ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه­ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
می­پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می­گیرد. در مرحله­ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح‌برداری با وقفه­های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده­ می‌شود و در ادامه با مدل­سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می‌گردد.
    با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می­توان برای تصحیح شکست­های بازار و ارائه­ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه­ریزی­های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه­مدت نشان می­دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت­های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiscal capacity, alternative to oil revenues in Iran

نویسندگان [English]

  • ezatallah abbasian 1
  • farzaneh fashi 2
چکیده [English]

This paper examines the approach in getting rid of oil funds and lack of reliance on revenues from natural resources deals. Fiscal capacity is an alternative to achieve this goal. Fiscal capacity estimates in two stages. In the first stage, estimation is done by the stochastic frontier model by using ARDL, and then followed by Laffer curve estimation. The aggregate income is estimated according to the optimal fiscal ratios. Therefore, the calculated values of the collected amounts are optimal. 
Considering the fiscal capacity, help us to correct market failures and the redistribution of resources. The study findings show that the capacity of government revenue in some years is less than actual and with such a large source of income, oil revenues are not satisfied.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil revenues alternatives
  • Fiscal capacity
  • Laffer curve
منابع
درگاهی، حسن (1387)؛ رونق نفتی و چالش‌های توسعه­ی اقتصادی (با تأکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت پذیری اقتصاد ایران)، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 84: 92- 71.
عبداله­میلانی، مهنوش و اکبرپور روشن، نرگس (1391)؛ فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 13، مسلسل 61.
موسوی­محسنی، رضا و نوروزی، هایده (1390)؛ برآورد تجربی منحنی لافر: مطالعه موردی اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 42: 39-64.
نوفرستی، محمد (1377)؛ ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، انتشارات رسا، تهران.
Abdul Jalil, A.Z. (2011); Land-based Tax Capacity And Tax Effort of The State Governments in Peninsular Malaysia: A Representative Revenue System (RRS) Approach, Journal e-Bangi, 6(2), 13.
Berengaut, J.M; Keller, P; Elborgh-Woytek, K; Kisinbay, T; Lohmus, P; Mathieu, P (all MCD); Thomas, T(FAD); Yongzheng, Y(PDR) (2004); Republic of Kazakhstan: Selected Issues, International Monetary Fund country.
Chernick, h (1998); Fiscal capacity in new york: the city vesus the region, Journal of national tax, 51, (40-531).
Fenochietto, R; Pessino, C (2010); Determining countries’ tax effort, Journal of Hacienda Publica Espanola/Revista de Economia Publica, 195, (65-87).
Fridman, J (2006); a guide to tax work for NGOs, the international budget project.
Laffer, A B. (2004); The Laffer Curve: Past, Present, and Future, published by the Heritage Foundation, 1765.
Nagowski, M.P (2007); The fiscal capacity of New England, Journal of New England Public  Policy Center Brief.
Rao, M.G., Bandyopadhyay, S. (2009); Fiscal Health of Selected Indian Cities. avalable at: ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id2058.html.
Stark ,K. J. (2011); Rich States, Poor States Assessing the Design and Effect of a U.S. Fiscal Equalization Regime", Tax Law Review,63, 957.
Tennenwald, R (1998); Come the Devolution, Will States Be Able to Respond?, new England economic review, (53).
Yilmaz, Y; Hoo, S; Nagowski, M.P; Rueben, K. S; Tannenwald, R (2002); Measuring Fiscal Disparities Across the U.S. States A Representative Revenue System Representative Expenditure System Approach, Fiscal Year 2002, A joint report by the Tax Policy Center and the New England Public Policy Center at the Federal Reserve Bank of Boston.