دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، مرداد 1394، صفحه 1-294 
3. اهرم زمین و نوسان قیمت مسکن در ایران

صفحه 49-67

علی اکبر قلی زاده؛ بهاره عقیقی


8. تحلیل اقتصادی هزینه‌های راه آهن سریع‌السیر در سرعت‌های مختلف به منظور پیاده سازی سرعت بهینه در ایران

صفحه 167-192

زهرا علیمرادی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ میثم نعیمی؛ حسین امین صدرآبادی