. and Yu, J. (2013); Testing for Multiple Bubbles: Historical Episodes of Exuberance and Collapse in the S&P 500. Singapore Management University, School of Economics.
Shiller, R. (1981); Do stock prices move too much to be justified by subsequentchanges in dividends? American Economic Review, 71: 421-436.
West, Kenneth D. (1987);A Specification Test for Speculative Bubbles. The Quarterly Journal of Economics, 102: 553-580.
Wu, Y. (1995); Are There Rational Bubbles in Foreign Exchange Markets? Evidence from an Alternative Test. Journal of International Money and Finance, 14(1): 27-46.
Wu, Y. (1997); Rational bubbles in the stock market: accounting for the U.S. stock price volatility. Economic Inquiry, 35: 309-319.