تبیین رابطه بین آزادی و امنیت اقتصادی با تشکیل سرمایه: شواهدی از کشورهای نوظهور و در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است.
نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد.
به‌علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است.
در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم‌تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ‌تر و مهم‌تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the relationship between economic freedom and security of Capital Formation: Evidence from emerging and developing countries.

نویسندگان [English]

  • karim Rasuli 1
  • Asdollah Farzinvash 2
چکیده [English]

The study sought to explain the relationship between economic security, economic freedom on capital formation in the economy of developing countries and emerging countries.
The results show that economic security and economic freedom a significant effect on capital formation in the economy of developing countries and emerging countries.
Moreover, the difference observed between the two groups of countries studied, the influence of these variables on the process of capital formation in the economy.
Security and economic stability in emerging countries with economic freedom and economic growth, in addition to variable interest rates, and bring Tasyrmnadar capital formation in this country. However, in developing countries and significant qualitative variable economic security more important than economic freedom. This means that there is greater economic security and to address the impact of the changing economic freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Investment"
  • "Economic Security"
  • "Economic Freedom"
  • "Integrated Data Model"
«امنیت اقتصادی و مروری بر موانع سرمایه­گذاری در ایران» (1374)؛ تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
«مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی» (1382)؛ تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.
آزر، ادواردی و چونگ این، (1379)«امنیت ملی در جهان سوم»، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1378)؛ «مردم، دولت‌ها و هراس»، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پورسید، بهزاد (1382)؛ «امنیت اقتصادی در بُعد سرمایه‌گذاری خارجی»، تهران: مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
تمدن، محمدحسین و درخشان، مسعود (1382)؛ «نکاتی چند درباره امنیت اقتصادی و راه‌های تأمین آن»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
چینی، حبیب (1382)؛ «امکانات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات در برابر امنیت اقتصادی»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
رنجبر، محسن (1389)؛ «اهمیت توجه به امنیت اقتصادی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور»، تهران: ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 274.
سزاوار، محمد (1382)؛ «دلایل کاهش امنیت اقتصادی در ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
شریف­آزاده، محمدرضا و حسین­زاده بحرینی، محمدحسین (1382)؛ تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی از شاخص‌های امنیت اقتصادی (1358-1379) در ایران، تهران: نامه مفید، شماره 38.
عبدلی، گیلدا (1381)؛ «امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر جذب منابع مالی (با تأکید بر بخش صنعت)»، مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران.
قاسمیان، سلیمان (1382)؛ «نگاهی به مفهوم امنیت اقتصادی و نقش آن در توسعه اقتصادی»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
کاتوزیان، محمدعلی (1383)؛ «آدام امیت و ثروت ملل»، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر.
گرجی، ابراهیم و هاشمیان، مسعود (1386)؛ «تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های امنیت اقتصادی در ایران»، تهران: فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. 
ماندل، رابرت (1377)؛ «چهره­ی امنیت ملی»، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1386)؛ «ریسک و اعتبار کشوری»، از سری مطالعات رتبه­گذاری اقتصاد ایران.
Azman-Sainia. W. N.W. and Zubaidi Baharumshah, Ahmad (2010); “Foreign direct investment, economic freedom and economic growth: International evidence”, Journal of Economic Modeling, Volume 27, Issue 2.
Brunetti, Aymo; Kisunko, George and Weder, Beatrice (1997); “Credibility of rules and economic growth: Evidence from worldwide survey of the private sector”,World Bank policy research working paper, No. 1760, Washington.
Crowder, W. J.; de Jong, P. J. (2011); “Does investment lead to greater output? A panel error-correction model analysis”, Applied Economics, 43(7): 773-785.
DeRouen Jr. Kark; Biglaise, Glen (2005); “Security, property rights and US foreign direct investment”, political economy of MNE Confernce at Washington University.
Drine, I.; Rault, C. (2003); “Do panel data permit the rescue of the Balassa-Samuelson hypothesis for Latin American countries?”, Applied Economics, 35(3): 351-359.
Greene, J.; Villanueva, D. (1991); “Private investment in developing countries: an empirical analysis”, Staff Papers-International Monetary Fund: 33-58.
Herzer, D.; Grimm, M. (2012); “Does foreign aid increase private investment?” Evidence from panel cointegration. Applied Economics, 44(20).
Kubatova, Kveta; Rihova, Lucie (2009);“Factors affecting revenues from corporate tax”, available at: http://www.icabr.com/fullpapers/Kubatova%20Kveta,%20Lucie%20 Rihovaubatova.pdf
Poirson, Helene (1998); “Economic security, private investment and growth in developing countries”, IMF,WP/98/4.
World Bank (2013); “World Development Indicators”.