اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناس‌ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

یکی از عمده‌ترین مباحث مطرح در اقتصاد، وجود مسئله‌ی فقر در جامعه است. امروزه نیز کماکان مسئله‌ی فقر در زمره‌ی مسائل حاد جوامع بشری به شمار می‌آید، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر استمرار یافته و منجر به تشکیل تله‌های فقر در جامعه می‌شود. تله‌ی فقر فرآیندی خود تقویت‌کننده‌ است که از طریق ایجاد یک دور باطل در اقتصاد به تداوم فقر منجر می‌شود.
این مقاله درصدد است تا در یک مطالعه‌ی موردی احتمال وقوع تله‌ی فقر را در نسل سنی مردان آزمون نماید. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده‌های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره‌ی زمانی 1390-1367 نوعی الگوی داده سازی شبه‌پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد در طی سال‌های فوق در نسل‌های سنی مورد نظر مقادیر متوسط مخارج مصرفی همواره بالاتر از خط فقر قرار دارند؛ بنابراین هیچ‌کدام از سرپرست‌های خانوار در نسل‌های سنی مورد نظر درون تله‌ی فقر قرار نگرفتند. همچنین با وجود اینکه هیچ یک از خانوارها درون تله‌ی فقر قرار ندارند، اما اختلاف مصرفی بین خانوارهای کم‌درآمد با سایر خانوارها با گذشت زمان در حال افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Nonlinear Poverty trap In Consumption Expenditures Dynamics Generation Of Men In Iran

نویسندگان [English]

  • hossein raghfar 1
  • mir hossein mousavi 2
  • batol azari bani 3
چکیده [English]

One of the main issues in the economy is the problem of poverty in the society. The problem of poverty is still considered among the pressing issues of human societies, which can be transmitted from one cohort to the other and leading to the formation of poverty traps in the society if not utilize the appropriate method. Poverty trap is an invigorating process by creating a vicious cycle in the economy leads to poverty. This article tries to study probability poverty trap in generation of men. For examine this phenomenon is designed type data pattern Pseudo-panel data using data of Household Survey Data collected by Iran Statistical Center from 1988 till 2011. This method enables us to track the performance of each cohort over time. Results indicate average values consumption expenditure in age is always above poverty line; however that man generation generations have not been into the trap of poverty. Also, even though none of the households is not within the poverty trap but differences consumption between low-income households with household is increasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Pseudo Panel
  • Income Dynamic
  • poverty trap
 ابوالفتحی قمی، ابوالفضل (1371)؛ درآمدی بر شناخت شاخص‌های نابرابری درآمد و فقر، مرکز آمار ایران، تهران.
راغفر، حسین (1386)؛" تله‌های فقر، محرومیت نسبی و عدالت اجتماعی"، فصلنامه اقتصاد و جامعه، سال سوم، شماره 6.
راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده (1387)؛"نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های 1363 تا 1385"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.
راغفر، حسین؛کردبچه،حمید و پاک‌نیت،مرضیه (1390)؛"تله‌های فقر در اقتصاد متکی به منابع طبیعی"، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 45.
رضایی قهرودی، زهرا؛ گنجعلی، مجتبی و افتخاری مهابادی، سمانه (1392)؛ "بررسی تأثیر هم‌زمان برخی عوامل بر وضعیت فقر و درآمد خانوار و وضع فعالیت اقتصادی سرپرستان خانوار"، دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، سال بیستم، شماره ششم.
سادات اصل، زمزم (1391)؛ اندازه‌گیری میـزان آسیب‌پذیری سرپرست خانوار نسبت به فقـر کاربـردی از مدل­سازی داده‌های شبه پنل؛ پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).
مرکز آمار ایران، اطلاعات مربوط به هزینه و درآمدهای خانوارهای شهری (1390-1369)؛ تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.
مکیان، سید نظام‌الدین و سعادت خواه، آزاده (1390)؛"اندازه‌گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی مطالعه‌ی موردی: جامعه شهری استان یزد"، فصلنامه رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره 5.
Antman, F., and Mckenzie, D. (2006); poverty traps and nonlinear income dynamics withmeasurement error and individual heterogeneity.Journal of Development Studies.
Azariadis, C. and Stachurski, J. (2004); Poverty traps, in: P. Aghion and S. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth, 1(1): 541-603.
Carter, M. and Barrett, C. (2006);The Economics Of Poverty Traps And Persistent Poverty: An Asset-based Approach. The Journal of Development Studies.
Deaton, A. (1985); Panel Data From Time Series Of Cross-Sections. Journal of Econometrics, 30: 109-126.
Deaton, A. (1997); The Analysis of Household Surveys, A Microeconometric Approach to Development Policy, World Bank. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London.
Dercon, S. (2003); Poverty Traps and Development: The Equity-Efficiency Trade-Off Revisited. European Development Research Network.
Gaspart, F. Thomas, A. (2012); Does poverty trap rural Malagasy? Université catholique de Louvain.
Hien, V. (2011); Income Distribution and Poverty Traps in Vietnam. CIFREM, University of Trento.
Matsuyama, K. (2008); Poverty trap. From The New Palgrave Dictionarty of Economics, second edition.
Ravallion, M)1998);poverty lines in theory and practice. working paper No. 133.